17
Cz, Paź

Apelujemy o reformę spółdzielczości mieszkaniowej – do posłów, senatorów oraz kandydatów na parlamentarzystów

Jarosław Kaczyński | Grzegorz Schetyna

Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i przyszłość polskiej spółdzielczości, do kontaktowania się z posłami, senatorami oraz kandydatami ubiegającymi się o mandat i postulowanie kompleksowej reformy spółdzielczości mieszkaniowej.

Mimo zmian ustrojowych w Polsce wciąż nie dokonały się przemiany przywracające spółdzielczości jej pierwotny, ideowy cel i charakter.

Porządek odziedziczony po PRL, w szczególności spółdzielnie-molochy, poza nazwą, nie mają nic wspólnego z prawdziwą spółdzielczością opartą na zrzeszaniu się dla dobra wspólnego, demokratycznym kierowaniu i kooperacji w tworzeniu dóbr.

Postkomunistyczne spółdzielnie stanowią zaprzeczenie idei i wartości spółdzielczości. W wynaturzonej pseudospółdzielczości człowiek utracił podmiotowość. Stał się rzeczą, przedmiotem eksploatacji, elementem przedsiębiorstwa klastrowego tworzącego zorganizowaną przemysłową machinę wyzysku.

Prosimy o rozsyłanie apelu o reformę spółdzielczości mieszkaniowej. Im więcej osób będzie upominać się o demokratyczną i wolną spółdzielczość, tym prędzej nasz głos zostanie wysłuchany. Poniżej przykładowa treść.

 

Apel o reformę spółdzielczości mieszkaniowej


Szanowny Panie!

Prosimy Pana o poparcie planu reformy spółdzielczości mieszkaniowej, bo deklaruje Pan troskę się o zwykłych obywateli, zabiega o ochronę ich praw, jest wrażliwy na krzywdę i dyskryminację.

Jest nas około 10 milionów. Na mocy układu okrągłostołowego zostaliśmy sprzedani postkomunistycznym grupom interesów. Mimo zmian ustrojowych i transformacji gospodarczej wciąż pozostajemy ludźmi drugiej kategorii pozbawionymi prawa do wolnych wyborów, pozbawionymi ochrony przed przestępczością w spółdzielniach. Elity III RP oddały nas pod władzę nieusuwalnych i nietykalnych prezesów, niejednokrotnie byłych aparatczyków państwa komunistycznego.

Decydujące o naszym życiu i mieniu kilkutysięczne lobby prezesów dysponuje wielomiliardowym budżetem pochodzącym z naszych comiesięcznych opłat wnoszonych do spółdzielni. Budżetem drugim co do wielkości po budżecie państwowym. Dlatego tworzy potężne ekonomiczne lobby wywierające silny wpływ na lokalną i krajową politykę, blokujące każdą próbę reformy i uzdrowienia polskiej spółdzielczości.

Imperium prezesów opiera się na pozbawieniu milionów członków prawa do demokratycznych wyborów oraz ustawowym zaliczeniu majątku SM do mienia prywatnego. W konsekwencji zarówno zrzeszeni jak i organy państwowe (np. NIK), nie mają możliwości kontroli oraz realnego wpływu na działalność osób zarządzających spółdzielniami (np. wydatki, zaciąganie kredytów). To patologiczne wyłączenie nadzoru na poziomie członkowskim oraz państwowym zapewnia kontrolującym spółdzielnie bezkarność i rodzi korupcję na wielką skalę.

Lobby prezesów nie poprzestaje na ekonomicznym eksploatowaniu zrzeszonych. Dysponując olbrzymimi finansami, wbrew woli i na koszt członków, podejmuje intensywne kampanie dezinformacyjne w reakcji na próby reformy spółdzielczości oraz regularnie skarży do Trybunału Konstytucyjnego każdą niekorzystną dla ich interesów nowelizację ustaw spółdzielczych.

Postkomunistyczne spółdzielnie-molochy są spółdzielniami tylko z nazwy. W praktyce zmieniły się w przedsiębiorstwa klastrowe, w których człowiek i jego mienie stało się obszarem zorganizowanego przemysłowego wyzysku.

Niedemokratyczna, nieszanująca człowieka pseudospółdzielczość stanowi zaprzeczenie idei i wartości prawdziwej spółdzielczości rozumianej jako demokratyczne kierowanie i zrzeszanie dla dobra wspólnego.

Kompleksowa reforma i odnowa polskiej spółdzielczości mieszkaniowej ma zatem strategiczne znaczenie dla ekonomicznej przyszłości milionów polskich rodzin oraz perspektyw rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego opartego na spółdzielczej kooperacji.

Dlatego apelujemy o poparcie następujących postulatów:

1. Zapewnienie wolnych i demokratycznych wyborów do organów spółdzielni oraz praworządnego głosowania uchwał. Postulujemy likwidację walnych zgromadzeń w spółdzielniach powyżej 500 członków oraz wybory i głosowania uchwał w formule samorządowej: tajne, bezpośrednie, na kartach do głosowania, w lokalu wyborczym, w dniu wolnym od pracy (zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy).

2. Uchwalenie zasady, że zarządzanie będzie odbywało się na poziomie nieruchomości decyzje finansowe, zatwierdzanie czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd, w formie uchwał, odrębnie dla każdej rozliczanej nieruchomości (zmiana taka będzie pierwszym krokiem w odbudowie prawdziwej spółdzielczości).

3. Ustawowe dopuszczenie uproszczonego przekształcania we własność lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu wszystkim, którzy spłacili koszty budowy lokali (przeniesienie własności poprzez założenie księgi wieczystej na podstawie zaświadczenia ze spółdzielni).

4. Ustawowe ułatwienia dokonywania podziału spółdzielni-molochów (molochy liczące 15-20-30 tysięcy członków to siedliska patologii i zaprzeczenie idei zrzeszania się).

5. Umożliwienie każdemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni (zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu do dokumentów).

6. Wprowadzenie zapisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę zrzeszonych (skazani z zakazem pełnienia funkcji w organach SM).

7. Wprowadzenie ustawowej zasady, że mienie spółdzielni: tzw. własnościowe i lokatorskie tytuły do lokali (uznane przez SN za mienie cudze dla członków) zyska status odmiany mienia komunalnego do chwili przeniesienia własności na zrzeszonych.

8. Objęcie spółdzielni powyżej 500 członków ustawą o zamówieniach publicznych (w związku zaliczeniem spółdzielczej/kolektywnej części SM do grupy mienia komunalnego) oraz ustawowe kwalifikowanie członków zarządów i rad nadzorczych jako funkcjonariuszy publicznych (narzędzie przeciwdziałania korupcji).

9. Uchwalenie badania rocznych sprawozdań finansowych przez Regionalne Izby Obrachunkowe i powierzanie lustracji spółdzielni Najwyższej Izbie Kontroli (lustracja na wniosek zrzeszonych; likwidacja patologii związków rewizyjnych gdy prezesi kontrolują prezesów za pieniądze pokrzywdzonych).


Stanisław Bartnik

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe
w Białymstoku

 

Przeczytaj o patologiach postkomunistycznej spółdzielczości:

https://www.wprost.pl/tygodnik/49005/Spoldzielcze-dyby.html
https://www.wprost.pl/tygodnik/48086/Lokator-panszczyzniany.html
https://www.rp.pl/artykul/344063-Ponad-2-tysiace-skarg-na-spoldzielnie.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/geneza-i-mechanizmy-korupcji-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/kto-kiedy-i-jak-zarabia-na-eksmisjach-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/zmiana-zarzadcy/roznice-miedzy-spoldzielnia-a-wspolnota.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-9-slupy-do-wyprowadzania-pieniedzy-z-funduszu-remontowego.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-8-oszustwa-przy-obrocie-lokalami.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-7-rada-nadzorcza-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzieczy-przewodnik-6-degradacja-czlowieka-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-5-techniki-manipulowania-walnym-zgromadzeniem.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/wyzysk-i-eksploatacja-najubozszych-procesy-o-zaplate-i-eksmisje-dla-zysku.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-funkcjonuje-postkomunistyczna-spoldzielnia-szokujaca-relacja-pracownika.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/domek-w-szeregowce-tanszy-niz-mieszkanie-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-przebiega-walne-zgromadzenie-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/przerazajaca-ilosc-procesow-sadowych-w-bsm.html
https://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/kto-atakuje-czlonkow-spoldzielni-mieszkaniowych.html
Zobacz program o patologiach i upadłości spółdzielni >>
Przeczytaj o upadłości spółdzielni w Łodzi >>

 

 

Lista posłów na Sejm RP VIII kadencji

Adamczyk Andrzej PiS
Ajchler Zbigniew PO-KO
Andruszkiewicz Adam niez.
Andzel Waldemar PiS
Apel Piotr Kukiz15
Arciszewska-Mielewczyk Dorota PiS
Ardanowski Jan Krzysztof PiS
Arent Iwona PiS
Arndt Paweł PO-KO
Ast Marek PiS
Augustyn Urszula PO-KO
Augustynowska Joanna PO-KO

Aziewicz Tadeusz PO-KO

Babalski Zbigniew PiS
Babiarz Piotr Łukasz niez.
Babinetz Piotr PiS
Badora Maciej PiS
Bańkowski Paweł PO-KO
Bartosik Ryszard PiS
Bartuś Barbara PiS
Baszko Mieczysław Kazimierz PiS
Bąk Dariusz PiS
Bejda Paweł PSL-KP
Bernacki Włodzimierz PiS
Białkowska Anna PO-KO
Bielecki Jerzy PiS
Biernacki Marek PSL-KP
Biernat Zbigniew PiS
Błaszczak Mariusz PiS
Błeńska Magdalena niez.
Bogucki Jacek PiS
Borowczak Jerzy PO-KO
Borowiak Joanna PiS
Borowiec Agata PiS
Bortniczuk Kamil PiS
Borys-Szopa Bożena PiS
Brejza Krzysztof PO-KO
Brynkus Józef Kukiz15
Bubula Barbara PiS
Buczak Wojciech PiS
Buda Waldemar PiS
Budka Borys PO-KO
Bukiewicz Bożenna PO-KO
Burzyńska Lidia PiS
Chmiel Małgorzata PO-KO
Chmielowiec Zbigniew PiS
Chrobak Barbara Kukiz15
Chruszcz Sylwester PiS
Chybicka Alicja PO-KO
Cicholska Anna PiS
Cichoń Janusz PO-KO
Cichosz Lucjan PiS
Ciebiada Krzysztof PiS
Cieślak Michał PiS
Cieśliński Piotr PO-KO
Cimoszewicz Tomasz PO-KO
Cymański Tadeusz PiS
Cyrański Adam PO-KO
Czabański KrzysztofPiS
Czarnecki Przemysław PiS
Czarnecki Witold PiS
Czartoryski Arkadiusz PiS
Czech Anna PiS
Czernow Zofia PO-KO
Czerwińska Anita PiS
Czerwiński Andrzej PO-KO
Czochara Katarzyna PiS
Dąbrowska Alicja PO-KO
Długi Grzegorz Kukiz15
Dobrzyński Leszek PiS
Dolata Zbigniew PiS
Dolniak Barbara PO-KO
Drozd Ewa PO-KO
Duda Antoni PiS
Duda Elżbieta PiS
Duda Jan PiS
Dunin Artur PO-KO
Duszek Marcin PiS
Dutkiewicz Katarzyna PiS
Dworczyk Michał PiS
Dziedziczak Jan PiS
Dzikowski Waldy PO-KO
Dziuba Tadeusz PiS
Dziuk Barbara PiS
Fabisiak Joanna PO-KO
Falfus Jacek PiS
Filipiak Ewa PiS
Frydrych Joanna PO-KO
Furgo Grzegorz PO-KO
Gadowski Krzysztof PO-KO
Gajewska Kinga PO-KO
Galemba Leszek PiS
Galla Ryszard niez.
Gapińska Elżbieta PO-KO
Gasiuk-Pihowicz Kamila PO-KO
Gawlik Zdzisław PO-KO
Gawłowski Stanisław PO-KO
Gawron Andrzej PiS
Gądek Lidia PO-KO
Gelert Elżbieta PO-KO
Gierada Artur PO-KO
Giżyński Szymon PiS
Glenc Teresa PiS
Gliński Piotr PiS
Głogowski Tomasz PO-KO
Głuchowski Krzysztof PiS
Golbik Marta PO-KO
Golińska Małgorzata PiS
Gołojuch Kazimierz PiS
Gonciarz Jarosław PiS
Gosiewska Małgorzata PiS
Gosiewski Jerzy PiS
Gowin Jarosław PiS
Grabarczyk Cezary PO-KO
Grabiec Jan PO-KO
Grabowski Paweł Kukiz15
Grupiński Rafał PO-KO
Gryglas Zbigniew PiS
Gwiazdowski Kazimierz PiS
Hajos Sławomir PiS
Hałas Teresa PiS
Hanajczyk Agnieszka PO-KO
Henczyca Bożena PO-KO
Hennig-Kloska Paulina PO-KO
Hibner Jolanta PO-KO
Hok Marek PO-KO
Horała Marcin PiS
Hrynkiewicz Józefa PiS
Jach Michał PiS
Jachnik Jerzy PP
Jakubiak Marek niez.
Janczyk Wiesław PiS
Janik Grzegorz PiS
Janowska Małgorzata PiS
Janyska Maria Małgorzata PO-KO
Jaros Michał PO-KO
Jarubas Krystian PSL-KP
Jaskóła Tomasz UPR
Jędrysek Mariusz Orion PiS
Józwiak Bartosz UPR
Kaczmarczyk Norbert PiS
Kaczorowska Alicja PiS
Kaczyński Jarosław PiS
Kaleta Piotr PiS
Kałaska Adam PiS
Kamińska Bożena PO-KO
Kamiński Mariusz PiS
Kamiński Michał PSL-KP
Karpiński Włodzimierz PO-KO
Kasprzak Mieczysław PSL-KP
Kidawa-Błońska Małgorzata PO-KO
Kierwiński Marcin PO-KO
Kilian Jan PiS
Klawiter Jan niez.
Kluzik-Rostkowska Joanna PO-KO
Kłopotek Eugeniusz PSL-KP
Kobylarz Andrzej Kukiz15
Kobyliński Paweł PO-KO
Kochan Magdalena PO-KO
Kołacz-Leszczyńska Agnieszka PO-KO
Kołakowski Lech PiS
Kołakowski Robert PiS
Kołodziej Ewa PO-KO
Konwiński Zbigniew PO-KO
Korol Adam PO-KO
Korzeniowski Leszek PO-KO
Kosecki Roman Jacek PO-KO
Kosiniak-Kamysz Władysław PSL-KP
Kossakowski Wojciech PiS
Kostuś Tomasz PO-KO
Kosztowniak Andrzej PiS
Kotowski Kazimierz PSL-KP
Kowalczyk Henryk PiS
Kownacki Bartosz PiS
Kozanecka Ewa PiS
Kozik Krzysztof Janusz PiS
Kozłowski Jerzy UPR
Krajewski Jarosław PiS
Krajewski Wiesław PiS
Krasulski Leonard PiS
Krawczyk Iwona PO-KO
Kropiwnicki Robert PO-KO
Król Piotr PiS
Król Wojciech PO-KO
Krupka Anna PiS
Kryj Andrzej PiS
Krynicka Bernadeta PiS
Krząkała Marek PO-KO
Krzywonos-Strycharska Henryka PO-KO
Kubiak Dariusz PiS
Kubiak Marta PiS
Kubów Krzysztof PiS
Kucharski Tomasz PO-KO
Kuchciński Marek PiS
Kukiz Paweł Kukiz15
Kulesza Jakub Konfederacja
Kurzępa Jacek PiS
Kwiecień Anna PiS
Kwitek Marek PiS
Lamczyk Stanisław PO-KO
Lassota Józef PO-KO
Latos Tomasz PiS

Latosiński Bogdan PiS

Lenartowicz Gabriela PO-KO
Lenz Tomasz PO-KO
Leszczyna Izabela PO-KO
Leśniak Józef PiS
Lichocka Joanna PiS
Lieder Ewa PO-KO
Lipiec Grzegorz PO-KO
Lipiec Krzysztof PiS
Lipiński Adam PiS
Liroy-Marzec Piotr PP
Lisiecki Paweł PiS
Lorek Grzegorz PiS
Lubczyk Radosław PSL-KP
Lubnauer Katarzyna PO-KO
Ławniczak Tomasz PiS
Ławrynowicz Zofia PO-KO
Łopata Jan PSL-KP
Machałek Marzena PiS
Maciejewski Andrzej niez.
Maciejewski Krzysztof PiS
Macierewicz Antoni PiS
Majka Robert niez.
Malik Ewa PiS
Maliszewski Mirosław PSL-KP
Małecka-Libera Beata PO-KO
Małecki Jerzy PiS

Małecki Maciej PiS

Marchewka Arkadiusz PO-KO
Marczułajtis-Walczak Jagna PO-KO
Marek Magdalena Ewa PO-KO
Masłowska Gabriela PiS
Masłowski Maciej Kukiz15
Materna Jerzy PiS
Mateusiak-Pielucha Beata PiS
Matusiak Grzegorz PiS
Matusiewicz Andrzej PiS
Matuszewski Marek PiS
Matuszny Kazimierz PiS
Mazowiecki Michał Jan PSL-KP
Melak Andrzej PiS
Meysztowicz Jerzy PO-KO
Mężydło Antoni PO-KO
Miazga Mieczysław PiS
Michałek Iwona PiS
Michałkiewicz Krzysztof PiS
Mieszkowski Krzysztof PO-KO
Mihułka Joanna TERAZ!
Milczanowska Anna PiS
Milewski Daniel PiS
Miller Rajmund PO-KO
Misiło Piotr PO-KO
Młyńczak Aldona PO-KO
Morawiecki Kornel WiS
Mordak Robert Kukiz15
Mosiński Jan PiS
Moskal Kazimierz PiS
Mroczek Czesław PO-KO
Mrówczyński Aleksander PiS
Mrzygłocka Izabela Katarzyna PO-KO
Mucha Joanna PO-KO
Mucha Rafał PiS
Mularczyk Arkadiusz PiS
Müller Piotr PiS
Munyama Killion PO-KO
Murdzek Wojciech PiS
Myrcha Arkadiusz PO-KO
Naimski Piotr PiS
Naszkiewicz Jerzy PiS
Nemś Anna PO-KO
Neumann Sławomir PO-KO
Niedziela Dorota PO-KO
Niemczyk Małgorzata PO-KO
Niesiołowski Stefan PSL-KP
Nitras Sławomir PO-KO
Nowak Maria PiS
Nowak Tomasz Piotr PO-KO
Nowicka Danuta PiS
Nykiel Mirosława PO-KO
Nykiel Włodzimierz PO-KO
Obrycki Norbert PO-KO
Okła-Drewnowicz Marzena PO-KO
Olejniczak Waldemar PiS
Olszewski Paweł PO-KO
Olszówka Piotr PiS
Ołdakowski Adam PiS
Opioła Marek PiS
Osos Katarzyna PO-KO
Ostrowski Krzysztof PiS
Osuch Jacek PiS
Paluch Anna PiS
Pampuch Mirosław PO-KO
Papke Paweł PO-KO
Parda Błażej Kukiz15
Pasławska Urszula PSL-KP
Paszyk Krzysztof PSL-KP
Paul Jerzy PiS
Pawłowicz Krystyna PiS
Pawłowicz Zbigniew PO-KO
Petru Ryszard TERAZ!
Pępek Małgorzata PO-KO
Piechota Sławomir Jan PO-KO
Piechowiak Grzegorz PiS
Pietraszewska Danuta PO-KO
Pięta Stanisław niez.
Piontkowski Dariusz PiS
Piotrowicz Stanisław PiS
Piotrowska Teresa PO-KO
Plocke Kazimierz PO-KO
Płonka Elżbieta Teresa PiS
Polaczek Jerzy PiS
Polak Marek PiS
Polak Piotr PiS
Pomaska Agnieszka PO-KO
Porwich Jarosław WiS
Porzucek Marcin PiS
Protas Jacek PO-KO
Protasiewicz Jacek PSL-KP
Puda Grzegorz PiS
Pudłowski Paweł PO-KO
Pyzik Piotr PiS
Raczak Grzegorz PiS
Radziszewska Elżbieta PO-KO
Raniewicz Grzegorz PO-KO
Raś Ireneusz PO-KO
Romecki Stefan Kukiz15
Rosa Monika PO-KO
Rozpondek Halina PO-KO
Ruciński Marek niez.
Rusecka Urszula PiS
Ruszczyk Leszek PO-KO
Rutkowska Dorota PO-KO
Rutnicki Jakub PO-KO
Rychlik Paweł PiS
Rząsa Marek PO-KO
Rzepecki Łukasz Kukiz15
Rzymkowski Tomasz PiS
Sachajko Jarosław Kukiz15
Sanocki Janusz PP
Sasin Jacek PiS
Sasin Roman PiS
Sawicki Marek PSL-KP
Schetyna Grzegorz PO-KO
Scheuring-Wielgus Joanna TERAZ!
Schmidt-Rodziewicz Anna PiS
Schreiber Łukasz PiS
Sellin Jarosław PiS
Siarka Edward PiS
Siarkowska Anna Maria PiS
Sibińska Krystyna PO-KO

Siemoniak Tomasz PO-KO

Sitarski Krzysztof PiS
Skowrońska Krystyna PO-KO
Skurkiewicz Wojciech PiS
Skutecki Paweł Konfederacja
Skwarek Sławomir PiS
Smirnow Andrzej PiS
Smoliński Kazimierz PiS
Sobecka Anna Elżbieta PiS
Sobierajski Czesław PiS
Soboń Artur PiS
Soin Agnieszka PiS
Sosnowski Zbigniew PSL-KP
Sośnierz Andrzej PiS
Sowa Marek PO-KO
Sprawka Lech PiS
Stachowiak-Różecka Mirosława PiS
Stasiński Michał PO-KO
Stępień Elżbieta PO-KO
Strzałkowski Stefan PiS
Suchoń Mirosław PO-KO
Suski Marek PiS
Suski Paweł PO-KO
Szałabawka Artur PiS
Szarama Wojciech PiS
Szczerba Michał PO-KO
Szczurek-Żelazko Józefa PiS
Szefernaker Paweł PiS
Szewczak Jan PiS
Szlachta Andrzej PiS
Szłapka Adam PO-KO
Szramka Paweł Kukiz15
Szulowski Krzysztof PiS
Szumilas Krystyna PO-KO
Szwed Stanisław PiS
Szydełko Halina PiS
Szydłowska Bożena PO-KO
Szymańska Ewa PiS
Szymański Tomasz PO-KO
Szynkowski vel Sęk Szymon PiS
Szyszko Jan PiS
Ścigaj Agnieszka Kukiz15

Śledzińska-Katarasińska Iwona PO-KO

Śniadek Janusz PiS
Śnieżek Adam PiS
Świat Jacek PiS
Święcicki Marcin PO-KO
Tarczyński Dominik PiS
Tchórzewski Krzysztof PiS
Telus Robert PiS
Terlecki Ryszard PiS
Tokarska Genowefa PSL-KP
Tomaszewska Ewa PiS
Tomczak Jacek PSL-KP
Tomczyk Cezary PO-KO
Trepka Mariusz PiS
Truskolaski Krzysztof PO-KO
Tułajew Sylwester PiS
Tyszka Stanisław Kukiz15
Tyszkiewicz Robert PO-KO
Urbaniak Jarosław PO-KO
Uruski Piotr PiS
Uściński Piotr PiS
Walkowski Piotr PSL-KP
Wargocka Teresa PiS
Warwas Robert PiS
Warzecha Jan PiS
Wasilewska Anna PO-KO
Wassermann Małgorzata PiS
Wąsik Maciej PiS
Weber Rafał PiS
Wielichowska Monika PO-KO
Wilczyński Ryszard PO-KO
Wilk Jacek Konfederacja
Wilk Jerzy PiS
Winnicki Robert Konfederacja
Witczak Mariusz PO-KO
Witek Elżbieta PiS
Wnorowski Henryk PiS
Wojtkiewicz Michał PiS
Woźniak Grzegorz Adam PiS
Woźniak Tadeusz PiS
Wójcik Marek PO-KO
Wójcik Michał PiS
Wróblewska Kornelia PO-KO
Wróblewska Krystyna PiS
Wróblewski Bartłomiej PiS
Wypych Małgorzata PiS
Zagórski Marek PiS
Zaremba Krzysztof PiS
Zasada Artur PiS
Zawiślak Sławomir PiS
Zbonikowski Łukasz PiS
Zembaczyński Witold PO-KO
Zembala Marian PO-KO
Zgorzelski Piotr PSL-KP
Zielińska Elżbieta UPR
Zieliński Jarosław PiS
Zieliński Tomasz PiS
Ziemniak Wojciech PO-KO
Ziobro Zbigniew PiS
Ziółkowski Szymon PO-KO
Zuba Maria PiS
Zubowski Wojciech PiS
Zwiercan Małgorzata WiS
Zyska Ireneusz PiS
Żalek Jacek PiS

Żmijan Stanisław PO-KO

 

Lista senatorów RP

Pin It

Komentarze   

0 #2 Zorientowany 2019-10-09 07:01
W postkomunistycznych molochach nie ma żadnej demokracji a tym bardziej demokratycznych wyborów. W ogóle nieuprawnione jest nazywanie molochów spółdzielniami, gdyż nie mają one z zasadami spółdzielczości nic wspólnego, poza przywłaszczeniem nazwy. Demokratycznych wyborów nie ma co się bać. Wybory wymuszą wyższą jakość zarządzania a przestępcy nie będą mogli już rządzić w spółdzielniach.
Cytować
0 #1 wincent 2019-10-08 13:47
W Spółdzielni nie jestem pozbawiony demokratycznego wyboru tak jak w Państwie. W bezpośrednich wyborach wybierałem członków Rady Nadzorczej którzy wybrali Prezesa. Przedstawiciele różnych partii chcą tę demokrację zniszczyć. Zachęcają do zmian aby na wzór Państwa Spółdzielniami rządzili ludzie wstawieni na listy wyborcze przez szefów ich partii. Może to przez zawiść że we własnych partiach nic nie mogą tę spółdzielczość niszczą.
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież