17
Pn, Cze

Grzebanie w smietnikach sposobem na podtrzymanie egzystencji 1Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa opublikowała na swojej stronie internetowej sprawozdanie finansowe za rok 2011. Liczby wykazane w sprawozdaniu robią wrażenie, w szczególności w zestawieniu z ilością wyroków eksmisji. Zubożenie ludności, eksmisje i bezdomność, to obecnie największy problem społeczny w postkomunistycznej spółdzielczości. 

Każdy, kto upomina się o reformę spółdzielczości, demokratyczne wybory, obniżenie czynszu i poprawę warunków egzystencji najuboższej ludności w białostockich spółdzielniach, musi liczyć się z zagrożeniami ze strony nomenklaturowego lobby, które gwałtownie protestuje przeciwko uwłaszczeniu i projektowanym zmianom.

Ostrzeżenie dla posiadaczy własnościowego prawa do lokalu. W przypadku komorniczej egzekucji długów spółdzielni (zobowiązań zaciągniętych przez zarządy, z reguły bez zgody i wiedzy posiadaczy własnościowych tytułów do lokalu) użytkownik tytułu własnościowego może stracić lokal. Tak stało się w Nadarzynie. Więcej w artykule

Wstęp

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w związku ze zgłaszanymi przez spółdzielców problemami z gospodarowaniem funduszem remontowym w wielkich spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie inwestycji termomodernizacyjnych oraz sugestiami osób z organów ścigania o braku zwięzłych informacji o możliwych nieprawidłowościach przy gospodarowaniu opłatami czynszowymi. Ponadto materiał może być przydatny dla organów kontroli skarbowej w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom podatkowym, a także mieć prewencyjny charakter w stosunku do osób, które ewentualnie mają zamiar dopuścić się łamania prawa.

Własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Nie jest to prawo własności lokalu - jak niektórym się wydaje - ponieważ tytuł własnościowy nie ma księgi wieczystej i udziału w gruncie. Prawo własnościowe jest jedynie tytułem do użytkowania nadanym na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu. Spółdzielnia pozostaje rzeczywistym właścicielem takiego lokalu (ma wpis w księdze wieczystej) choć zawierający umowę na prawo własnościowe sfinasował 100% kosztów jego budowy oraz inne koszty wygenerowane przez spółdzielnię.

Więcej artykułów…