14
N, Sie

Działając w interesie publicznym publikujemy fragment poradnikowej publikacji o podatku za użytkowanie wieczyste. Cały tekst dostępny tutaj >>

O bonifikatę mogą się starać osoby fizyczne, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ogłaszanego przez GUS; w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4047,21 zł brutto, czyli 2886 zł netto) – zapłacą połowę opłaty rocznej.

Muszą złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku powinni dołączyć: *zaświadczenie o dochodach (lub ich braku), *zaświadczenie z urzędu pracy, o ile są bezrobotni, *zaświadczenie z MOPS, gdy korzystają z pomocy opieki społecznej, *zaświadczenie o wysokości dodatku pielęgnacyjnego (o ile go pobierają) *albo inne dokumenty, których wymaga lokalny samorząd.

Dochody trzeba udokumentować. Osoby pracujące zawodowo powinny przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego, emeryci i renciści muszą się wylegitymować PIT-em 40A, studenci zaś mają obowiązek dołączyć kopię legitymacji i zaświadczenie, że pobierają (lub nie) stypendium.

Członkowie spółdzielni mieszkaniowych składają wnioski do spółdzielni. Bonifikata przyznawana jest w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu.

O bonifikatę w opłacie mogą się też starać spółdzielnie. Do wniosku powinny dołączyć zestawienie nieruchomości zamieszkanych przez osoby uprawnione do zniżki, wykaz członków uprawnionych do zniżki, wreszcie dokumenty złożone przez osoby zabiegające o ulgę w kosztach eksploatacji budynku.

(Podstawa prawna: art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

(Art. 74. 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.) (Cytat fragmentu Ustawy – mój)

Uwaga! Wniosek o bonifikatę trzeba złożyć do końca marca. Póki urzędnicy go nie rozpatrzą i nie wydadzą decyzji, opłaty rocznej należy dokonać w pełnej wysokości.

 

Jak dotąd nie udało nam się ustalić czy obce sieci handlowe działające na terenie Białegostoku płacą do kasy miasta podatek dochodowy i ewentualnie w jakiej wysokości.

Administracja Tadeusza Truskolaskiego broni się, że nie dysponuje danymi o wielkości podatku przekazanego gminie Białystok przez krajowe urzędy skarbowe zapłaconego przez obce sieci od działalności prowadzonej w Białymstoku. Pytaliśmy o firmy: Auchan, Carrefour, Makro Cash and Carry, Selgros, Tesco, Lidl, Biedronka, Castorama, Leroy Merlin, Media Markt.

Obowiązujące prawo, w mojej ocenie, jest bardzo niekorzystne dla interesu państwowego i samorządowego, ponieważ zamiast opodatkowania firm w miejscu prowadzonej działalności, pozwala na uzależnianie wysokości podatku m.in. od liczby etatowo zatrudnionych a nie realnych obrotów i zysków w miejscu działalności. Korzystną furtką dla obcych sieci jest m.in. art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 10. 1. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
2. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej przepis ust. 1stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
2a. W przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której wykonują prace, na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione przez tego podatnika lub przez jego zagraniczny zakład, proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych przez niego lub ten zagraniczny zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.
4. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.


W związku z powyższym urzędnicy Truskolaskiego podają jedynie globalną kwotę podatku dochodowego jaką gmina otrzymała od wszystkich osób prawnych. Wskazano, że za rok 2015 wpłynęło tylko 16,2 mln złotych. Z kolei białostocki GUS podał, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 wyniosły 308,35 mln złotych - to zdaniem GUS 22,6 % ogółu dochodów Białegostoku.

Jako ciekawostkę warto podać, że na dzień 31 grudnia 2015 r. według GUS w województwie Podlaskim działo 99 309 firm, w tym:

- 95 459 zatrudniających do 9 pracowników

- 3 032 zatrudniających 10-49

- 725 zatrudniających 50-249

- 76 zatrudniających 250-1000

- 17 zatrudniających powyżej 1000 pracowników

A w podregionie białostockim ogółem 50 725 w tym:

- 48 801 zatrudniających do 9 pracowników

- 1 499 zatrudniających 10-49

- 366 zatrudniających 50-249

- 48 zatrudniających 250-1000

- 11 zatrudniających powyżej 1000 pracowników

 

Stanisaw Cylwik

Uprzejmie proszę o pomoc w odnalezieniu zaginionego w Białymstoku Stanisława Cylwika.

S. Cylwik wyszedł w czwartek 23 lutego z bloku przy ul. Popiełuszki 107. Wiek: 66 lat, 180 cm wzrostu, szczupły, lekko zgarbiony. W chwili zaginięcia miał dłuższe włosy, brodę i wąsy.Był ubrany w jasną beżową sztruksową kurtkę, spodnie dresowe i brązowe buty. Poproszony o pomoc Krzysztof Jackowski wskazał, że zaginiony może nie żyć i ewentualnie jego ciało może znajdować się w kwartale ulic Popiełuszki Boboli Elewatorska, w sąsiedztwie cmentarza rzymsko-katolickiego, w Białymstoku. Poniżej mapka nakreślona przez Krzysztofa Jackowskiego.

Wszystkie osoby, które widziały Stanisława Cylwika, proszone są o kontakt z III Komisariatem Policji w Białymstoku. Tel. (85) 670 32 33, (85) 670 39 33.

Stanisław Bartnik tel. 605 24 98 27.

 

 

Skan strony www niemieckiej gazety poranny.pl

Licząc na dobrą wolę i odpowiedzialność publiczną białostockiej prokuratury kilka miesięcy czekaliśmy na jej reakcję w sprawie błędnego rozliczania kosztów ogrzewania w SM Słoneczny Stok.

Prokuratura jednak konsekwentnie uchyla się od wykonania ustawowych obowiązków reprezentacji pokrzywdzonych oraz ochrony praworządności. Wobec wyczerpania instrumentów dialogu i nieprzyjmowania racjonalnych argumentów kierujemy skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku błędnego rozliczania kosztów ogrzewania w SM Słoneczny Stok najważniejszymi kwestiami do uregulowania pozostają:

dokończenie porządkowania regulaminu;

reprezentacja pokrzywdzonych: zawarcie ugody lub sądowe doprowadzenie do ustalenia nieistnienia błędnie naliczonych dopłat w sezonie 2014-2015;

reprezentacja pokrzywdzonych dopłatami w poprzednich sezonach grzewczych i wyegzekwowanie naprawienia wyrządzonej szkody.

W białostockich standardach III RP ludność zamieszkująca spółdzielnie nie ma pełni praw i najwyraźniej w opinii prokuratury nie zasługuje na udzielenie ochrony. Podejście takie wynika z priorytetów lokalnych grup interesów, dla których ludność spółdzielni jest wyłącznie obiektem eksploatacji i źródłem łatwych dochodów z żerowania na najuboższych. Oczywiste jest więc w tej sytuacji, że głos 882 osób nic dla lokalnej prokuratury nie znaczy.

Zobacz liczbę osób jaka podpisała się pod petycją do prokuratury >>>

Ponadto w naszej ocenie prokuratura ma ręce związane przeszłością. Część prokuratorów, to dawni funkcjonariusze PRL a zarządzający spółdzielnią prezes jest byłym funkcjonariuszem PZPR (zobacz wpis IPN nt. prezesa SM Słoneczny Stok >>>). Przeszłość dodatkowo obciąża uwikłaniem w kontakty z zarządami postkomunistycznych spółdzielni. Przykładowo prokurator, który łamiąc prawo, zasiadał w radzie nadzorczej SM Bacieczki (wydzielonej z SM Słoneczny Stok) wcale nie stracił posady prokuratora, a wręcz przeciwnie awansował:z Prokuratury Okręgowej został delegowany do Prokuratury Regionalnej a te właśnie prokuratury odrzucają nasze wnioski.

Uwikłanie ma silne oddziaływanie na formalne zachowania prokuratury. Prezesi spółdzielni nawet nie muszą przypominać prawdy, że niewygodne dokumenty i fakty (np. przydziały lokali, preferencyjne zakupy itp.) mogą w każdej chwili wypłynąć na światło dzienne, co dla niektórych może okazać się końcem prokuratorskiej kariery. Przestrogą w tym przypadku jest sprawa sędziego bezprawnie zasiadającego w radzie nadzorczej SM Bacieczki, który musiał pożegnać się z funkcją sędziego po nagłośnieniu złamania prawa (przeczytaj o Jerzym Fiedoruku >>). Zarówno funkcjonariusze jak i prezesi spółdzielni zdają sobie doskonale sprawę z faktu, że w potencjalnym praniu brudów prezesi co najwyżej dostaną wyroki w zawieszeniu, a prokuratorzy zapłacą głową tracąc posady. Więc ten swoisty białostocki klincz od wielu lat stabilizuje cały system.

Białostocka prokuratura uchyla się od dostarczenia listy aktualnie zatrudnionych prokuratorów wcześniej będących funkcjonariuszami prokuratury PRL oraz odmawia informacji o związkach członków rodzin z zarządami SM (m.in. nabycie lokali, świadczenie usług itp.).

Będziemy żądać usunięcia prokuratorów PRL

Bez wymiany kadr (przeniesienie w stan spoczynku prokuratorów PRL) i definitywnego odcięcia się od patologii III RP niemożliwa jest realizacja idei praworządnego państwa prawa i praktycznego zrównania w uprawnieniach wszystkich grup społecznych, w tym obecnie drastycznie dyskryminowanej ludności spółdzielni mieszkaniowych.

Liczymy, że Prokurator Generalny zauważy głos opinii publicznej i setek osób pokrzywdzonych bezprawiem.

Zobacz przykład oszustwa przy obrocie lokalami >>

 

 

 

 

 

Widok na bloki w Starosielcach

Drastyczna podwyżka podatku za użytkowanie wieczyste gruntów, na których znajdują się byłe zakładowe bloki w Starosielcach.

Mieszkańcy starosielskich bloków informują o podwyżce rzędu 100 %. Przypomnijmy: wskutek upadłości firmy, jej zakładowe bloki wraz z mieszkańcami zostały sprzedane prywatnemu właścicielowi. Mieszkańcy walczyli o prawo pierwokupu, ale nie otrzymali w tym czasie skutecznej pomocy od Gminy Białystok, która miała realne możliwości żeby zapobiec przejęciu dorobku ich życia.

Dziś uderza w nich administracja Tadeusza Truskolaskiego podwyższając podatek za użytkowanie wieczyste prawdopodobnie aż o 100 % choć realnie biorąc nie ma ku temu rzeczowych podstaw. Bloki są stare, położone na peryferiach miasta, zlokalizowane niedaleko cieszącej się złą sławą ulicy Barszczańskiej (zobacz jak wygląda Barszczańska >>>). Trudno w tym przypadku mówić o radykalnym wzroście ceny nieruchomości w sąsiedztwie Barszczańskiej (zobacz przykład spadku wartości nieruchomości przy Barszczńskiej >>). Nie sposób też zakładać, że podwyżka jest uzasadniona inflacją. Mimo to ktoś zdecydował by zaatakować niezamożnych i doświadczonych wcześniejszą krzywdą mieszkańców.

Z relacji wynika, że z perspektywy pojedynczego lokalu o metrażu 60,7 m2 podwyżka wygląda następująco:
stara stawka za użytkowanie wieczyste (lokal z udziałem w gruncie) wynosiła 180 zł rocznie,
po podwyżce do zapłaty jest 360 zł rocznie,
do tego oczywiście podatek od nieruchomości w kwocie 104 zł rocznie,
użytkownicy mieszkania 60,7 m2 (dwie osoby) do zapłaty mają jeszcze czynsz w kwocie 540 zł miesięcznie.

Tak drastyczna podwyżka, w ogóle stosowanie podatku za użytkowanie wieczyste dla zabudowy mieszkaniowej, wywołuje poważne wątpliwości  zwłaszcza w sytuacji, gdy wg doniesień, np. obcy kapitał budujący w Białymstoku sklepy nie płaci tego podatku, a jedynie podatek od nieruchomości. Ponoć na etapie pozyskiwania nieruchomości i wydawania pozwoleń na przysłowiowe Lidle i Biedronki dba się skrupulatnie aby nie było żadnego wieczystego użytkowania.

Warto też nadmienić, że samorząd przed epoką Truskolaskiego zadbał o białostoczan i przekazał na własność grunty pod blokami (zabudowa mieszkaniowa) za 1 % wartości czyli w praktyce doprowadził do likwidacji użytkowania wieczystego na nieruchomościach objętych uchwałą.

Dokonywana przed laty likwidacja opłaty za użytkowanie w zabudowie mieszkaniowej (blokowiska spółdzielni) nie objęła nieruchomości starosielskich.

Osobiście uważam, że Rada Miejska powinna rozważyć likwidację podatku za użytkowanie wieczyste, na analogicznych zasadach jak w przeszłości, w szczególności w przypadku tych, którzy drugi raz płacili nowemu właścicielowi za wykupienie zajmowanych zakładowych mieszkań.

Apelujemy do białostockiej Rady Miejskiej o zajęcie się sprawą i co najmniej doprowadzenie do anulowania podwyżki. Mieszkańcy Starosielc nie mogą być traktowani gorzej niż pozostali białostoczanie. Nie mogą finansowo dźwigać kosztów przywilejów obcego kapitału (przeczytaj jak miewa się obcy kapitał w Białymstoku >>). Nie mogą być ludźmi drugiej kategorii.

Odpowiedzialny społecznie samorząd musi służyć dobru publicznemu a nie grupom interesów. A dochodów podatkowych należy szukać w rozwoju aktywności gospodarczej, a nie w eksploatowaniu najuboższych grup mieszkańców, bo odbija się to rykoszetem poprzez zwiększenie wydatków na pomoc społeczną.

Żeby szczegółowo poznać okoliczności podwyżki podatku, w trybie informacji publicznej zwrócimy się do administracji Truskolaskiego o następujące informacje:
jaka była stara stawka podatku za wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanych zakładowymi blokami (poprosimy o odpis wyceny i decyzji o naliczeniu podatku)?
jaka kwota łącznie wpływała do kasy miasta wg starej stawki?
jakich bloków dotyczyła (wykaz budynków)?
o ile procent podniesiono podatek za użytkowanie wieczyste? Kiedy i kto wydał decyzję? Na jakiej podstawie? (poprosimy o odpis sporządzonej wyceny oraz wykaz budynków, które objęła podwyżka)
czy podwyżka jest jednolita dla wszystkich nieruchomości z zakładowymi blokami?
jaka kwota łącznie będzie wpływać do budżetu miasta po podwyżce?
Reklama: Oświetlenie do bloku >>

Lokum bezdomnego pod mostem

W Białymstoku, pod mostkiem na Dolistówce, na przedłużeniu ulicy Chrobrego, za skrzyżowaniem z Piastowską, sypialnię ma bezdomny.

Lokum jest naprawdę spartańskie. Lokator mostku ma posłanie zaaranżowane na rurze ciepłowniczej. Śpi owinięty kołdrą z głową na kocu zamiast poduszki. Nocuje nawet na 20-stopniowym mrozie. Efektywnie wykorzystuje otaczającą przestrzeń. Stalową konstrukcję podtrzymującą jezdnię zamienił na półkę z artykułami żywnościowymi i przyborami toaletowymi.

Wbrew pozorom jego industrialne mieszkanie pozostaje zimne mimo przebiegu linii ciepłowniczej. Dzieje się tak, ponieważ zewnętrzna otulina rury grzewczej, na której śpi, wcale nie grzeje jak mogłoby się z pozoru wydawać. Rura powłokowa jest mocno odseparowana grubą warstwą izolacji od ciepłowniczej, więc co najwyżej może być cieplejsza od otoczenia o stopień albo dwa, ale przy mrozie rzędu 20 stopni to ciepło i tak natychmiast ucieka do otoczenia.

Lokator spod mostku jednak nie narzeka. Ma 50-60 lat. Mówi, że nic mu nie potrzeba. Mieszka w tym miejscu dłuższy czas, pod okiem straży miejskiej, MOPR i administracji Truskolaskiego. Cieszy się, że posiada własny kąt i że nie pada mu na głowę. Odrobinę doskwiera hałas, ale w sumie da się żyć. Huk przejeżdżających w pobliżu aut cichnie około pierwszej w nocy i do czwartej można pospać i ukoić nerwy codzienności.

Zobacz lokalizację industrialnego mieszkania pod mostem >>

 

 

 

Autor: Stanisław Bartnik

Fotografie: Andrzej Jędrzejewski

 

 

 

 

Reklama: styl industrialny

 

Skan strony tvp.info

Dwukrotnie już apelowałem do białostockich parafii o nieprzyjmowanie pieniędzy od prezesów spółdzielni.

Otrzymujemy zgłoszenia od mieszkańców o prezesach-darczyńcach dla białostockich parafii. Dodatkowo proboszczowie chyba żeby bardziej upokorzyć ludzi żyjących pod butem prezesów publicznie ogłaszają o hojności spółdzielczych baronów rodem z PRL.

Kościół musi być wzorem i ostoją przestrzegania zasad. Nie da się pogodzić pieniędzy od prezesów z eksmisjami, zawyżonym czynszem, nierynkowymi cenami robót remontowych, niepozwalaniem na demokratyczne wybory, utrudnianiem uwłaszczenia mieszkań, zarabianiem na krzywdzie ludzkiej. Nie da się!

Wiem, że są tacy, dla których wdowi grosz tacowy pięć albo dziesięć złotych rzucane co niedzielę przez mało zarabiających to zbyt mało, to pieniądz gorszy, nieatrakcyjny w porównaniu do 3 tys., 10 tys. lub 20 tysięcy "darowanych" przez prezesa w rzeczywistości pochodzących od biednych ludzi żyjących w spółdzielczych dybach.

W mojej ocenie żadnemu proboszczowi, który nie przyjmie niegodziwych pieniędzy nie stanie się krzywda i nie zabraknie jedzenia. Może komfort chwilami będzie nieco niższy, ale i tak na poziomie nieosiągalnym na dla zwykłych blokersów.

Niech wzorem do naśladowania będzie przykład włoski: zdecydowana odmowa przyjęcia korzyści z przestępstwa i zatrutego źródła.
Zobacz artykuł Remont kościoła poczeka. Datek "z odorem mafii" zwrócony przedsiębiorcy >>

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.