21
Wt, Sie

24 lutego 2016 r. złożyliśmy do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku 741 podpisów pod petycją o zobowiązanie spółdzielni do zmiany regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania.

Podpisy wciąż płyną co dowodzi ogromnej skali problemu narosłego przez lata wskutek zaniedbań i bezmyślnego rozliczania kosztów ogrzewania urągającego przepisom i zdrowemu rozsądkowi.

Czekamy na stanowisko i działanie prokuratury w zakresie modyfikacji regulaminu oraz aktywność w odniesieniu do przypadków rażąco błędnych rozliczeń.

Artykuł 7 KPC

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.
 
 

 

Bdne rozliczenie ogrzewania winduje czynsz

Błędny system rozliczania kosztów ogrzewania w spółdzielni Słoneczny Stok co roku skutkuje ogromnymi dopłatami za ogrzewanie i bardzo wysokim czynszem dla osób dotkniętych wadliwym rozliczeniem. Najbardziej zagrożeni są użytkownicy mieszkań na najwyższych piętrach, lokali narożnych, ale też rodziny z małymi dziećmi i chorymi, które muszą korzystać z ogrzewania.

Chcemy położyć kres niesprawiedliwości poprzez zobowiązanie spółdzielni do zmiany regulaminu. Złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Generalnym założeniem zmiany jest ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu i dzięki temu wyeliminowanie kominowych dopłat i niesprawiedliwego podziału kosztów ogrzewania.

By prokuratura dostrzegła społeczne znaczenie problemu potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców spółdzielni. Przygotowaliśmy petycję w tej sprawie. Prosimy o poparcie:

http://www.citizengo.org/pl/signit/33011/view


Przykłady błędnego rozliczenia:

Komentarz do wniosku do prokuratury:

http://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/item/1359-czy-prokuratura-uporzadkuje-rozliczanie-kosztow-ogrzewania-w-spoldzielni.html

Sąd Najwyższy zdecydował, że spółdzielcy mają prawo do zwrotu nienależnie pobranych opłat za ogrzewanie:
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/orzeczenia/item/1357-uchwala-sn-iii-czp-58-14-prawo-do-zwrotu-nadplaconych-oplat.html

W Bydgoszczy sąd zasądził zwrot bezprawnie pobranych opłat za ogrzewanie:
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/orzeczenia/item/1358-pokrzywdzeni-blednym-rozliczaniem-kosztow-c-o-moga-dochodzic-zwrotu-nadplat.html
Szczepan Barszczewski: "Spółdzielnie mieszkaniowe oszukują ludzi na ogrzewaniu"

 

 

Poniżej plik wniosku do prokuratury w formacie pdf

 

Skan faszywej wiadomoci

Skierowaliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z usiłowaniem oszustwa polegającym na rozsyłaniu do firm wiadomości udających zamówienie klienta i nakłaniających do podania numeru telefonu jako warunku pobrania pliku pdf z rzekomym zamówieniem.

Okazuje się, że proceder został opisany przez innych pokrzywdzonych. Według ich opinii podanie numeru telefonu skutkuje dotkliwymi kosztami dla ofiar. Według relacji otrzymują oni esemesy obciążające ich rachunki kwotami rzędu 30 zł za każdą wiadomość.

Tutaj opis mechanizmu działania >>

Z danych zawartych na stronie downloaded.pl wynika, że plik mógł być pobrany prawie 5 tysięcy razy. W sprawie są dwa punkty zaczepienia: wiemy z jakiego hostingu były rozsyłane wiadomości oraz jest szansa dotarcia do odbiorcy esemesowych wpłat.

Niemniej prywatnie oceniam, że dla białostockiej policji ta sprawa jest zbyt trudna. Nigdy dotąd bowiem (z naszych zawiadomień)  lokalnym stróżom prawa nie udało się ustalić sprawców przestępstw z wykorzystaniem internetu i środków komunikacji elektronicznej.

Warto przywołać spektakularne postępowania:

– kradzież telefonu komórkowego (postępowanie prowadził III KP) – niewykrycie sprawców, umorzenie;
– wysłanie esemesa z groźbami z telefonu działającego w sieci kilka miesięcy – niewykrycie sprawcy, umorzenie;
– włamanie do trzech sklepów internetowych z instalacją złośliwego oprogramowania – niewykrycie sprawców, umorzenie.

Przestępczość internetowa przybrała rozmiary plagi. Jej żywiołowy rozwój wynika z bezkarności (bierności ofiar jak w powyższej sprawie) oraz braku wykwalifikowanych kadr i środków technicznych w służbach odpowiedzialnych za zwalczanie tego rodzaju czynów.

Bezspornie nowelizacji wymaga też kodeks karny w związku z koniecznością zdefiniowania nowych przestępstw całkowicie nieznanych i niewystępujących w przestrzeni publicznej np. 10 lat temu.

W racjonalnie zarządzanym państwie nie ma też – w mojej ocenie – miejsca na marnotrawienie pieniędzy na instytucje w rodzaju GIODO.

Przykad kominowej dopaty za ogrzewanie w SM Soneczny Stok

Składamy do prokuratury wnioseko zobowiązanie spółdzielni Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczeń kosztów ogrzewania.

Egzystencja w tej spółdzielni jest koszmarem w szczególności dla osób niezamożnych, z chorymi, z małymi dziećmi, posiadających mieszkania na najwyższym piętrach bloków oraz tzw. narożne. Ruską ruletką jest też mieszkanie w małych nieruchomościach, np. na Leśnej Dolinie, w których tzw. ucieczka od ogrzewania wywołuje gigantyczne rachunki dla osób korzystających z opodzielnikowanego ciepła.

Przyczyną krzywdzenia ludzi i niesprawiedliwego rozliczenia kosztów ogrzewania jest błędny regulamin rozliczania kosztów c.o. dopuszczający zbyt wysoki udział podzielników kosztów w rozliczeniu.

Chcemy zakończyć gehennę użytkowników mieszkań zmuszanych corocznie do zapłaty wielokrotności rzeczywistych kosztów ogrzewania i kierujemy do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku wniosek o zobowiązanie władz SM Słoneczny Stok do dostosowania regulaminu do wymogów art. 45a upe i art. 4 usm.

Problem dotyczy dużej grupy mieszkańców i w naszej ocenie powinien być priorytetem dla prokuratury z uwagi na ważny interes społeczny.

Zdefiniowaliśmy genezę błędu systemu rozliczeń i składamy pakiet propozycji normalizujących zasady rozliczania. Prokuratura będzie miała dodatkowo do dyspozycji orzeczenia sądowe z ustaleniami biegłych.

W naszej ocenie zgodnie z art. 45a upe i art 4 usm za niedopuszczalne należy uznać:

– tworzenie systemów rozliczeń faworyzujących wybrane lokale i naliczanie im opłat niższych od faktycznych kosztów przypadających na te lokale;
– obciążanie niektórych lokali kosztami wielokrotnie przekraczającymi rzeczywiste koszty;
uznaniowe obciążanie opłatami niezwiązanymi z realnymi kosztami;
– uznaniowe naliczanie stawek stanowiących wielokrotność faktycznych kosztów (przy braku podzielników);
– stosowanie systemów rozliczeń c.o. cechujących się nieprzewidywalnością kosztów ogrzewania wskutek uzależniania wysokości opłat od zachowań innych użytkowników a nie od rzeczywistych kosztów występujących w lokalach;
– szacowanie opłat i przyjmowanie wartości przybliżonych nieopartych na rzeczywistych kosztach.


Dotychczas przeanalizowane przykłady rażących błędów systemów rozliczeń kosztów c.o. oraz wnioski zawarte w orzecznictwie wskazują na konieczność następujących zmian:

– ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu do maksymalnie 20% ogółu kosztów (w przypadku gazu rozliczanego kolektywnie maksymalnie 5%);
warunkowe dopuszczenie podzielników w rozliczeniu z obowiązkiem stosowania głowic termostatycznych +16°C;
– wprowadzenie obowiązku zapłaty kosztów c.o. nie mniejszych niż 80% rzeczywistej wartości kosztu ogrzewania przypadającego na lokal;
– zakaz naliczania uznaniowych opłat nazywanych ryczałtowymi, stanowiących wielokrotność rzeczywistego kosztu ogrzewania bloku/nieruchomości (np. 2,5-krotność).

– ewentualnie opcjonalnie przyjęcie, że na każdy opodzielnikowany grzejnik będzie naliczany obowiązkowy pakiet jednostek (np. 50 – minimalna ilość ustalana na podstawie średniej).
Powyższe rozwiązanie ograniczy możliwość powstawania kominów dopłatowych dzięki zwiększeniu obowiązkowej partycypacji w podzielnikowych kosztach rozliczenia. Pakiet jednostek zmniejszy cenę jednostki w rozliczanej nieruchomości, która dotąd przy tzw. ucieczce od ogrzewania, szczególnie w małych nieruchomościach windowała wysokość dopłat do astronomicznych kwot.

Z przykrością muszę stwierdzić, że dotąd białostocka prokuratura nie uznawała praw członków spółdzielni mieszkaniowych. Liczymy jednak, że po przełomowych orzeczeniach sądu oraz po przeanalizowaniu rażących przykładów pokrzywdzenia błędnymi rozliczeniami, zdecyduje się na kroki prawne, do których jest formalnie zobowiązania, zgodnie z art. 2 ustawy o prokuraturze i art. 7 kpc.

 Poniżej plik wniosku w formacie pdf

Według oceny specjalistów z branży budowlanej za kwotę 1,9 miliona złotych możliwe jest wybudowanie w Białymstoku kilku domów o powierzchni 235 m2.

Wobec powyższego zwróciliśmy się do administracji Tadeusza Truskolaskiego o następujące dane:
- kopia projektu;
- kopia umowy wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
- kopia kosztorysu powykonawczego;
- kopia faktur wystawionych przez wykonawców.

Dokumenty zostaną poddane analizie celem wyjaśnienia okoliczności wydatkowania 1,9 mln zł na remont budynku przy ul. Boboli 5.

Pisaliśmy o tym wcześniej po zgłoszeniu przez internautów danych o rynkowych cenach budowy >>

Bezrobotny mieszkaniec Białegostoku 18 stycznia 2016 r. zgubił portfel z dokumentami i gotówką pod blokiem Zielonogórska 12.

Miał niesamowite szczęście, bo znalazła go pani Ewa K. i przekazała do III Komisariatu Policji.

Szczęśliwiec szybko odzyskał zgubę. Zyskał podwójnie, bo nie poniósł kosztów odtwarzania dokumentów i nie padł ofiarą przestępstwa z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Zdarzenie to ma też nieprzyjemną stronę. Funkcjonariusze III Komisariatu już kolejny raz zbyli zgłaszającego utratę dokumentów. Poszkodowany w niniejszej sprawie zgłosił się tego dnia do komisariatu żeby sporządzono notatkę o utracie dokumentów. To bardzo ważna czynność, gdyby dokumenty wpadły w niepowołane ręce i np. wykorzystano je do zakupów albo zaciągnięcia kredytów na koszt nieszczęśnika.

Według relacji policja zbyła poszkodowanego odsyłając do Urzędu Miejskiego. Informacjom tym należy dać wiarę bo nie dalej jak w grudniu 2015 r. osobiście uczestniczyłem w zgłaszaniu zgubienia dowodu osobistego przez starszą kobietę. Początkowo chciano rutynowo spławić poszkodowaną odmawiając sporządzenia notatki i bagatelizując sprawę. Odsyłano do UM.

Zachowanie przyjmującego zgłoszenie zmieniło się (sporządzono notatkę) dopiero po pouczeniu o możliwej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków.

Wobec przywołanych zdarzeń apeluję do funkcjonariuszy III Komisariatu Policji (ale i pozostałych) o rzetelne wykonywanie obowiązków. W dobie plagi przestępczości internetowej zgubienie lub kradzież dokumentów może rodzić nieobliczalne skutki.

Więcej artykułów…