15
Śr, Sie

Miejsce dla eksmitowanych w Hajnwce

Hajnowski radny Karol Nieciecki zajął się bulwersującą sprawą eksmisji w SM w Hajnówce.

W ocenie radnego w ostatnich latach nasilono wyrzucanie ludzi z mieszkań spółdzielni. Osobom w trudnej sytuacji materialnej nie umożliwiano spłaty zadłużenia poprzez np. zamianę lokali lub odpracowanie. Proceder eksmisyjny oprócz bezpośredniego pokrzywdzenia osób, narusza fundamentalne zasady spółdzielczości (zobacz 7 zasad spółdzielczości) oraz godzi w interes społeczny wymuszając zwiększone wydatki na lokale socjalne, zasiłki itp.

W przypadku spółdzielni hajnowskiej do eksmisji i pozbawiania dorobku życia przyczyniły się m.in. wysokie dopłaty za ogrzewanie, naliczane jak się okazało błędnie, na podstawie sprzecznego z prawem regulaminu. Według relacji Karola Niecieckiego dopłaty rzędu kilku tysięcy złotych wpędzały niezamożnych spółdzielców w kłopoty finansowe i zadłużenie.

Widok pomieszczenia dla eksmitowanych.

Radny zwrócił się do prezesa spółdzielni o udostępnienie dokumentów by zbadać w jakich okolicznościach przejmowano lokale, za ile i komu je sprzedawano. Złożył wniosek o udostępnienie umów i faktur na podstawie art. 8(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Poniżej meritum wniosku:

1. Udostępnienie wszystkich umów sprzedaży lokali poeksmisyjnych, zawartych przez spółdzielnię z nabywcami w latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2. Udostępnienie wszystkich umów zawartych w latach 2010-2016 z osobami fizycznymi i firmami, dotyczących świadczenia dla spółdzielni odpłatnej pomocy prawnej.

3. Udostępnienie wszystkich faktur (wraz z załącznikami stanowiącymi integralne ich części) wystawionych spółdzielni w okresie 2010-2016 przez osoby fizyczne i firmy świadczące spółdzielni odpłatne usługi prawne.

Radny chce badać eksmisje w Hajnówce w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców oraz w związku z orzeczeniem białostockiego Sądu Okręgowego, który prawomocnie unieważnił regulamin spółdzielni dotyczący rozliczania kosztów c.o. (zobacz treść wyroku)

Rozstrzygnięcie sądowe daje podstawy do uznania za nieważne niesprawiedliwie naliczone dopłaty za ogrzewanie i w konsekwencji otwiera pokrzywdzonym drogę do dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody.

Oprócz żądania dokumentów od prezesa spółdzielni Karol Nieciecki wystąpił też Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o ewidencję spraw o eksmisję i o zapłatę wytaczanych mieszkańcom SM w Hajnówce. Krzyżowa kontrola zapobiegnie ewentualnym próbom ukrycia umów sprzedaży poeskmisyjnych, np. z rażąco zaniżoną ceną. Ponadto celem wniosku do sądu jest ustalenie skali procederu i w oparciu o dane ze spółdzielni zbadanie ile pieniędzy wypłacono osobom świadczącym usługi prawne za obsługę pozwów o zapłatę i eksmisję.

W przypadku jednej z białostockich spółdzielni radca prawny za obsługę postępowań o zapłatę i eksmisję inkasował "prowizję" w wysokości około 90 % zasądzanych przez sąd kosztów. Proceder więc był bardzo dochodowy i osobom żerującym na krzywdzie bezrobotnych i niezamożnych zależało na jak największej liczbie procesów (zobacz skalę procesów o zapłatę na przykładzie białostockiej spółdzielni BSM)

Radny wysłał wniosek o udostępnienie dokumentów 1 lutego 2017 i wyznaczył 7-dniowy termin na udostępnienie. Jednak do chwili obecnej (26 luty 2017) odpowiedź nie napłynęła. W związku z powyższym będą podejmowane dalsze kroki prawne w celu zobowiązania do wydania dokumentów włącznie z postępowaniem prokuratorskim, gdyż istnieje podejrzenie, że transakcje eksmisyjne mogły być zawierane z naruszeniem prawa. W najbliższych dniach prezes SM w Hajnówce zostanie ponownie wezwany do udostępnienia umów i faktur. W przypadku odmowy na policję trafi wniosek o ukaranie na podstawie art. 27(3) usm.

Uwaga! Wszystkie osoby, które w latach 2010-2016 utraciły mieszkanie/lokal w spółdzielni w Hajnówce wskutek eksmisji i w ich ocenie doszło do sprzedaży niezasadnie, za zaniżoną cenę, proszone są o kontakt z Karolem Niecieckim. Prosimy o przesyłanie opisów spraw z dołączeniem danych o naliczonych przez spółdzielnię opłatach, wartości za jaką sprzedano lokal, kosztach komorniczych i innych.

Kontakt do radnego: Karol Nieciecki, tel. 606 205 657

 

 

 

Kontakt do autora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 605 24 98 27

W lipcu 2015 r. pisaliśmy o stronie internetowej dopalacze.sklep.pl oferującej najprawdopodobniej środki odurzające oraz o usługach dystrybucyjnych świadczonych przez państwową Pocztę Polską. Mimo publikacji dopalacze.sklep.pl działał jeszcze przez wiele miesięcy.... ale w końcu sklep zniknął z sieci.

Warto więc reagować na zło.

Przeczytaj artykuł o tuskowej walce z dopalaczami >>>

 

Z dniem 1 października wchodzi w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej. Porządkuje ona zasady rozliczania ogrzewania w spółdzielniach mieszkaniowych.

Najważniejsze zmiany nakładają na prezesów obowiązek:
–  opomiarowania każdego budynku,
dokładniejszego naliczania opłat przypadających na lokale,
umożliwienia niekorzystania z podzielników kosztów bez karania zapłatą wielokrotności kosztów rzeczywistych,
zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego.
Ponadto zarządy spółdzielni będą miały obowiązek zmniejszania energochłonności bloku w przypadku, gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ.


Poniżej do pobrania tekst ustawy w pliku pdf

Polski Kościół Prawosławny nie może być obojętny wobec sytuacji wiernych egzystujących w postkomunistycznych spółdzielniach mieszkaniowych. Nie może milczeć wobec krzywdy i wyzysku niezamożnej ludności.

Okazją do refleksji i zmiany stanowiska hierarchów Cerkwi jest bulwersująca sprawa eksmisji duchownego według relacji 21 razy pozwanego do sądu o zapłatę czynszu!
Zobacz artykuł "Batiuszka chciał skoczyć z okna..." >>>

Hierarchowie Kościoła Prawosławnego, działając zgodnie z przykazaniami, mają moralny obowiązek publicznie upomnieć się o sprawiedliwe traktowanie mieszkańców spółdzielni, o demokratyczne wybory, o obniżenie czynszu, o zaprzestanie eksmisji dla zysku, w sytuacji, gdy możliwa jest np. zamiana lokali.

Niedopuszczalne jest działanie w imię partykularnych interesów i milczenie w obliczu krzywdy oraz ignorowanie głosu bezbronnych i potrzebujących. Obrazą Boga jest ewentualne przyjmowanie korzyści w zamian za przyzwalanie na zło, legitymizowanie bezprawia i odtrącanie słabszych postrzeganych jako bezwartościowych w zestawieniu z wpływowymi grupami interesów.

Prawdziwa spółdzielczość służy ludziom, nie zna wyzysku i niesprawiedliwości. Nie polega na wykorzystaniu choroby, czy trudnego położenia bliźniego, by 21 razy pozwać go do sądu o zapłatę – by sztucznie windować zadłużenie i zabrać mu jak największą kwotę z wartości posiadanego mieszkania. By w efekcie uczynić go bezdomnym.

Sprawa duchownego to czytelny znak od Boga by zmienić się, by troszczyć się o społeczność.

Oczekiwany przez mieszkańców jasny i zdecydowany głos hierarchów Kościoła Prawosławnego może odmienić los najsłabszych i uczynić ich życie łatwiejszym. Warto o to zabiegać!

 

Zobacz kto i jak zarabia na eksmisjach. Dlaczego opłaca się wielokrotnie pozywać o zapłatę >>

Wyzysk i eksploatacja najuboższych >>

Plakat wyborczy PiS

Ruszamy z ogólnopolską petycją:

TAK – dla reformy polskich SM i większych praw spółdzielców!
NIE – dla podatku katastralnego!

Przejdź do petycji o reformę spółdzielczości zamieszczonej na stronie CitizenGO >>

Chcemy demokratycznej i przyjaznej mieszkańcom spółdzielczości! Sprzeciwiamy się wprowadzaniu podatku katastralnego!

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do Sejmu i Senatu RP o zmiany, które odnowią spółdzielczość, upodmiotowią miliony Polaków i dadzą stabilną perspektywę egzystencji.

Poniżej prezentujemy postulowane główne założenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

1. Zapewnienia wolnych i demokratycznych wyborów organów spółdzielni oraz praworządnego głosowania uchwał – bez możliwości manipulowania nimi. Postulujemy wybory i głosowania w formule samorządowej: tajne, bezpośrednie, na kartach do głosowania, w dniu wolnym od pracy.

2. Zobowiązania spółdzielni (zarządcy) do rozliczania przychodów i kosztów nieruchomościami, odrębnie dla każdej nieruchomości.

3. Określenia, że w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością (np. zaciąganie kredytów) w głosowaniach wymagany będzie udział nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

4. Zapewnienia właścicielom lokali oraz posiadaczom spółdzielczych tytułów do lokali prawa wyboru zarządcy oraz realnego decydowania o stawkach opłat i wydatkach w nieruchomości.

5. Przyjęcia zasady, że ewentualne wykorzystanie środków finansowych nieruchomości na cele niezwiązane z nieruchomością będzie wymagało głosowania z udziałem nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

6. Przekształcenia z mocy ustawy lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu w prawo własności wszystkim, którzy spłacili koszty budowy lokali.

7. Uchwalenia zakazu ustanawiania lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu oraz likwidacji instytucji tzw.„członków oczekujących”.

8. Zrealizowania zasady, że posiadanie w SM prawa majątkowego (własność lub spółdzielczy tytuł do lokalu) = automatyczne członkostwo w spółdzielni (z zachowaniem prawa do rezygnacji).

9. Ułatwienia dokonywania podziału spółdzielni-molochów (zwiększenie wpływu zrzeszonych na zarządzanie).

10. Umożliwienia każdemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni (zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu do dokumentów).

11. Wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę spółdzielców zrzeszonych w spółdzielni (zakaz pełnienia funkcji skazanym).

12. Powierzenia lustracji spółdzielni Najwyższej Izbie Kontroli lub innym podmiotom niezależnym od zarządów SM.

Polska się zmienia, więc liczymy, że Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z twierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego: "Dość złodziejstwa w spółdzielniach" dotrzyma słowa i skończy z patologiami postkomunistycznej spółdzielczości. Polacy i Polska na to zasługuje. Reforma będzie historycznym i symbolicznym aktem ostatecznego odcięcia się od PRL.

Prosimy wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i spółdzielczości o włączenie się w akcję zbiórki podpisów.

Stanisław Bartnik

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe Białystok

Spdzielczy blok z wielkiej pyty

Trwa śledztwo w sprawie docieplania bloków spółdzielni w Hajnówce.

Postępowanie toczy się już ponad 8 lat wskutek opieszałości i obstrukcji Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, która pod starym kierownictwem doprowadziła do jego umorzenia.

Broniąc się przed oszustwem pokrzywdzeni członkowie spółdzielni skutecznie wnieśli zażalenie i Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił postanowienie prokuratury nakazując prowadzenie postępowania i kontynuowanie sporządzania opinii przez biegłych.

Przypomnijmy w sprawie chodzi o nieprawidłowości przy termomodernizacji bloków, m.in.:

– stosowanie innych (tańszych) niezgodnych z projektem materiałów i w mniejszych ilościach;
– fizyczne niewykonanie prac;
– wykonanie cieńszych warstw izolacji;
– umieszczanie nieprawdziwych wpisów w dokumentacji;
– odbiory robót przez osoby nieuprawnione;
– wykonanie prac w sposób rażąco sprzeczny z projektem – np. wstawianie styropianu zwykłego zamiast wodoodpornego.

W początkowym etapie postępowania czynności procesowe odbywały się pod nadzorem prokuratury hajnowskiej, a następnie po interwencji mieszkańców śledztwo zostało przeniesione przez Prokuraturę Generalną do prokuratury siemiatyckiej. Prokuratura ta powołała biegłych, którzy w pierwszych opiniach potwierdzili wskazywane przez mieszkańców i projektanta budowlanego nieprawidłowości. W obliczu niekorzystnego dla prezesów i wykonawców robót rozwoju śledztwa do akcji niespodziewanie wkroczyła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Przejęła postępowanie i następnie doprowadziła do jego umorzenia.

Na krzywdzące postanowienie Prokuratury Okręgowej wniesiono zażalenie (tutaj treść wniesionego zażalenia). Sąd uchylił umorzenie nakazując kontynuowanie śledztwa i sporządzenie opinii biegłych. Prokuratura Okręgowa powołała nowych „swoich” biegłych (innych niż prokuratura siemiatycka). W ocenie mieszkańców spółdzielni powołane osoby usiłują bagatelizować zarzuty unikając rzetelnego badania wykonanych robót. Projektant budowlany wskazał np., że nowi biegli mierzyli grubość warstwy izolacji śrubokrętem oraz sprzeciwiali się przeprowadzeniu odkrywek fizycznych na ścianach bloków, tj. wycinania i odrywania warstwy styropianu o powierzchni 1 m2 by ustalić w jaki sposób faktycznie wykonano docieplenie – jakie materiały zastosowano (czy zgodnie z fakturami), w jakiej ilości itd.

Projektant budowlany Tadeusz Mróz wniósł uwagi do prowadzonych przez nowych biegłych czynności i złożył wnioski dowodowe w celu wyegzekwowania rzetelnego sporządzenia opinii. To nie spodobało się osobom powołanym przez prokuraturę. Pod adresem projektanta padły groźby pozbawienia posiadanych uprawnień budowlanych jeśli dalej będzie się zajmował sprawą.

W związku z niedopuszczalnym wywieraniem nacisków i szantażowaniem Tadeusza Mróz zostanie sporządzony wniosek o wyłączenie Prokuratury Okręgowej z postępowania, przeniesienie śledztwa do innego okręgu i powołanie niezależnych biegłych.

Sprawa wywołuje ogromne emocje bo dotyczy wielomilionowych wydatków i robót realizowanych przez hermetyczną grupę "spółdzielczych" firm (m.in. jednoosobowe działalności, często bez etatowych pracowników) nie tylko w SM w Hajnówce, ale też w innych spółdzielniach w Białymstoku i regionie. Łącznie spółdzielczy rynek termomodernizacji obsługiwany przez te podmioty to skala rzędu setek milionów złotych.

Z zebranych informacji wynika, że mechanizm przeprowadzania robót dociepleniowych był bardzo podobny w innych SM. Zatem ewentualne postawienie zarzutów w sprawie hajnowskiej wywołałoby wprost nieobliczalne konsekwencje dla prezesów i wykonawców. Groźba skazania za oszustwa materiałowe z obowiązkiem naprawienia szkody oznaczałaby wielomilionowe koszty dla jednoosobowych spółdzielczych firm i oczywiście zagrażałaby bezpośrednio prezesom. Dlatego stawka tego śledztwa jest tak wysoka.

W przypadku robót w Białymstoku docieplenia były realizowane niejednokrotnie przez te same firmy w podobnych lub niższych standardach. Wspólny praktycznie wszędzie jest mechanizm realizacji: spółdzielnia – pośrednik (często jednoosobowa firma bez pracowników i sprzętu) – podwykonawcy (faktyczni wykonawcy prac). Stawki za docieplanie akceptowane przez spółdzielnie w większości przypadków były znacznie wyższe do rynkowych (zamiast obowiązujących 80-100 zł netto za m2) akceptowano np. 160 zł za m2 – albo więcej, nawet powyżej 200 zł za m2. Cena rosła wszędzie tam, gdzie prace nie były dofinansowane z państwowego funduszu termomodernizacyjnego.

Z powyższego wynika, że grupom interesów bardzo zależy by za wszelką cenę zablokować i umorzyć śledztwo hajnowskie.

 Wobec kalibru sprawy i jej skutków dla prezesów i jednoosobowych firm Tadeusz Mróz jest narażony na duże niebezpieczeństwo. W początkowej fazie śledztwa grożono mu pobiciem, oblano farbą drzwi jego mieszkania – sprawców nigdy nie ustalono.

 Więcej informacji o hajnowskim śledztwie:

Blokowanie badania dokumentacji księgowej >>

Tadeusz Mórz zaatakowany w Hajnówce >>

Zastraszanie Tadeusza Mróz procesami karnymi >>

 

 

Skan ze strony dns.pl

23 maja 2016 r. zarejestrowano domenę kodlexdom.pl. Z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest rozsyłane fałszywe wezwanie do zapłaty. W wiadomości sugeruje się pobranie pliku wezwania z serwisu downloadfiles.pl.

Poniżej treść wiadomości:

Witam Panstwa.

Nie udalo mi sie dodac do zalacznika tego wezwania do zpalaty wiec wrzucilam na hosting dokumentów.

http://downloadfiles.pl/pobierz/wezwanie-do-zaplaty.pdf

PDF zabezpieczony jest przez aktywacje telefonem.

Pozdrawiam serdecznie
Anna z KodLexPolTo kolejna już odsłona oszustwa internetowego. Wcześniej rozsyłano pocztą elektroniczną fałszywe zamówienia. Poniżej skan:

 

W sprawie mejli z fałszywym zamówieniem z nieistniejącej firmy Przewroc skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury z uwagi na wysoką szkodliwość czynu. Plik fałszywego zamówienia prawdopodobnie pobrano prawie 5 tysięcy razy. Dotarliśmy do dodatkowych informacji o procederze, z których wynika, że podanie numeru telefonu wiązało się z otrzymywaniem drogich niezamówionych SMS-ów (wg relacji 18 zł za jeden SMS).Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, ale białostocki sąd 23 maja uchylił postanowienie i będzie postępowanie.

Więcej artykułów…