15
Śr, Sie

Foto memgenerator.pl

Po raz kolejny możemy poznać prawdziwą twarz SLD i zobaczyć jak groźne dla milionów Polaków są działania tej postkomunistycznej partii.

Tym razem SLD zaatakowało najuboższych. Zaskarżyło do TK zapisy ustępu 2i 2(1) artykułu 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Partii Leszka Millera nie podoba się nakaz ustanawiania odrębnej własności oraz obowiązek wypłaty wartości rynkowej lokalu.  Działanie SLD zagraża najbiedniejszym mieszkańcom spółdzielni, którzy nie zdołali uzyskać własności zajmowanych lokali.

Poniżej brzmienie zaskarżonej części artykułu 11.

Art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

ust. 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

ust. 2(1). W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

 

Dowiedz się więcej o akcji SLD>>

 

SLD najzacieklej walczy z reformą spółdzielczości. Wielokrotnie inicjowało skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Każdy z nas powinien o tym pamiętać podczas wyborów.

 

Budownictwo spdzielcze

Otrzymaliśmy zgłoszenie, ze w jednej ze spółdzielni docieplono metodą lekką-mokrą 10-piętrowy 6-klatkowy blok za kwotę ponad 2,5 mln złotych. Szacunkowo daje to koszt w przeliczeniu na m2 rzędu 320 zł (cena rynkowa docieplania metodą lekką-mokrą wynosi 80-100 zł netto za m2).

Członkowie tej spółdzielni zaniepokojeni ogromem wydatków skierowali do zarządu wniosek o udostępnienie umów i faktur. Odmówiono im jednak prawa do dokumentów a w postępowaniu sądowym tamtejszy sąd również odmówił zobowiązania władz SM do wydania faktur i umów argumentując, że strony umów i wystawcy faktur nie wyrażają zgody na udostępnienie bo może to naruszać ich dobra osobiste.

W mojej ocenie mogło dojść do przekroczenia uprawnień a prawdziwym motywem odmowy mogła być chęć ukrycia danych o wydatkach. W sprawie tej będzie skierowane zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem zawyżenia cen robót i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.




Stanisław Bartnik

Więcej artykułów…