21
Cz, Lut

Logo Jewish Book Council

Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom apeluje do Polaków o pomoc w wysyłaniu żądań sprostowania oszczerczych treści o "polskich obozach koncentracyjnych". Ostatnia interwencja dotyczy żydowskiej organizacji Jewish Book Council. Wcześniejsza m.in. amerykańsko-żydowskiego „The Reporter”.

Zobacz stronę internetową RDI >>

Poniżej treść informacji o oszczerstwach oraz żądania sprostowania przygotowanego przez Redutę Dobrego Imienia. Prosimy o zaangażowanie w akcję Reduty i wsparcie ich pracy. Obrona przez oszczerstwami o "polskich obozach" i oskarżeniami o udział Polski w holokauście jest priorytetem polskiej racji stanu. Zakłamanie historii zagraża bezpośrednio ekonomicznemu bezpieczeństwu i przyszłości Polski, gdyż może wzmacniać formułowane przez żydowskie grupy interesów bezprawne żądania o zwrot mienia bezspadkowego oszacowanego przez Żydów na 65 mld USD.

Kampania oszczerstw i upokarzania Polski na arenie międzynarodowej ma wymusić na Polsce ustępstwa i zapłatę 65 mld USD lub zwrot mienia w nieruchomościach. Sentencją obecnych roszczeń jest wypowiedź Israela Singera:

"...Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym..."
https://pl.wikiquote.org/wiki/Israel_Singer

Tutaj publikacje o problemie:
http://prawy.pl/4160-stanislaw-michalkiewicz-zydzi-nie-rezygnuja-z-rabunku-polski/
http://ruch-obywatelski.com/absurdy/polska-juz-zaplacila-usa-za-majatki-zydowskie-realizujac-postanowienia-ukladu-z-1960-roku/Apel Reduty Dobrego Imienia w sprawie Jewish Book Council

 

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejne działanie, które wymaga Państwa wsparcia. Jewish Book Council używa sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. Mimo naszych wezwań, tekst nie został poprawiony. Prosimy o pomoc w wyegzekwowaniu korekty! Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy użyć do tego własnej skrzynki pocztowej. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują! Poniżej tłumaczenie robocze wezwania do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść e-maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.

Szanowni Państwo, 

Na stronie internetowej http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/, za treść której są Państwo odpowiedzialni, w dniu 13marca 2017 roku, w artykule " Writing What You Know—Or What You Don't" (http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/post/writing-what-you-know-or-what-you-do-not) oraz w kolumnie „Polecane treści”, zostało opublikowane oszczercze sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne” (w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych). Wyrażenie to jest bezpośrednim atakiem z wykorzystaniem mowy nienawiści przeciwko narodowi polskiemu.  Użycie w/w sformułowania ma również znamiona kłamstwa oświęcimskiego, albowiem zaprzecza  niemieckiemu sprawstwu Holokaustu. Zbrodnie, w tym masowe morderstwa popełnione podczas Holocaustu wobec Żydów na polskiej ziemi, były zaplanowane, zorganizowane i wykonane przez niemieckich okupantów.
Zgodnie z międzynarodowym prawem wszelka odpowiedzialność za akty kryminalne i prześladowania spada na władze okupacyjne, w tym wypadku III Rzeszy. W związku z powyższym, przyłączam się do wezwania Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom i wzywam do usunięcia oszczerczego sformułowania z administrowanej przez Państwa strony.

Z poważaniem,DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI


Odbiorca:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Tytuł wiadomości: 
A request to remove defamatory content


Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam,

On the website of which you are the person in charge  http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/ , on March 13, 2017 in the article "Writing What You Know—Or What You Don't " (http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/post/writing-what-you-know-or-what-you-do-not) , and in the “Featured Content” column the following defamatory expression has been published: “Polish concentration camps” (in reference to the Nazi German concentration camps). This expression is a direct attack utilizing hate speech against the Polish nation and has the attributes of the Holocaust Denial, as it disclaims the German perpetration of the Holocaust.

The atrocities, including mass murder, committed during the Holocaust against Jews on the Polish soil were planned, organized and executed by German occupiers.

In accordance with the international law, all liability for those criminal  acts and persecutions falls on occupation authorities – in this case, those of the Third German Reich.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression from the website under your administration.

Sincerely,Apel RDI w sprawie portali: indyjski „The Logical Indian” oraz amerykańsko-żydowski „The Reporter”

Szanowni Państwo,
Przed nami kolejna potrzeba reakcji na kłamliwe sformułowania. Portale: indyjski „The Logical Indian” oraz amerykańsko-żydowski „The Reporter” opublikowały teksty, w których użyły sformułowania „Nazi Poland”. Mimo naszych interwencji żaden z dwóch portali nie zareagował i nie usunął zniesławiającego określenia.
W związku z tym, prosimy Państwa o pomoc!

 
Thelogicalindian.com – wzywamy do sprostowania!

Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy o wysłanie e-maila do redakcji na podane adresy używając do tego własnej skrzynki pocztowej. Chcemy, aby redakcje otrzymały jak największą liczbę wezwań do naniesienia poprawek w artykule. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują!
 Poniżej tłumaczenie robocze wezwania do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść e-maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że artykuł „The Man Who Killed 10 Million People & Personified Everything That Is Wrong With Colonialism”  opublikowany na Państwa stronie internetowej https://thelogicalindian.com/rewind/leopold-ii/ 24.02.2017 zawiera oszczercze sformułowanie „Nazi Poland” w odniesieniu do okupowanej przez nazistowskie Niemcy Polski podczas II Wojny  Światowej.

Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy od 1939 do 1945 i w tym czasie nie powstał żaden kolaboracyjny rząd. Polski rząd na uchodźstwie przybył do Londynu w roku 1940. Jak zapewne Państwo wiedzą Polska była całkowicie zdewastowana przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, a Polacy nie mieli żadnej kontroli nad terytorium swojego kraju. Pomimo to w odróżnieniu do innych krajów takich jak Finlandia, Rosja, Chorwacja, Albania, Rumunia, Węgry, Belgia, Holandia, Francja, Dania, Norwegia, Szwecja lub kraje bałtyckie nie było nie tylko żadnych polskich władz kolaboracyjnych, jak i polskich oddziałów SS, Wehrmachtu czy innych nazistowskich jednostek zbrojnych. Polska nie istniała jako niezależne Państwo, część jej terytorium zostało włączone do Niemiec a na  pozostałym terytorium utworzono tak zwane Generalne Gubernatorstwo, jednostkę administracyjną kompletnie podporządkowaną III Rzeszy Niemieckiej.

„Nazi Poland” nigdy nie istniało: Polacy, jako pierwsi, stawili opór Hitlerowi i jego państwu bezprawia i śmierci. Polskie Państwo Podziemnie kierowało największym ruchem oporu pośród wszystkich krajów okupowanych przez Niemcy. Jakikolwiek akt kolaboracji był karany przez Polskie Państwo Podziemne – karą była śmierć.

Nazywanie Polski, kraju, który stracił 20% swojej populacji podczas II Wojny Światowej nazistowskim jest niestosowne wobec rodzin milionów etnicznych Polaków, którzy byli mordowani, zmuszani do niewolniczej pracy, torturowani, okaleczani, terroryzowani i głodzeni w czasie brutalnej i nieludzkiej okupacji Polski. Polscy obywatele zarówno Polacy, Żydzi jak i przedstawiciele innych narodowości byli rozstrzeliwani na ulicach, mordowani w niemieckich i sowieckich obozach koncentracyjnych, zagazowywani w komorach gazowych, głodzeni i zabijani przez Niemców i ich pomocników z wielu krajów.

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania Polskiej Ligii Przeciw Zniesławieniom do usunięcia wyrażenia „Nazi Poland” ze strony będącej pod Państwa administracją.

Z poważaniem
(prosimy o podanie własnego imienia i nazwiska)


DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI

 
Odbiorca:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Tytuł wiadomości: 
A request to remove defamatory content


Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam,

I wish to inform you that the article “The Man Who Killed 10 Million People & Personified Everything That Is Wrong With Colonialism” on your website https://thelogicalindian.com/rewind/leopold-ii/   on 24 February, 2017 contains the following defamatory phrase "Nazi Poland" in reference to the Nazi German occupied Poland during  World War 2.

Poland was occupied by the Nazi Germany from 1939 to 1945 and no Polish collaboration government was ever formed during that period. The Polish Government in Exile arrived in London in 1940.  As you may know Poland was completely devastated by Germans during World War II and Poles did not have any control over Poland's territory. Nevertheless unlike many other countries i.e. Finland, Russia, Croatia, Albania, Romania, Hungary, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Norway, Sweden or Baltic countries there was no Polish collaboration government and there were no Polish units or divisions in SS, Wehrmacht or any other Nazi military formation. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich.

No ”Nazi Poland” ever existed: The Poles, as the first, resisted Hitler and his state of Lawlessness and Death. The Polish Underground State operated the greatest resistance movement among all the countries occupied by the Germans.  Any collaboration with the enemy was punished by the Polish Underground State – the punishment was death.

Calling Poland, country that  lost virtually 20% of its population during the II World War, “Nazi”  is insensitive to the families of the millions of ethnic Poles who were killed, forced into slave labour, tortured, maimed, terrorized and starved during the brutal and inhuman occupation of Poland. Polish citizens equally Poles, Jews and those of other nationalities were shot in the streets, murdered in German and Soviet concentration camps, gassed in gas chambers, starved and killed by Germans and their helpers in several countries.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Nazi Poland” from the website under your administration.

Sincerely,

 The Reporter  – wzywamy do sprostowania!

 

Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy o wysłanie e-maila do redakcji na podane adresy używając do tego własnej skrzynki pocztowej. Chcemy, aby redakcje dostały jak największą liczbę wezwań do naniesienia poprawek w artykule. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują!
 
Poniżej tłumaczenie robocze wezwania do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść e-maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że artykuł Book review: Geocide or crimes against humanity opublikowany na Państwa stronie internetowej  http://www.thereportergroup.org/Article.aspx?aID=4550  17 lutego 2017 zawiera oszczercze sformułowanie „Nazi Poland” w odniesieniu do okupowanej  przez nazistowskie Niemcy Polski podczas II Wojny  Światowej.

Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy od 1939 do 1945 i w tym czasie nie powstał żaden kolaboracyjny rząd. Polski rząd na uchodźstwie przybył do Londynu w roku 1940. Jak zapewne Państwo wiedzą Polska była całkowicie zdewastowana przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, a Polacy nie mieli żadnej kontroli nad terytorium swojego kraju. Pomimo to w odróżnieniu do innych krajów takich jak Finlandia, Rosja, Chorwacja, Albania, Rumunia, Węgry, Belgia, Holandia, Francja, Dania, Norwegia, Szwecja lub kraje bałtyckie nie było nie tylko żadnych polskich władz kolaboracyjnych, jak i polskich oddziałów SS, Wehrmachtu czy innych nazistowskich jednostek zbrojnych. Polska nie istniała jako niezależne Państwo, część jej terytorium zostało włączone do Niemiec a na  pozostałym terytorium utworzono tak zwane Generalne Gubernatorstwo, jednostkę administracyjną kompletnie podporządkowaną III Rzeszy Niemieckiej.

„Nazi Poland” nigdy nie istniało: Polacy, jako pierwsi, stawili opór Hitlerowi i jego państwu bezprawia i śmierci. Polskie Państwo Podziemnie kierowało największym ruchem oporu pośród wszystkich krajów okupowanych przez Niemcy. Jakikolwiek akt kolaboracji był karany przez Polskie Państwo Podziemne – karą była śmierć.

Nazywanie Polski, kraju, który stracił 20% swojej populacji podczas II Wojny Światowej nazistowskim jest niestosowne wobec rodzin milionów etnicznych Polaków, którzy byli mordowani, zmuszani do niewolniczej pracy, torturowani, okaleczani, terroryzowani i głodzeni w czasie brutalnej i nieludzkiej okupacji Polski. Polscy obywatele zarówno Polacy, Żydzi jak i przedstawiciele innych narodowości byli rozstrzeliwani na ulicach, mordowani w niemieckich i sowieckich obozach koncentracyjnych, zagazowywani w komorach gazowych, głodzeni i zabijani przez Niemców i ich pomocników z wielu krajów.

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania Polskiej Ligii Przeciw Zniesławieniom do usunięcia wyrażenia „Nazi Poland” ze strony będącej pod Państwa administracją.

Z poważaniem
(prosimy o podanie własnego imienia i nazwiska)DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI


Odbiorca:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł wiadomości:
A request to remove defamatory content

Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam,

I wish to inform you that the article Book review: Geocide or crimes against humanity published on your website http://www.thereportergroup.org/Article.aspx?aID=4550  on 17 February, 2017 contains the following defamatory phrase "Nazi Poland" in reference to the Nazi German occupied Poland during  World War 2.

Poland was occupied by the Nazi Germany from 1939 to 1945 and no Polish collaboration government was ever formed during that period. The Polish Government in Exile arrived in London in 1940.  As you may know Poland was completely devastated by Germans during World War II and Poles did not have any control over Poland's territory. Nevertheless unlike many other countries i.e. Finland, Russia, Croatia, Albania, Romania, Hungary, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Norway, Sweden or Baltic countries there was no Polish collaboration government and there were no Polish units or divisions in SS, Wehrmacht or any other Nazi military formation. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich.

No ”Nazi Poland” ever existed: The Poles, as the first, resisted Hitler and his state of Lawlessness and Death. The Polish Underground State operated the greatest resistance movement among all the countries occupied by the Germans.  Any collaboration with the enemy was punished by the Polish Underground State – the punishment was death.

Calling Poland, country that  lost virtually 20% of its population during the II World War, “Nazi”  is insensitive to the families of the millions of ethnic Poles who were killed, forced into slave labour, tortured, maimed, terrorized and starved during the brutal and inhuman occupation of Poland. Polish citizens equally Poles, Jews and those of other nationalities were shot in the streets, murdered in German and Soviet concentration camps, gassed in gas chambers, starved and killed by Germans and their helpers in several countries.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Nazi Poland” from the website under your administration.

Sincerely,
Nasza działalność opiera się o wolontariat i darowizny osób fizycznych.

Jeśli identyfikujesz się z celami Reduty wesprzyj nas darowizną poprzez system Dotpay lub PayPal. Kliknięcie w jeden z poniższych obrazków przeniesie Cię na stronę Dotpay lub PayPal gdzie można przekazać darowiznę - na Dotpay za pomocą przelewu internetowego, a na PayPal za pomocą karty kredytowej.

Dziękujemy!
Można także wesprzeć Redutę poprzez wpłatę na konto bankowe 87 1090 1883 0000 0001 2254 5117  z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu, a także podaniem adresu mailowego.

 

Miejsce dla eksmitowanych w Hajnwce

Hajnowski radny Karol Nieciecki zajął się bulwersującą sprawą eksmisji w SM w Hajnówce.

W ocenie radnego w ostatnich latach nasilono wyrzucanie ludzi z mieszkań spółdzielni. Osobom w trudnej sytuacji materialnej nie umożliwiano spłaty zadłużenia poprzez np. zamianę lokali lub odpracowanie. Proceder eksmisyjny oprócz bezpośredniego pokrzywdzenia osób, narusza fundamentalne zasady spółdzielczości (zobacz 7 zasad spółdzielczości) oraz godzi w interes społeczny wymuszając zwiększone wydatki na lokale socjalne, zasiłki itp.

W przypadku spółdzielni hajnowskiej do eksmisji i pozbawiania dorobku życia przyczyniły się m.in. wysokie dopłaty za ogrzewanie, naliczane jak się okazało błędnie, na podstawie sprzecznego z prawem regulaminu. Według relacji Karola Niecieckiego dopłaty rzędu kilku tysięcy złotych wpędzały niezamożnych spółdzielców w kłopoty finansowe i zadłużenie.

Widok pomieszczenia dla eksmitowanych.

Radny zwrócił się do prezesa spółdzielni o udostępnienie dokumentów by zbadać w jakich okolicznościach przejmowano lokale, za ile i komu je sprzedawano. Złożył wniosek o udostępnienie umów i faktur na podstawie art. 8(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Poniżej meritum wniosku:

1. Udostępnienie wszystkich umów sprzedaży lokali poeksmisyjnych, zawartych przez spółdzielnię z nabywcami w latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2. Udostępnienie wszystkich umów zawartych w latach 2010-2016 z osobami fizycznymi i firmami, dotyczących świadczenia dla spółdzielni odpłatnej pomocy prawnej.

3. Udostępnienie wszystkich faktur (wraz z załącznikami stanowiącymi integralne ich części) wystawionych spółdzielni w okresie 2010-2016 przez osoby fizyczne i firmy świadczące spółdzielni odpłatne usługi prawne.

Radny chce badać eksmisje w Hajnówce w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców oraz w związku z orzeczeniem białostockiego Sądu Okręgowego, który prawomocnie unieważnił regulamin spółdzielni dotyczący rozliczania kosztów c.o. (zobacz treść wyroku)

Rozstrzygnięcie sądowe daje podstawy do uznania za nieważne niesprawiedliwie naliczone dopłaty za ogrzewanie i w konsekwencji otwiera pokrzywdzonym drogę do dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody.

Oprócz żądania dokumentów od prezesa spółdzielni Karol Nieciecki wystąpił też Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o ewidencję spraw o eksmisję i o zapłatę wytaczanych mieszkańcom SM w Hajnówce. Krzyżowa kontrola zapobiegnie ewentualnym próbom ukrycia umów sprzedaży poeskmisyjnych, np. z rażąco zaniżoną ceną. Ponadto celem wniosku do sądu jest ustalenie skali procederu i w oparciu o dane ze spółdzielni zbadanie ile pieniędzy wypłacono osobom świadczącym usługi prawne za obsługę pozwów o zapłatę i eksmisję.

W przypadku jednej z białostockich spółdzielni radca prawny za obsługę postępowań o zapłatę i eksmisję inkasował "prowizję" w wysokości około 90 % zasądzanych przez sąd kosztów. Proceder więc był bardzo dochodowy i osobom żerującym na krzywdzie bezrobotnych i niezamożnych zależało na jak największej liczbie procesów (zobacz skalę procesów o zapłatę na przykładzie białostockiej spółdzielni BSM)

Radny wysłał wniosek o udostępnienie dokumentów 1 lutego 2017 i wyznaczył 7-dniowy termin na udostępnienie. Jednak do chwili obecnej (26 luty 2017) odpowiedź nie napłynęła. W związku z powyższym będą podejmowane dalsze kroki prawne w celu zobowiązania do wydania dokumentów włącznie z postępowaniem prokuratorskim, gdyż istnieje podejrzenie, że transakcje eksmisyjne mogły być zawierane z naruszeniem prawa. W najbliższych dniach prezes SM w Hajnówce zostanie ponownie wezwany do udostępnienia umów i faktur. W przypadku odmowy na policję trafi wniosek o ukaranie na podstawie art. 27(3) usm.

Uwaga! Wszystkie osoby, które w latach 2010-2016 utraciły mieszkanie/lokal w spółdzielni w Hajnówce wskutek eksmisji i w ich ocenie doszło do sprzedaży niezasadnie, za zaniżoną cenę, proszone są o kontakt z Karolem Niecieckim. Prosimy o przesyłanie opisów spraw z dołączeniem danych o naliczonych przez spółdzielnię opłatach, wartości za jaką sprzedano lokal, kosztach komorniczych i innych.

Kontakt do radnego: Karol Nieciecki, tel. 606 205 657

 

 

 

Kontakt do autora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 605 24 98 27

Plakat wyborczy PiS

Ruszamy z ogólnopolską petycją:

TAK – dla reformy polskich SM i większych praw spółdzielców!
NIE – dla podatku katastralnego!

Przejdź do petycji o reformę spółdzielczości zamieszczonej na stronie CitizenGO >>

Chcemy demokratycznej i przyjaznej mieszkańcom spółdzielczości! Sprzeciwiamy się wprowadzaniu podatku katastralnego!

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do Sejmu i Senatu RP o zmiany, które odnowią spółdzielczość, upodmiotowią miliony Polaków i dadzą stabilną perspektywę egzystencji.

Poniżej prezentujemy postulowane główne założenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

1. Zapewnienia wolnych i demokratycznych wyborów organów spółdzielni oraz praworządnego głosowania uchwał – bez możliwości manipulowania nimi. Postulujemy wybory i głosowania w formule samorządowej: tajne, bezpośrednie, na kartach do głosowania, w dniu wolnym od pracy.

2. Zobowiązania spółdzielni (zarządcy) do rozliczania przychodów i kosztów nieruchomościami, odrębnie dla każdej nieruchomości.

3. Określenia, że w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością (np. zaciąganie kredytów) w głosowaniach wymagany będzie udział nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

4. Zapewnienia właścicielom lokali oraz posiadaczom spółdzielczych tytułów do lokali prawa wyboru zarządcy oraz realnego decydowania o stawkach opłat i wydatkach w nieruchomości.

5. Przyjęcia zasady, że ewentualne wykorzystanie środków finansowych nieruchomości na cele niezwiązane z nieruchomością będzie wymagało głosowania z udziałem nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

6. Przekształcenia z mocy ustawy lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu w prawo własności wszystkim, którzy spłacili koszty budowy lokali.

7. Uchwalenia zakazu ustanawiania lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu oraz likwidacji instytucji tzw.„członków oczekujących”.

8. Zrealizowania zasady, że posiadanie w SM prawa majątkowego (własność lub spółdzielczy tytuł do lokalu) = automatyczne członkostwo w spółdzielni (z zachowaniem prawa do rezygnacji).

9. Ułatwienia dokonywania podziału spółdzielni-molochów (zwiększenie wpływu zrzeszonych na zarządzanie).

10. Umożliwienia każdemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni (zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu do dokumentów).

11. Wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę spółdzielców zrzeszonych w spółdzielni (zakaz pełnienia funkcji skazanym).

12. Powierzenia lustracji spółdzielni Najwyższej Izbie Kontroli lub innym podmiotom niezależnym od zarządów SM.

Polska się zmienia, więc liczymy, że Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z twierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego: "Dość złodziejstwa w spółdzielniach" dotrzyma słowa i skończy z patologiami postkomunistycznej spółdzielczości. Polacy i Polska na to zasługuje. Reforma będzie historycznym i symbolicznym aktem ostatecznego odcięcia się od PRL.

Prosimy wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i spółdzielczości o włączenie się w akcję zbiórki podpisów.

Stanisław Bartnik

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe Białystok

W lipcu 2015 r. pisaliśmy o stronie internetowej dopalacze.sklep.pl oferującej najprawdopodobniej środki odurzające oraz o usługach dystrybucyjnych świadczonych przez państwową Pocztę Polską. Mimo publikacji dopalacze.sklep.pl działał jeszcze przez wiele miesięcy.... ale w końcu sklep zniknął z sieci.

Warto więc reagować na zło.

Przeczytaj artykuł o tuskowej walce z dopalaczami >>>

 

Z dniem 1 października wchodzi w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej. Porządkuje ona zasady rozliczania ogrzewania w spółdzielniach mieszkaniowych.

Najważniejsze zmiany nakładają na prezesów obowiązek:
–  opomiarowania każdego budynku,
dokładniejszego naliczania opłat przypadających na lokale,
umożliwienia niekorzystania z podzielników kosztów bez karania zapłatą wielokrotności kosztów rzeczywistych,
zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego.
Ponadto zarządy spółdzielni będą miały obowiązek zmniejszania energochłonności bloku w przypadku, gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ.


Poniżej do pobrania tekst ustawy w pliku pdf

Polski Kościół Prawosławny nie może być obojętny wobec sytuacji wiernych egzystujących w postkomunistycznych spółdzielniach mieszkaniowych. Nie może milczeć wobec krzywdy i wyzysku niezamożnej ludności.

Okazją do refleksji i zmiany stanowiska hierarchów Cerkwi jest bulwersująca sprawa eksmisji duchownego według relacji 21 razy pozwanego do sądu o zapłatę czynszu!
Zobacz artykuł "Batiuszka chciał skoczyć z okna..." >>>

Hierarchowie Kościoła Prawosławnego, działając zgodnie z przykazaniami, mają moralny obowiązek publicznie upomnieć się o sprawiedliwe traktowanie mieszkańców spółdzielni, o demokratyczne wybory, o obniżenie czynszu, o zaprzestanie eksmisji dla zysku, w sytuacji, gdy możliwa jest np. zamiana lokali.

Niedopuszczalne jest działanie w imię partykularnych interesów i milczenie w obliczu krzywdy oraz ignorowanie głosu bezbronnych i potrzebujących. Obrazą Boga jest ewentualne przyjmowanie korzyści w zamian za przyzwalanie na zło, legitymizowanie bezprawia i odtrącanie słabszych postrzeganych jako bezwartościowych w zestawieniu z wpływowymi grupami interesów.

Prawdziwa spółdzielczość służy ludziom, nie zna wyzysku i niesprawiedliwości. Nie polega na wykorzystaniu choroby, czy trudnego położenia bliźniego, by 21 razy pozwać go do sądu o zapłatę – by sztucznie windować zadłużenie i zabrać mu jak największą kwotę z wartości posiadanego mieszkania. By w efekcie uczynić go bezdomnym.

Sprawa duchownego to czytelny znak od Boga by zmienić się, by troszczyć się o społeczność.

Oczekiwany przez mieszkańców jasny i zdecydowany głos hierarchów Kościoła Prawosławnego może odmienić los najsłabszych i uczynić ich życie łatwiejszym. Warto o to zabiegać!

 

Zobacz kto i jak zarabia na eksmisjach. Dlaczego opłaca się wielokrotnie pozywać o zapłatę >>

Wyzysk i eksploatacja najuboższych >>

Więcej artykułów…