19
Śr, Sty

Skan karty komiksu

W książce pt. "Losy nieopowiedziane. Zagłada Żydów białostockich 1939-1945" wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny znajduje się dosadny wpis dotyczący pogromu Żydów w Białymstoku w 1906 roku.

...Zimą 1942 roku zmarł po ciężkiej i długiej chorobie doktor Aleksander Rajgrodzki, znany okulista i laryngolog. Był lubiany przez wielu ludzi i jego odejście było smutnym wydarzeniem. Wielu białostockich Żydów przyszło na jego pogrzeb, żeby się z nim pożegnać.

Od lewej Tadeusz Truskolaski. Skan ze strony facebook.pl

Portal PolskaNiepodlegla.pl informuje o podpisaniu przez Tadeusza Truskolaskiego deklaracji o przyjmowaniu uchodźców.

Prezydent Białegostoku wspólnie z innymi prezydentami związanymi z Platformą Obywatelską podniósł rokosz przeciwko rządowi RP, rokosz przeciwko dobru i bezpieczeństwu Polski.

Skan ilustracji z komiksu zniesawiajcego Biaystok

W ostatnim czasie słuchając wypowiedzi władz miasta Białegostoku i czytając Kurier Poranny można odnieść wrażenie jakby się miało do czynienia z prawdami podawanymi przez radio Erewan, krążących w dowcipach z czasów istnienia Związku Radzieckiego. Jedna z anegdot brzmi: „Radio Erewan podało, że w Moskwie na placu Czerwonym rozdają samochody. Później się okazało, że nie w Moskwie tylko w Leningradzie i nie samochody tylko rowery, i w dodatku nie rozdają tylko kradną”.

Działając w interesie publicznym publikujemy fragment poradnikowej publikacji o podatku za użytkowanie wieczyste. Cały tekst dostępny tutaj >>

O bonifikatę mogą się starać osoby fizyczne, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ogłaszanego przez GUS; w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4047,21 zł brutto, czyli 2886 zł netto) – zapłacą połowę opłaty rocznej.

Muszą złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku powinni dołączyć: *zaświadczenie o dochodach (lub ich braku), *zaświadczenie z urzędu pracy, o ile są bezrobotni, *zaświadczenie z MOPS, gdy korzystają z pomocy opieki społecznej, *zaświadczenie o wysokości dodatku pielęgnacyjnego (o ile go pobierają) *albo inne dokumenty, których wymaga lokalny samorząd.

Dochody trzeba udokumentować. Osoby pracujące zawodowo powinny przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego, emeryci i renciści muszą się wylegitymować PIT-em 40A, studenci zaś mają obowiązek dołączyć kopię legitymacji i zaświadczenie, że pobierają (lub nie) stypendium.

Członkowie spółdzielni mieszkaniowych składają wnioski do spółdzielni. Bonifikata przyznawana jest w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu.

O bonifikatę w opłacie mogą się też starać spółdzielnie. Do wniosku powinny dołączyć zestawienie nieruchomości zamieszkanych przez osoby uprawnione do zniżki, wykaz członków uprawnionych do zniżki, wreszcie dokumenty złożone przez osoby zabiegające o ulgę w kosztach eksploatacji budynku.

(Podstawa prawna: art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

(Art. 74. 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.) (Cytat fragmentu Ustawy – mój)

Uwaga! Wniosek o bonifikatę trzeba złożyć do końca marca. Póki urzędnicy go nie rozpatrzą i nie wydadzą decyzji, opłaty rocznej należy dokonać w pełnej wysokości.

 

Radca prawny Szczepan Barszczewski

Szanowni Państwo!

W związku z dużą ilością spływających skarg na działalność lokalnych oraz krajowych spółdzielni mieszkaniowych, organizacyjnie i finansowo nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim bezpłatnej pomocy prawnej. Z konieczności koncentrujemy się więc na najbardziej pilnych i dotkliwych społecznie patologiach.

Sklep Elżbiety i Bogdana Wojtkowskich

Kilkukrotnie już pisałem o zwalczaniu rodzimej przedsiębiorczości przez administrację Tadeusza Truskolaskiego i stratach z tego tytułu dla miejskiego budżetu. Dotychczas najdotkliwszymi ciosami gospodarczych działań Truskolaskiego były decyzje o likwidacji większych skupisk firm handlowych bez oferowania im alternatywnych możliwości prowadzenia biznesu (np. sprawa Jurowieckiej).

Jak dotąd nie udało nam się ustalić czy obce sieci handlowe działające na terenie Białegostoku płacą do kasy miasta podatek dochodowy i ewentualnie w jakiej wysokości.

Administracja Tadeusza Truskolaskiego broni się, że nie dysponuje danymi o wielkości podatku przekazanego gminie Białystok przez krajowe urzędy skarbowe zapłaconego przez obce sieci od działalności prowadzonej w Białymstoku. Pytaliśmy o firmy: Auchan, Carrefour, Makro Cash and Carry, Selgros, Tesco, Lidl, Biedronka, Castorama, Leroy Merlin, Media Markt.

Obowiązujące prawo, w mojej ocenie, jest bardzo niekorzystne dla interesu państwowego i samorządowego, ponieważ zamiast opodatkowania firm w miejscu prowadzonej działalności, pozwala na uzależnianie wysokości podatku m.in. od liczby etatowo zatrudnionych a nie realnych obrotów i zysków w miejscu działalności. Korzystną furtką dla obcych sieci jest m.in. art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 10. 1. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
2. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej przepis ust. 1stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
2a. W przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której wykonują prace, na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione przez tego podatnika lub przez jego zagraniczny zakład, proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych przez niego lub ten zagraniczny zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.
4. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.


W związku z powyższym urzędnicy Truskolaskiego podają jedynie globalną kwotę podatku dochodowego jaką gmina otrzymała od wszystkich osób prawnych. Wskazano, że za rok 2015 wpłynęło tylko 16,2 mln złotych. Z kolei białostocki GUS podał, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 wyniosły 308,35 mln złotych - to zdaniem GUS 22,6 % ogółu dochodów Białegostoku.

Jako ciekawostkę warto podać, że na dzień 31 grudnia 2015 r. według GUS w województwie Podlaskim działo 99 309 firm, w tym:

- 95 459 zatrudniających do 9 pracowników

- 3 032 zatrudniających 10-49

- 725 zatrudniających 50-249

- 76 zatrudniających 250-1000

- 17 zatrudniających powyżej 1000 pracowników

A w podregionie białostockim ogółem 50 725 w tym:

- 48 801 zatrudniających do 9 pracowników

- 1 499 zatrudniających 10-49

- 366 zatrudniających 50-249

- 48 zatrudniających 250-1000

- 11 zatrudniających powyżej 1000 pracowników

 

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.