20
Pn, Sie


       APEL O PORZĄDNĄ NOWELIZACJĘ USTAW SPÓŁDZIELCZYCH
„ S +” - skrót
      
      
Zapowiedź wprowadzenia M+ także do spółdzielni mieszkaniowych jest okazją do do nowelizacji ustaw spółdzielczych i tym samym do naprawy funkcjonowania SM. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wytężona praca nad tym programem. Znowu z udziałem po prezesowsku zaINTERESowanych funkcjonariuszy z ZRSMRP, KRS itp.? To dla PiS spółdzielczy suweren?!

     Poniższe kwestie wymagają uwzględnienia i publicznego, rzetelnego wyjaśnienia.
Zaskakujący jest odwrót obecnej ekipy rządzącej od głoszonych poglądów i głównego udziału PiS w dobrym, niestety nie dokończonym kierunku nowelizacji USM w 2007 roku. Wtedy słusznie wyrugowano możliwość budowania nowych mieszkań lokatorskich /i własnościowych/. Zdecydowanym przeciwnikiem m. in. tego były związki rewizyjne i KRS - reprezentujące funkcyjne lobby, bardzo zainteresowane dalszym władztwem w orwellowskiej wersji oraz SLD i PSL jako ich polityczne oparcie. Teraz pewnie MIiB ma w tym środowisku wielkie poparcie.

      Przypomnieć trzeba główne wady lokatorskich i potem własnościowych mieszkań. Lokatorskie były budowane głównie w PRL-owskich warunkach typu a’la Alternatywy 4. Z kredytów powiedzmy państwowych oraz z wkładów spółdzielców. Potem, mimo całkowitego spłacenia tych mieszkań przez mieszkańców via spółdzielnia, nie stawały się one własnością „lokatora”, a pozostawały w spółdzielni, która ze swych środków NIC nie wydała na ich budowę!

      Wymyślono następnie sprytny wybieg na wyciągniecie miliardów zł od milionów spółdzielców poprzez możliwość odpłatnego niestety przekształcenia lokatorskiego /w całości wcześniej spłaconego przecież!/ na tzw. własnościowe. One nadal własnością SM! W świadomości skołowaconych spółdzielców utrwalono mit, że wykupują mieszkanie. JAK MOŻNA WYKUPIĆ COŚ W CAŁOŚCI SPŁACONEGO! Wielu mieszkańców do dziś nie odróżnia własnego od własnościowego, wykupu od przekształcenia tytułu prawnego do lokalu.

      W 2007 r. PiS z poparciem PO słusznie wprowadziły możliwość zwrotu tych nadpłaconych wielkich kwot na poczet wpłat na fundusz remontowy. Jednak zostawiono szczwaną furtkę, że zwrot zależy od woli tzw. walnych zgromadzeń. Efektem zapobiegliwych prezesów były jako pierwsze po tamtej nowelizacji odmowne uchwały WZ – miliardy wcięło!

      Gdy w 2007 r. PiS wraz z PO wreszcie wprowadziły możliwość tzw. uwłaszczenia na całkowicie przecież spłaconych mieszkaniach lokatorskich /przy ogromnym sprzeciwie ww. lobby/, ukuto kolejny fałszywy mit – o wykupie mieszkań ZA ZŁOTÓWKĘ!!! Ten bełkot utrwalił się do dziś. Wcześniej po nowelizacji z 2000 r. na wniosek zarządów wydziwiano z wydzielaniem nieruchomości, z okrajaniem działek, z plątaniną tzw. mienia sm i nieruchomości. Pod różnymi pretekstami utrudniano wyodrębnianie lokali. Władcze lobby poprzez głównie posłów SLD i PSL jeszcze w poprzedniej kadencji zabiegało np. w TK o dodatkowe dopłaty przy przenoszeniu całkowicie spłaconych mieszkań spółdzielczych na własność odrębną. Wniosek nie rozpatrzony powodu zakończenia kadencji.

      Podobnie jak wiosek do TK grupy posłów PiS także w poprzedniej kadencji o uregulowanie ponad miliona tzw. książeczek mieszkaniowych, których właściciele zostali z groszami i na lodzie. Kolejne ograbienie ciułaczy, znacznie większe od Amber Gold, a w majestacie państwowych dawnych gwarancji. Czy te stare książeczki mieszkaniowe będą „zaliczone” do M+?


      
Mimo ustanowienia w około 50 % zasobów administrowanych przez sm własności odrębnej, one nadal w półniewolniczej decyzyjnie zależności od swych najemnych pracowników – prezesów!

1.Warunki początkowe.
1.1. Ustalić rzetelną DIAGNOZĘ faktycznego stanu działania spółdzielczości. Spółdzielczo-podobna patologia jest od dawna tajemnicą poliszynela.
1.2. Tzw. konsultacje społeczne z koniecznym udziałem autentycznie ODDOLNYCH środowisk spółdzielców, stowarzyszeń, grup czy nawet indywidualnych aktywistów. Zestaw znany z sejmowego wysłuchania publicznego w poprzedniej kadencji.
2. Wymogi kierunkowe.

2.1. Zapisy ustawowe JEDNOZNACZNIE sformułowane, do bezpośredniego stosowania. Bez możliwości ekwilibrystycznego nadawania im dowolnych dziwacznych znaczeń w trakcie realizacji, masowo praktykowanego niestety.
2.2. Zminimalizować odsyłanie do rozstrzygnięć statutowych.
2.3. Nowe ustawy wprost obowiązujące z dniem ich ogłoszenia, niezależnie od starych statutów.
2.4. Zdecydowanie i realne ukierunkowanie zmian na PODMIOTOWE właścicielsko oraz decyzyjnie ogółu tzw. zwykłych członków:
       a) Jawność wobec członków funkcjonowania organów spółdzielni pod każdym względem.
       b) Bez dominacji zarządów. Ich rola ma być wyłącznie służebna wobec spółdzielców.
       c) Organy samorządowe w składzie reprezentatywnym dla środowiska członkowskiego
       d) Faktyczna kontrola członkowska, nad każdym aspektem funkcjonowania spółdzielni.

2.5. Zlikwidować centralne i regionalne struktury swojsko niby nadzorczo- kontrolne:

       a) Likwidacja związków rewizyjnych. Zbędnych ze względu na dalekie od obiektywizmu tzw. lustracje, wykorzystujące sztuczne prawo do wyrażania opinii w imieniu ogółu spółdzielców wcale ich w te opinie przecież niewyposażających. Przy tym dublujące dodatkowo KRS
       b) Zlikwidować Krajową Radę Spółdzielczą w formie obecnej m. in. z powodów wyżej wskazanych. Ewentualne utworzenie centralnego lub branżowych przedstawicielstw spółdzielczych wyłącznie na zasadzie faktycznej reprezentacji oddolnego środowiska członkowskieg
        
c) Wprowadzić niezależny od środowiska funkcyjnego /od aktualnego i z przeszłości/ centralny organ kontrolny o roboczej nazwie KOMISJA NADZORU SPÓŁDZIELCZEGO . Do kontrolowania KAŻDEJ dziedziny funkcjonowania spółdzielni, wraz z uprawnieniami NAKAZOWYMI. Lustracje w dotychczasowej formie jako niby kontrole dawno zostały skompromitowane.

2.6. Oprócz zmian w generalnej Ustawie prawo spółdzielcze wprowadzić odpowiednio zróżnicowane zmiany w zapisach szczegółowych odpowiadających specyfice poszczególnych sektorów.

3. Szczegółowe dezyderaty ustawowe do M+ w SM. Tu w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych, jednak do odpowiedniego przeniesienia do innych sektorów. Według zapowiedzi medialnych poprzez włączenie M+ do istniejących sm zanosi się na powrót do tych starych skompromitowanych rozwiązań. LOKATORSKIE M + jednak na pewno:

       a) Decyzje o inwestycji z M+ koniecznie poprzedzone PEŁNYM naborem chętnych, wiążącymi UMOWAMI z nimi wraz z bezzwrotną opłatą wstępną na koszty przygotowania inwestycji;

       b) Grunt na M+ w sm ma pochodzić z ZEWNĄTRZ, nie z zasobów sm;

      c) Koszty inwestycji w każdej fazie NIE OBCIĄŻAJĄ WCALE, nawet przejściowo spółdzielni.

      d) Ewentualne kredyty na inwestycje M+ w sm zaciągane NIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, a przez narodowy organ zarządzający programem M+.

      e) Zabezpieczeniem kredytu powinna być HIPOTEKA na poszczególnych lokalach M+ i odpowiednio na ich nieruchomości. NIE jakikolwiek składnik mienia sm wcześniej funkcjonującej.

      f) Jakichkolwiek mieszkań spółdzielczych NA WYNAJEM nie da się pogodzić z ustawową zasadą o nieodnoszeniu przez sm korzyści finansowych kosztem członków! Te M+ nawet pod spółdzielczym USŁUGOWO zarządem powinny być własnością rządowej agencji, nie sm. Mieszkańcy stamtąd NIE POWINNI BYĆ CZŁONKAMI SM.

      g) Koszty funkcjonowania nieruchomości M+ w sm wcale NIE OBCIĄŻAJĄ SPÓŁDZIELNI, do której M+ wprowadzono. To ma być wydzielony, samofinansujący się twór z udziałem wsparcia z rządowego planu, np. jako wyodrębniona trwale przybudówka sm „matki’, nie spółdzielnia.

      g) Chyba, że decydenci M+ wymyślą tworzenie nowych, ODDZIELNYCH samodzielnych SM typu M+.

      h) Wprowadzenie M+ do starych sm z konieczną ZGODĄ WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI!!


4. Postulaty do naprawy USM /i w odpowiednim zakresie UPS/.
4.1.a) Jednoznacznie zdefiniować pojęcie MIENIA SPÓŁDZIELNI /w sm - dokładnie wg. opisu art. 40 USM, bez wciskania tam lokali mogących być przedmiotem ustanowienia własności odrębnej/.
     b) Dokładnie określić INDYWIDUALNY zakres własności tego mienia przez członków. Z przypisaniem wartości stosownej części do każdego z członków/lub wzór stałego algorytmu/.
     c) Opisać procedurę rozliczania się SM z tego mienia na rzecz CZŁONKA tracącego członkostwo.
     d) Opisać procedurę rozliczania się SM z mienia na rzecz wydzielającej się WSPÓLNOTY lokalowej.e) Do zbycia mienia spółdzielni konieczna uchwała WZ z udziałem ponad 50% wszystkich członków. Bez zmyślnej furtki w rodzaju „o ile statut nie stanowi inaczej”.

4.2.a) SM licząca więcej niż 300 członków ma OBOWIĄZEK prowadzenia strony internetowej i tam na bieżąco umieszczać wszystkie dokumenty już wskazane w ustawie oraz wszystkie materiały na WZ.

     b) Dostęp do tych danych dla zalogowanych członków, co jest możliwe w XXI wieku. W szeregu sm tzw. e-usługi dziś obejmują niezwykle okrojony dostęp członków do dokumentów.

     c) W mniejszych sm te dokumenty dostępne w biurze z możliwością kopiowania na swój nośnik.

     d) Archiwizowanie co najmniej przez 15 lat.

4.3. Każda forma decyzji wydanej przez organ lub pełnomocnika dotycząca uprawnień członkowskich oraz kwestii majątkowych spółdzielni ma znamiona UCHWAŁY!

4.4.a) W art. 8¹ USM ująć , że członek ma prawo zapoznania się z wymienionymi tam dokumentami, a zarząd ma OBOWIĄZEK ich udostępnienia!

     b) Zapoznawanie się wprost określić w USM jako WGLĄD, SAMODZIELNE KOPIOWANIE lub SPORZĄDZANIE KOPII /odpisu/ przez administrację.

     c) Wgląd i samodzielne kopiowanie przez członka na swoim sprzęcie oczywiście BEZPŁATNE.

     d) Wprost określić, że opłata za wydanie żądanej kopii wyłącznie wg. KOSZTÓW RZECZOWYCH sporządzenia kopii. Bez osobowych! Koszty rzeczowe teraz nie przekraczają 10 gr brutto za stronę.

     f) Umowy /faktury, rachunki/ z osobami trzecimi powinny być udostępniane członkom BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ. Wystarczy z ustawowego nakazu zastrzec, że zarząd może zawierać umowy tylko z kontrahentami nie roszczącymi żadnych zastrzeżeń względemujawienia umów i faktur. Dla zapewnienia faktycznej, nie iluzorycznej KONTROLI CZŁONKOWSKIEJ.

     g) Wprost wpisać TERMIN realizacji wniosków o udostępnienie do 14 dni z ewentualnym uzasadnionym przedłużeniem do miesiąca.

     h) Do katalogu dopisać inne dokumenty, np. nagrania audio lub video z obrad organów, jeśli i tak je dokumentowano, materiały dodatkowe /załączniki/.

4.5. PEŁNE WYNAGRODZENIA członków zarządu oraz pracowników administracji powinny być jawne dla członków przecież utrzymujących ich. Bez żadnych uników. Wystarczy w umowach prowadzić obligatoryjną klauzulę o braku zastrzeżeń pracownika.

4.6a) WZ z podziałem NA CZĘŚCI tylko w wyjątkowych uzasadnionych sensownymi możliwościami organizacyjnymi sytuacjach.

    b) NATYCHMIAST ZNIEŚĆ tzw. ZPCz jeszcze w niektórych SM.

    c) Każda część WZ pod nadzorem NOTARIUSZA przechowującego dokumentację.

    d) Każdy członek spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach walnego zgromadzenia, bez prawa udziału w głosowaniu, ale z prawem do wypowiedzi.

    e) Udział w WZ ma być OBOWIĄZKIEM członka.

    f) WZ prawomocne WYŁĄCZNIE przy obecności co najmniej 50% ogółu członków.

    g) Bezskutecznie tak zwołane WZ w drugimterminie powoduje, że spółdzielnia z mocy prawa poddana jest procedurze LIKWIDACJI i niezwłocznie przechodzi pod zarząd likwidatora! Niech wreszcie członkowie przestaną być figurantami!

    h) TYLKO CZŁONKOWIE spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

    i) Zarząd jedynie ma obowiązek przygotować WZ organizacyjnie oraz wnieść tylko te punkty do porządku, które nakazaneustawowym terminarzem, np. wybory, odwołania, doroczne sprawozdania, itp.

    j) Projekty uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 14dni przed posiedzeniem WZ. walnego zgromadzenia albo jego pierwszej części.

    k) Zarząd spółdzielni /WZ/:

1) Powiadamia członków o WZ na piśmie poprzez umieszczenie zawiadomień w skrzynkach pocztowych, na stronie internetowej i w biuletynie na co najmniej 30 dni przez terminem zebrania.

2) Niezwłocznie wykłada w siedzibach administracji , także osiedlowych i umieszcza na stronie internetowej dla zalogowanych członków materiały konieczne do przedstawienia na WZ oraz zgłoszone projekty uchwał i poprawki nie później niż następnego dnia po ich powstaniu.

    l) Wszystkie uchwały WZ zapadają po uzyskaniu ponad 50% głosów przy co najmniej 50% quorum OGÓŁU CZŁONKÓW. Bez rozmydlania na inne niższe czy wyższe progi.

    ł) Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu albo odwołania członków rady nadzorczej są podejmowane w głosowaniu tajnym.

    m) Nieudzielenie przez walne zgromadzenie absolutorium członkowi zarządu powoduje jego odwołanie z funkcji i zobowiązanie RN do NIEZWŁOCZNEGO ROZWIĄZANIA stosunku pracy.

    n) Zarząd NIE MA PRAWA KWESTIONOWAĆ I ZASKARŻAĆ uchwał WZ oraz RN. Może to czynić osobiście członek zarządu jako członek spółdzielni w trybie takim samym jak inni członkowie.

4.7. STANDARDOWY statut jako załącznik do ustawy ma być przykładowym WZORCEM dla wszystkich spółdzielni danego typu. Jedyne różnice wyłącznie określające istotne kwestie lokalizacyjne, organizacyjne, liczbowe.

4.8a) Członkiem sm może być WYŁĄCZNIE osoba mająca z nią faktyczny związek lokalowy.

    b) Członkiem może być współmałżonek, jednak małżonkom przysługuje łącznie JEDEN GŁOS.

    c) Z dniem wejścia w życie nowelizacji USM ustaje członkostwo z INNYCHTYTUŁÓW, np. tzw. oczekujący, wyłącznie z tytułu zatrudnienia, oraz ich współmałżonków.

    d) Znieść możliwość pozbawianiaczłonkostwa w sm. W to miejsce wprowadzić bardzo dokładnie uzasadnione zawieszenie czy ograniczenie części tych praw.

4.9a) Nakazać korektę podziału na nieruchomości w sm tam, gdzie są one szkodliwe, niesprawiedliwe i komplikujące samodzielne funkcjonowanie nieruchomości.

    b) Bezwzględnie uregulować ustawą stan prawny gruntów pod budynkami mieszkalnymi tam, gdzie sm nie mają nadal żadnego tytułu prawnego. Naprawienie tych zaszłości konieczne!

    c) Wydzielone tereny ogólnodostępne zbyć na rzecz gminy. Z powodu ponoszenia kosztów ich utrzymania wyłącznie przez mieszkańców sm.

    d) Lokale W CAŁOŚCI SPŁACONE z mocy prawa powinny stawać się odrębną własnością. W trybie administracyjnym.

    e) Wprowadzić w pełni powstawanie WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH według Ustawy o Własności Lokali, zatem od pierwszego wyodrębnionego lokalu!

    f) Wprowadzić jako obligatoryjne ROZLICZENIE MAJĄTKU sm z tak powstającymi wspólnotami. Finansowe lub z kontynuacją w proporcjonalnym partycypowaniu właścicielskim w tym mieniu.

    g) Ponieważ opór przeciw realizacji p. e) będzie wielki i może nie być to wprowadzone, proponuje się ustawową organizację sm JAKO WSPÓLNOTĘ WSPÓLNOT SPÓŁDZIELCZYCH. Każda nieruchomość funkcjonuje według zasad UoWL w zakresie niestety ograniczonym przymusowym zarządem spółdzielczym. Jednak ograniczonym do ZARZĄDU ZWYKŁEGO:

    g1) Każda nieruchomość lokalowa zatem jako nieruchomość spółdzielcza ma posiadać SAMORZĄD NIERUCHOMOŚCI /spółdzielczy odpowiednik zarządu wspólnoty z UoWL/;


      Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

    g2) Ewidencję i rozliczenie przychodów i wydatków eksploatacji według szczegółowo rozpisanych wszystkich tytułów wydatków– rzetelnie, uczciwie, jawnie, dla płatników;

    g3) Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego – rzetelnie jw.

    g4) Zarząd sm przedkłada każdemu samorządowi nieruchomości a one każdemu uprawnionemu mieszkańcowi bardzo szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatków eksploatacyjnych oraz oddzielnie remontowych - NIEZWŁOCZNIE po sporządzeniu bilansu za miniony rok.

4.10. Opłaty na działalność kulturalno-oświatową w sm wyłącznie DOBROWOLNE, a działalność ta oparta na samofinansowaniu – bez dofinansowania, np. z nadwyżki bilansowej czy innych środków sm, a z ewentualnymi celowymi dotacjami zewnętrznymi.

4.11a) Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić szczegółową KALKULACJĘ WYSOKOŚCI OPŁAT i obligatoryjnie dołączać do każdej decyzji o zmianie opłat.

     b) Dokładne i jako powszechnie obowiązujący w ustawie sporządzić wykaz wszystkich możliwych SZCZEGÓŁOWYCH TYTUŁÓW KOSZTÓW.

4.12. Pożytki z własnej działalności gospodarczej sm w CAŁOŚCI przeznacza na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni w zakresie obciążającym członków spółdzielni.

4.13. O zamiarze zaciągania jakichkolwiek KREDYTÓW zarząd zobowiązany jest ze znacznym uprzedzeniem skutecznie poinformować ogół przewidzianych do spłacania tych kredytów i uzyskania AKCEPTUJĄCEJ opinii większości mieszkańców danych nieruchomości, a w odniesieniu do innych ogólnych przedsięwzięć – poparcia WZ z pełnym quorum.

4.14a) Przepisy KARNEjednoznaczne, do bezpośredniej realizacji, skuteczne odpowiednio dla członków zarządu, pełnomocników, pracowników, członków RN, w tym z uwzględnieniem kierowniczego współsprawstwa za naruszenie któregokolwiek z ustawowych i służbowych obowiązków, np.:

     b) Za DOPUSZCZENIE do braku rozliczenia kosztów budowy lokalu w wymaganych terminach, brak kalkulacji wysokości opłat, nie wydanie zaświadczenia w terminie – grzywna od 2 000 zł wzwyż albo ograniczenie wolności co najmniej miesięczne;

     c) Za DOPUSZCZENIE do nieudostępnienia członkowi spółdzielni wymaganych ustawą dokumentów grzywna od 5 000 zł wzwyż albo kara ograniczenia wolności co najmniej 3 miesięcy.

     d) Podobne jak wyżej kary za DOPUSZCZENIE do braku lub nieterminowe umieszczanie na stronie internetowej wymaganych ustawą dokumentów oraz za brak lub nieterminowe załatwienie wniosku wynikającego z innych praw członka;

     e) Odpowiedzialność za inne przewinienia na ogólnych zasadach – jednak OSOBISTA DECYDENTÓW.

     f) Orzekanie w trybie kodeksu postępowania karnego.

     g) Osoba pełniąca funkcję w sm po uprawomocnieniu się wyroku za złamanie prawa w związku z pełnieniem tej funkcji z dniem uprawomocnienia się wyroku z mocy prawa zostaje POZBAWIONA FUNKCJI w sm. W przypadku pracownika – DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIE;

     h) Prawomocne ww. wyroki wraz z uzasadnieniem są rejestrowane i ARCHIWIZOWANE w administracji sm przez okres dopuszczalny rejestrem skazanych lub okresem związanym z wyrokami za wykroczenia;

     i) Rejestr wyroków wraz z sentencją jest dostępny zalogowanym członkom na stronie internetowej oraz każdemu do osobistego udostępnienia.

4.15a) W sprawach o uznanie za nieważne czy o chylenie ogólnych uchwał organów sm stroną przeciwną jest spółdzielnia reprezentowana przez zarząd.

    b) W sprawach o uznanie za nieważne czy o uchylenie uchwał /wszelkich decyzji/ dotyczących CZŁONKA stroną jest nie sm, a OSOBIŚCIE KIERUJĄCY ORGANEM lub osoba PODEJMUJĄCA zaskarżaną decyzję, jeśli decyzję podjęto poza organem sm, solidarnie ze współsprawcą kierowniczym. Na ich koszt. Za naruszenie prawa przez konkretne osoby nie może odpowiadać bezosobowa spółdzielnia i płacić ogół spółdzielców.

   
    Celem powyższego jest skuteczne prewencyjne zminimalizowanie nieodpowiedzialnego a łatwego od dawna łamania prawa w sm przy niewspółmiernie niesymetrycznie słabej pozycji prawnej członków wobec osób funkcyjnych.

4.16a) Członkowie zarządu i RN są wobec członków danej sm FUNKCJONARIUSZAMI PUBLICZNYMI, bowiem zarządzają mieniem społecznym powstałym w znacznej części z pomocą wsparcia ŚRODKAMI PUBLICZNYMI /budżetowymi, unijnymi/ - ze wszystkimi konsekwencjami w obrębie sm.

     b) Administrację sm obowiązują wymogi kpa. Z powodów jw.

4.17. Kwestie dodatkowe.

4.17a) Własność lokalu rozciąga się również na przylegające do niego balkon, loggię i taras, trwale połączone z budynkiem, przydzielone pomieszczenie piwniczne, parkingowe, itp. które służą do WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA przez właściciela lokalu, z wyłączeniem elementów ich konstrukcji. Ich powierzchni nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu.

    b) Ustawą nakazać w terminie /np. 1 roku/ dokonanie KOREKTY AKTÓW NOTARIALNYCH nie uwzględniających oczywistych wymogów a powyższego punktu. Na koszt spółdzielni z możliwością dochodzenia zwrotu od funkcyjnych sprawców takich wadliwych zapisów. Wprowadzeni w błąd użytkownicy czy właściciele lokali nie powinni ponosić dodatkowych kosztów.

5. Uwagi .

5.1.Wszelkie prawomocne rozstrzygnięcia sądowe, a zwłaszcza sądów wyższych instancji, szczególnie sądów centralnych, powinny być szybko koniecznie wiążące dla podobnych później wszczynanych spraw przynajmniej według zasady JEDNOLITOŚCI ORZECZNICTWA! Inaczej będziemy mieć dotychczasowy kogel – mogel z uciążliwym i czasochłonnym od nowa rozstrzyganiem analogicznych kwestii wcześniej rozstrzygniętych! A do tego wielu pozwów nie zgłaszają do sądów członkowie i mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych właśnie ze względu na nieświadomość swych praw, procedur oraz na owe uciążliwości i zaporowe zbędne koszty przy upominaniu się o zwyczajną sprawiedliwość - już kiedyś per analogiam rozstrzygniętą!

5.2. W postępowaniach przed organami publicznymi, w tym wobec organów sprawiedliwości, członek sm ma mieć uznawaną osobowość prawną oraz interes prawny, jeśli sprawa dotyczy jakiegokolwiek aspektu funkcjonowania jego spółdzielni. W tym m. in. odnośnie postępowań o szkodę na rzecz sm, bowiem ustawowo majątek sm jest własnością członków, nawet prywatną

    
Powyższe kierunkowe postulaty może centralnym gremiom decydującym o kształcie prawa przybliżą faktyczną konieczność radykalnych a sensownych zmian w ustawach spółdzielczych. Uregulować rzecz ustawowo – wreszcie dobrze, bez konieczności kolejnych „odkrywczych” nowelizacji! Prace na ustawami powinny być prowadzone przy otwartej kurtynie.

 

 

 

Andrzej Cieślikowski

 

Spółdzielca ze spółdzielczo podobnej spółdzielni mieszkaniowej.

 

Olsztyn, październik 2016

 

 

Petycja o reformę spółdzielczości >>

Monta styropianu na bloku spdzielni

Pisaliśmy już o procederze zawyżania cen, monopolizowania zaopatrzenia spółdzielni, księgowania fikcyjnych wydatków.

Teraz kolej na opis oszustw na materiałach i technologii wykonania. Poniżej przykład oszustw stwierdzonych przy docieplaniu spółdzielczych bloków (inwestycja o wartości 25 mln zł).

Kontrola robót wykazała następujące wady i błędy wykonawstwa:

- stosowano styropian zwykły zamiast ekstrudowanego w miejscach, gdzie według projektu wymagany był ekstrudowany;

- nie wymieniono zgodnie z projektem i kosztorysem rur spustowych z blachy ocynkowanej na rury spustowe z blachy powlekanej;

- wadliwie układano opaski z płytek chodnikowych wskutek czego dochodzi do osunięć i zapadania wokół ścian;

- blacha okapnikowa w górnej części cokołu nie posiada spadku w kierunku na zewnątrz powodując degradację elewacji;

- nie czyszczono, nie zmywano ścian;

- nie odgrzybiano i nie gruntowano powierzchni ścian;

- płyty styropianowe przyklejono do ściany niezgodnie z projektem ( zaniechano nałożenie wałka z masy klejącej na obwodzie płyt i zamiast ośmiu placków wykonano tylko pięć);

- wadliwie wtopiono siatkę zbrojącą w masę klejową;

- zastosowano nieodpowiednie kołki (przemarzające, tańsze)mocujące styropian niezgodnie z projektem;

- nie wyłożono styropianem grubości 2 cm na dolnych ościeżach okiennych, nie wzmocniono systemowymi aluminiowymi profilami kątowymi narożnika dolnych części ościeży;

- nie ocieplono stropodachu budynku granulatem z wełny mineralnej o grubości zgodnej z projektem;

- nie rozebrano starych rynien dachowych, pasów nadrynnowych i podrynnowych;

- nie zamontowano nowych rynien dachowych pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy powlekanej;

- tynk w narożach okiennych pęka (jest to początkowa faza odpadania wierzchniej warstwy wyprawy akrylowej typu „ kasza „) co wskazuje, że nie zastosowano dodatkowej warstwy siatki w narożach okiennych.”


Dane udostępnił projektant budowlany. W sprawie termomodernizacji trwa postępowanie prokuratorskie z udziałem biegłych.
Stanisław Bartnik

Postkomunistyczna spdzielczo III RP

Grupy nomenklaturowe kontrolujące spółdzielnie-molochy czerpią dochody nie tylko z funduszu remontowego. Intratnym źródłem przychodów i jednocześnie wartościowym narzędziem wywierania wpływu jest obrót lokalami spółdzielni.

Fragment umowy

Dobrym przykładem może być sprzedaż lokalu po byłym komisariacie policji. Lokal znajdował się na parterze 4-piętrowego bloku. Na potrzeby komisariatu zaadaptowano parterowe mieszkania wydzielając funkcjonariuszom łączną powierzchnię 113,90 m2. Dobra lokalizacja i wartość mieszkań rozstrzygnęła, że lokum od razu przeznaczono dla zaufanego „żołnierza” rodziny nomenklaturowej, prowadzącego w spółdzielni działalność gospodarczą w zakresie usług świadczonych lokatorom na podstawie monopolu udzielnego przez prezesów.

W związku z tym pokomisariatowego lokalu nie wystawiono do publicznego przetargu. Sporządzono natomiast wycenę – ale w bardzo specyficzny sposób. W operacie przyjęto, że to „lokal usługowy” mimo iż w rzeczywistości były to mieszkania czasowo zaadaptowane na potrzeby komisariatu policji. Jego wartość wyliczono biorąc cenę lokali z zupełnie innej części osiedla, z najbardziej zdewastowanego i zaniedbanego budynku, w którym dodatkowo naliczano podwyższony czynsz co radykalnie zmniejszało wartość rynkową tamtejszych zasobów. W tak zmanipulowanej wycenie zapisano, że lokal jest wart nie więcej niż 812,82 zł za m2 (łącznie 92.580 zł za 113,90 m2). W tym czasie realna cena lokali mieszkalnych w tej części osiedla kształtowała się w przedziale 1300-1800 zł za m2.

Poniżej przykładowe ceny sprzedaży mieszkań poeksmisyjnych:

 • 48,30 m2, parter – 1480 zł/m2

 • 51,70 m2, III piętro – 1617 zł/m2

 • 61,60 m2, III piętro – 1396 zł/m2

 • 58,80 m2, II piętro – 1421 zł/m2

 • 42,60 m2 IV piętro – 1572 zł/m2
   

Zastosowana promocja cenowa (812,82 zł za m2 ) to jednak nie wszystko. Żołnierzowi dodatkowo rozłożono zakup na 11 dogodnych rat – miesięczna kwota do zapłaty to 7715 zł (podpisując umowę wpłacił pierwszą ratę 7715 zł). Szczęśliwy nabywca mieszkania w tak specjalnej cenie sprzedał je później z zyskiem.

Przywołany przykład obrazuje jak niekorzystne jest prawo spółdzielcze dopuszczające tego rodzaju nadużycia dzięki pozbawianiu zrzeszonych realnej możliwości współdecydowania o posiadanym majątku. Z jaką łatwością prezesi mogą bezkarnie dokonywać różnych kombinacji. W praktyce zawłaszczać nie swój majątek i uznaniowo nim dysponować. Zdarzenie ilustruje też jak potężna i bezkarna jest nomenklaturowa grupa zuchwale umieszczająca w dokumentacji zmanipulowaną wycenę (poświadczenie nieprawdy o wartości lokalu).

III RP jako państwo nomenklaturowe utworzone na mocy umowy okrągłostołowej dyskryminuje milionowe masy ludności pozbawiając je elementarnej ochrony i wystawiając na wyzysk ze strony nomenklatury komunistycznej. W 1989 ludność egzystującą w polskiej spółdzielczości w praktyce sprzedano ludziom PZPR odmawiając reformy tej sfery państwa. Spółdzielnie-molochy stały się doskonałymi, wydajnymi żerowiskami dla grup byłej partii bezwzględnie eksploatujących ludność i zgromadzony spółdzielczy majątek.

Generalnie spółdzielcze oszustwa związane z obrotem lokalami polegają np. na wskazanym manipulowaniu ceną lokalu lub ustawianiu pseudoprzetargu w celu sprzedaży podstawionej osobie. Oszustwa służą osiągnięciu bezpośrednich korzyści ekonomicznych lub umacnianiu wpływów grupy poprzez nagradzanie użytecznych osób. Klientem prezesów może być np. rodzina prokuratora, sędziego czy policjanta. W przypadku opcji typowo prowizyjnej prezesi mogą np. pobierać od szczęśliwego nabywcy wcześniej umówioną „działkę” za załatwienie kupna w korzystnej nierynkowej cenie.

Członkowie postkomunistycznych spółdzielni-molochów w przypadku pojawienia się wątpliwości co do transakcji prezesów powinni zawsze żądać dokumentów i rutynowo kontrolować wydatki oraz zawierane umowy sprzedaży. Aktywność mieszkańców spółdzielni może wydatnie ograniczyć skalę oszustw i rozmiary niegospodarności mimo niekorzystnego i nieprzyjaznego prawa spółdzielczego.

Ustawodawca z kolei powinien zatroszczyć się o wyeliminowanie tego procederu poprzez zapisanie gospodarki finansowo-lokalowej na poziomie nieruchomości z obowiązkiem głosowania czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

 

 

Autor: Stanisław Bartnik

 
Przeczytaj relację pracownika spółdzielni-molocha. Dowiedz się jak funkcjonuje >>

 

Obrót lokalami w postkomunistycznej spółdzielni-molochu. Eksmisje dla zysku, manipulowanie cenami, przejęcia lokali, korumpowanie funkcjonariuszy publicznych.

Unikalna publikacja już wkrótce!

 

Walne Zgromadzenie SM Soneczny Stok. Sala 417 miejsc. Ponad 13 tysicy uprawnionych

Nagranie dotyczy walnego zgromadzenia członków spółdzielni Słoneczny Stok zorganizowanego w sali na 417 miejsc!!!

spółdzielnia ta liczy ponad 13 tysięcy członków uprawnionych do głosowania;
mimo to zarząd co roku organizuje jednoczęściowe walne zgromadzenie, z dala od osiedli SM, w innej części miasta, w dniu roboczym;
w przypadku sfilmowanego walnego zgromadzenia na salę obrad próbowało wejść i wziąć udział w zebraniu ponad 1000 osób;
w trakcie obrad m.in. wyłączano klimatyzację i przedłużano procedury by zmusić uczestników do szybszego opuszczenia sali by ważne głosowania odbywały się w nocy;
przy takich warunkach obradowania oczywiście nie ma możliwości skutecznego liczenia głosów.

Wynajem małych sal, zwoływanie jednoczęściowego zgromadzenia w dniu roboczym, daleko poza terenem spółdzielni ma na celu uniemożliwienie uczestnictwa w głosowaniach zwykłym członkom spółdzielni.

Walnym zgromadzeniom w spółdzielniach-molochach towarzyszy też zastraszanie i terroryzowanie przeciwników prezesów, kupowanie głosów, fałszowanie wyników głosowania, fałszowanie protokołów obrad, wydawanie kart do głosowania osobom nieuprawnionym.

W konsekwencji zrzeszeni w SM nie mają żadnego wpływu na wybór władz, sposób zarządzania, wydatki oraz podejmowanie uchwał o zaciąganiu kredytów. Stąd też fenomen nieusuwalności prezesów i niemal dożywotniego rządzenia w spółdzielniach-molochach.

Podstawą reformy spółdzielczości jest zagwarantowanie wolnych i demokratycznych wyborów. Należy przyjąć jako zasadę, że w spółdzielniach przekraczających 500 członków walne zgromadzenie musi być zastąpione wyborami bezpośrednimi, tajnymi, z głosowaniami na kartach do głosowania (głosowanie uchwał i oraz wybory członków organów spółdzielni). Ponadto wybory takie muszą być chronione prawnie (przestępstwa przeciwko wyborom ścigane tak samo jak przy wyborach samorządowych i parlamentarnych).

Docieplanie bloku z wielkiej pyty

Celem niniejszej publikacji jest propagowanie wiedzy o patologicznych mechanizmach postkomunistycznej spółdzielczości oraz ograniczanie skali nadużyć lub ich całkowite wyeliminowanie dzięki charakteryzowaniu niezgodnych z prawem zachowań.

"Słupy" to z reguły jednoosobowe działalności gospodarcze albo spółki cywilne zarejestrowane głównie na potrzeby prania funduszu remontowego i legalizowania regularnego transferu pieniędzy zkasy spółdzielni. Figurantami w słupowych firmach (do ustawowego zakazu w 2007 r.) były zazwyczaj osoby z rady nadzorczej, rad osiedli, pracowników molocha itp. Po 2007 r. słupy-usługodawcy pochodzą z zaufanego otoczenia prezesów, ale formalnie nie mogą być już członkami organów molocha – zarządu i rady nadzorczej.

Mechanizm użycia „słupów” jest banalnie prosty. Nomenklaturowi baronowie spółdzielni w celu wyprania remontowego składnika czynszu zawierają z firmą-słupem umowy np. na wspomniane roboty dociepleniowe. W klasycznej formie procederu jednoosobowa firma-słup nie ma żadnych stałych pracowników ani wymaganej wiedzy ani osobiście nie wykonuje robót. Jej zadanie sprowadza się do pośredniczenia między spółdzielnią a wykonawcami.

"Słup” zawiera umowę z molochem na roboty w mocno zawyżonej cenie. Przykładowo gdy stawka rynkowa wynosi 80-100 zł netto za m2, z firmą prezesów uzgadnia się cenę 160-200 zł netto za m2. Po uzgodnieniu na linii spółdzielnia-słup rekrutuje się podwykonawców – rzeczywistych wykonawców robót. Jeżeli w danej spółdzielni warunki pozwalają to „słup” zawiera całkowicie lipne umowy i wystawia fikcyjne faktury – żadne prace nie są w rzeczywistości wykonywane a dokonuje się jedynie obrotu lewymi dokumentami.

Gdy inwestycja dotyczy wielomilionowych wydatków to nie jest możliwe operowanie całkowicie fikcyjną dokumentacją. W takich przypadkach prezesi decydują się na realne prace. Selekcję podwykonawców dla „słupa” prowadzą zaufane osoby delegowane przez zarząd. Przygotowują też niezbędną dokumentację księgową i projektową. „Słup” w takiej formule jest tylko figurantem podpisującym co każą i gdzie każą. Podwykonawcy zaś, pracują niejednokrotnie za stawki niższe od rynkowych, bo nabór odbywa się z najmniej wykwalifikowanych grup. Motywem takiego działania jest zamiar ekstremalnego obniżenia kosztów planowanych robót, tak, by osiągnąć jak najwyższy zysk z corocznego zagospodarowania funduszu remontowego. System ten nieuchronnie skutkuje rażąco niską jakością robót oraz oszustwami ze strony podwykonawców niemających motywacji do zachowania wymaganej jakości prac z powodu braku nadzoru i realnych odbiorów.

Oderwany fragment "ocieplenia"


Generalnie biorąc, „słupy” mają za zadanie formalnie pośredniczyć między molochem a rzeczywistymi wykonawcami. Prezesi ustalają przedmiot robót i wysokość zawyżenia ceny. Księgują „słupowe” faktury i na ich podstawie dokonują wypłaty z kasy molocha. Czynność ta pozwala legalnie wyciągnąć ze spółdzielni pieniądze zgromadzone na funduszu remontowym ewentualnie pozyskane z kredytów bankowych. Ogromnym ułatwieniem dla procederu jest komasacja funduszu remontowego. Pieniądze gromadzone w skali całej spółdzielni są uznaniowo wydawane na wybrane nieruchomości czy budynki. Selektywna realizacja robót przy jednoczesnej koncentracji dużych pieniędzy zapewnia swobodę kształtowania cen. Warto w tym miejscu przypomnieć, że prezesów nie wiąże ustawa o przetargach a zakwalifikowanie spółdzielni jako mienia prywatnego daje zarządom całkowicie wolną rękę w ustalaniu wysokości cen. Tam gdzie grupy nomenklaturowe są silne i wrośnięte w struktury III RP jako normę można przyjmować zasadę: cena w spółdzielni o 100% wyższa od rynkowej.

W wariancie podstawowym strony operacji godzą się na wysokie koszty podatkowe wynikające z zawyżenia ceny i nie robią z księgowością nic więcej poza zawyżeniem stawki. W opcji kosztowej realizują czynności typowe dla zawyżania kosztów uzyskania przychodu. Na firmę-słup kupuje się materiały na inwestycję i następnie przekazuje podwykonawcom, od których zazwyczaj nabywa się tylko robociznę. Przy zawyżaniu kosztów uzyskania przychodu na dużą skalę firmą-słupem może być też dystrybutor materiałów budowlanych występujący jako generalny wykonawca – pośrednik między spółdzielnią a faktycznymi wykonawcami. W celu wygenerowania jak najwyższych kosztów „słup” księguje wszelkie możliwe, dające się zewidencjonować koszty, a więc np. usługi projektowe, wszelkiej maści lipne doradztwa na umowę o dzieło, materiały nieużyte w inwestycji pochodzące z innych transakcji realizowanych bez kwitu... itd. itp. Ogromnym ułatwieniem w przestępstwie zawyżania kosztów uzyskania przychodu jest wzięcie jako „słupa” firmy sprzedawcy materiałów, który bardzo łatwo może dokonać tzw. optymalizacji podatkowej.

Śmiałość do zawyżania kosztów uzyskania przychodu jest tym większa im potężniejszy moloch i silniejsze jego umocowanie w lokalnym nomenklaturowym półświatku. Wariant zawyżania kosztów uzyskania przychodu jest optymalny dla wydajnego prania pieniędzy – gwarantuje maksymalizację zysku i dodatkowy bonus z niezapłacenia należnych państwu podatków. W wielkich spółdzielniach to ogromne pieniądze. Przykładowo przy 10 mln zł wydanych z kasy spółdzielni-molocha w obrębie roku na docieplenia bloków po 160 zł netto za m2 (rynkowa cena to wspomniane 80-100 zł netto za m2) prezesi mogą wyciągnąć przez „słupy” milionowe kwoty.

Pod względem podziału zysków najkorzystniej dla prezesów jest gdy „słup” występuje wyłącznie jako figurant i merytorycznie nie uczestniczy w procesie tworzenie dokumentacji. Wówczas koszt jego wynagrodzenia maleje do minimum bo taka osoba jedynie podpisuje podsuwane kwity.

 

 

 

 

Autor: Stanisław Bartnik

 

 

 

 

Zorganizowane okradanie członków postkomunistycznych spółdzielni. Oszustwa podatkowe.
Unikalna publikacja już wkrótce
.

 

 

 

Owocne zebranie rady nadzorczej

Postkomunistyczne spółdzielnie-molochy zachowują pozory demokracji poprzez utrzymywanie organu o nazwie rada nadzorcza.

To ciało kolegialne liczące zazwyczaj kilkanaście osób. Jego formalnym uprawnieniem jest kontrola zarządu i podejmowanie decyzji o funkcjonowaniu spółdzielni – tyle w teorii. Jednak praktyka w postkomunistycznych molochach ma mało wspólnego z teorią.

W molochach całkowitą władzę i wyłączną kontrolę nad spółdzielnią mają prezesi (formalnie zarząd SM). To oni decydują o wszystkim – realnie biorąc pozostają nomenklaturowymi właścicielami spółdzielni, są bowiem nieusuwalni, zazwyczaj mają silną ochronę w lokalnych organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości. Rada nadzorcza jest jedynie parawanem mającym dać pozór demokratycznego zarządzania molochem.

Grupa nomenklaturowa, tzw. rodzina (w jej skład wchodzą zazwyczaj dawni działacze PZPR, funkcjonariusze byłej milicji, tajni współpracownicy SB itp.) kontroluje molocha i ma w nim na wyłączność stałe lukratywne źródło utrzymania nieprzerwanie od roku 1989.

Każda rodzina nomenklaturowa ma tzw. oficerów – osoby o wysokim znaczeniu dla utrzymania władzy w molochu. Oficerami z najbliższego otoczenia prezesów mogą być np. ludzie wykonujący kluczowe roboty dla spółdzielni, realizujący zaopatrzenie materiałowe, ale również osoby znajdujące się w organach państwowych (prokuratura, sąd). Rola „siłowych oficerów” rośnie z każdym rokiem ze względu na bronienie rodzin w sprawach o niegospodarność, fałszowanie głosowań, niedozwolone inwestycje itp.

W pierwszej dekadzie III RP czymś normalnym było np. oficjalne zasiadanie prokuratora czy sędziego w radzie nadzorczej spółdzielni choć formalnie biorąc cały czas zakazywała tego ustawa.

Graniczną datą dla struktury osobowej i charakteru rady był rok 2007. Przed reformą z 2007 r. mandaty w radzie molocha przez wiele lat na stałe piastowali zaufani ludzie prezesów. Za pośrednictwem działalności gospodarczych „radnych” rady nadzorczej prezesi mogli wyciągać pieniądze z molochów. W miastach spółdzielczych niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, że większość członków rady miała zarejestrowane działalności gospodarcze i świadczyła usługi, wykonywała dostawy na zlecenie prezesów. Przykładowo:

 • radny A – obsługiwał dostawy materiałów budowlanych dla spółdzielni,

 • radny B – duże roboty remontowo-budowlane,

 • C – ubezpieczenie majątku spółdzielni,

 • D – archiwizację dokumentacji,

 • E – drobniejsze prace remontowe,

 • F – montaż podzielników ciepła,

 • G – był dzierżawcą lokali na specjalnych warunkach, konsumentem dotacji z SM,

 • H – świadczył usługi geodezyjne dla molocha.
   

Obsadzenie osobami z aparatu nomenklaturowego kluczowych odcinków pozwalało prezesom niezwykle wydajnie drenować kasę spółdzielni. W dobie III RP spółdzielnie-molochy stały się dla komunistycznej nomenklatury znakomitymi żerowiskami pozwalającymi zarabiać miliony kosztem praktycznie bezkarnego eksploatowania dużych mas ludności.

Po roku 2007, gdy ustawowo wprowadzono kadencyjność radnych i zakaz zasiadania pracowników i usługodawców, prezesi z konieczności zmienili formułę rady obsadzając ją tzw. słupami. W większości to ludzie niemający zielonego pojęcia o działalności spółdzielni, będący dla prezesów wyłącznie maszynką do głosowania. Słupy z rady wysługują się nomenklaturowym baronom za drobne przywileje: otrzymywanie diety za posiedzenia, możliwość nabycia lub dzierżawy lokalu na atrakcyjnych warunkach, zniżkę w czynszu itp. Podczas posiedzeń nigdy o nic nie pytają, o nic nie wnioskują. Podnoszą rękę do głosowania zgodnie z instrukcją. Głosując nad podsuwanymi uchwałami zazwyczaj nie zdają sobie nawet sprawy, że np. zatwierdzają wielomilionowe wydatki.

Choć nowelizacja ustawy uchwalonymi zakazami wymusiła na prezesach osobową reorganizację rady nadzorczej, to jednak zasadniczo nie ograniczyła korupcji. Zmodyfikowano formułę prania pieniędzy czynszowych poprzez np. ustanowienie jednego lub kilku pośredników z którymi prezesi zawierali umowy na świadczenie molochowi wszelkich usług i dostaw towarów. Legalizację nowej formy transferu pieniędzy dawała słupowa rada nadzorcza. Zmiana ta okazała dla prezesów korzystna, gdyż budżet spółdzielni przechodził przez mniej rąk a to oznaczało mniejsze koszty prania i większe bezpieczeństwo.

Nowa formuła została opisana w relacji pracownika spółdzielni-molocha. Czytaj szczegóły >>

W molochach prezesi zawsze uczestniczą w obradach RN bezpośrednio i moderują ich przebieg i wynik. Zasadą rady jest też tzw. kolegialność decyzji. Czyli w pojedynkę członek rady nadzorczej bez zgody większości nie może nic zrobić. Nie ma prawa zobaczyć jakichkolwiek dokumentów ani oczywiście czegokolwiek kontrolować. W ocenie prezesów to bardzo pożyteczna zasada, bo dająca gwarancję „właściwej pracy” rady, gdy wcześniej głosami pracowników spółdzielni na manipulowanych walnych wyrekrutują odpowiednich kandydatów.

W realiach postkomunistycznego molocha jeżeli członek RN chce otrzymać do wglądu np. faktury lub umowy, to musi występować na drogę sądową. Postępowania takie przy uwzględnieniu aktywności prezesów (składanie apelacji, obstrukcja procesowa) może trwać nawet rok. W tzw. miastach spółdzielczych, gdy władza zarządów sięga głęboko prokuratury i sądu, w bataliach o dokumenty niejednokrotnie zapadają zaskakujące orzeczenia i wywalczenie dostępu do dokumentów gwarantowanych art. 8(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych okazuje się bardzo trudne.

Swego czasu hitem była interpretacja polegająca na sądowej odmowie udostępnienia pod pretekstem, że strona umowy lub wystawca faktury nie jest osobą trzecią (ma członkostwo w spółdzielni). Najnowszą innowacją/wariacją jest przedstawianie sądowi oświadczeń stron umów i wystawców faktur, że nie życzą oni sobie udostępniania dokumentów lokatorom bo może to naruszać ich dobra osobiste. Skądinąd to racjonalny argument z punktu widzenia zainteresowanych, bowiem przykładowo ujawnienie fikcyjnych faktur lub zawyżonych cen zakupu towarów i usług mogłoby narażać ich na odpowiedzialność karną, a więc z pewnością naruszyłoby ich dobra osobiste.

 

 

Autor: Stanisław Bartnik

 

 

Jak funkcjonuje rada nadzorcza w spółdzielni-molochu?
Unikalna publikacja już wkrótce!

 

 

 

Więcej artykułów…