Zainteresowaliśmy się sprawą powołania w polskiej prokuraturze grupy 105 prokuratorów do "walki z mową nienawiści" na zasadach prawdopodobnie narzuconych przez działające w Polsce organizacje żydowskie, w tym OMZRiK założony przez ściganego listem gończym przestępcę Rafała G.

Z dotychczas zgłoszonych spraw wynika, że polska prokuratura stosuje podwójne standardy w ocenie wypowiedzi Polaków i Żydów. Według prokuratury jeśli Polacy wypowiadają się krytycznie o Żydach, to jest to mowa nienawiści. Natomiast jeśli Żydzi atakują Polaków, chrześcijan i Polskę znieważeniami, oszczerstwami, obrazą uczuć religijnych i nawołują do wrogości - to prokuratura nie dopatruje się przestępstwa.

Jako, że ewentualne "porozumienia" na skodę państwa polskiego można rozpatrywać jako czyny z art. 231 kk i 129 kk zwróciliśmy się do Prokuratury Krajowej w trybie informacji publicznej o szczegółowe informacje w tej sprawie. Poniżej ich treść. Prokuratura Krajowa odmówiła odpowiedzi zasłaniając się nieposiadaniem danych.

Pytania do Prokuratury Krajowej zawarte we wniosku z 25 kwietnia 2023 r. (przeczytaj informacje o sprawie)

W związku z doniesieniami prasowymi o rzekomym powołaniu grupy prokuratorów do walki z tzw. "mową nienawiści" oraz prawdopodobnie zorganizowanych działaniach polskiej prokuratury, na zlecenie żydowskich organizacji formułujących pozakodeksowe kryteria oceny i penalizacji wypowiedzi Polaków nt. Żydów, działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy prawo prasowe, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy i kto (imię i nazwisko, stanowisko) w okresie rządów koalicji PO-PSL zawarł porozumienie (na szczeblu Prokuratury Generalnej/Krajowej) z działającymi w Polsce organizacjami żydowskimi w sprawie "zwalczania mowy nienawiści"? Kto był odpowiedzialny za współpracę (imię i nazwisko, stanowisko)?

2. Czy porozumienie było kontynuowane po przejęciu władzy przez PiS? Jeśli tak, to proszę o podanie kto odpowiada za współpracę z żydowskimi organizacjami (imię i nazwisko, stanowisko).

3. Proszę o udostępnienie treści umowy/porozumienia w pliku pdf.

4. Proszę o udostępnienie wykazu organizacji żydowskich będących sygnatariuszami porozumienia "o zwalczaniu mowy nienawiści".

5. Proszę o udostępnienie w plikach pdf protokołów ze wszystkich posiedzeń polsko-żydowskiej grupy zwalczania "mowy nienawiści" od zawarcia porozumienia do dnia niniejszego wniosku.

6. Czy na mocy porozumienia powołano w skali całego kraju grupę prokuratorów do ścigania "mowy nienawiści"? Proszę o udostępnienie imiennej listy prokuratorów z podziałem na poszczególne prokuratury regionalne.

7. Czy prokuratorzy z utworzonej grupy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie na Polaków aktów oskarżenia "o mowę nienawiści"? Jeśli tak, to w jakiej wysokości w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i na jakich zasadach?

8. Czy współpraca prokuratury z żydowskimi podmiotami konsultującymi i opiniującymi penalizację "mowy nienawiści" odbywa się odpłatnie? Jeżeli tak, to jakie kwoty otrzymały poszczególne osoby i organizacje współpracujące z prokuraturą w ramach tej operacji? Proszę o dane o wypłatach z podziałem na lata – od czasu podpisania porozumienia.

9. Czy prokuratura oficjalnie współpracowała z fundacją OMZRiK, Rafałem G. i Konradem D.? Jeżeli tak, to w jakim okresie, jaki był zakres tej współpracy i ew. jakie były transfery finansowe? Proszę o dane z podziałem na lata.

10. Czy prawdą jest, że osoby/organizacje żydowskie przygotowały dla prokuratury i policji "przewodniki" dotyczące subiektywnie ustalonych, pozakodeksowych kryteriów klasyfikowania "mowy nienawiści" ze szczegółowym określeniem tematów wypowiedzi, które nakazuje się penalizować?

11. Czy prawdą jest, że w wytycznych dla organów ścigania jako przejawy antysemityzmu wskazano również przywoływanie i komentowanie faktów historycznych, takich jak np. ukrzyżowanie Chrystusa, stworzenie komunizmu, popieranie rewolucji, udział Żydów w zbrodniach stalinowskich, kolaboracja Żydów z nazistami, czy funkcjonowanie tzw. "żydokomuny" w Polsce w okresie PRL?

12. Czy przygotowane przez organizacje żydowskie "przewodniki" zawierają informacje o zapisanych w Talmudzie zasadach regulujących całokształt życia i funkcjonowania Żydów oraz traktowania nie-Żydów i chrześcijan?

13. Czy bierność polskiej prokuratury w obliczu agresywnego żydowskiego znieważania, zniesławiania i nawoływania do nienawiści wobec Polaków i chrześcijan jest konsekwencją zawartego porozumienia, czy też gwarantowanego w Polsce wolnością wyznania, prawa Żydów do praktykowania, nakazywanych przez Talmud, immanentnych cech judaizmu: rasizmu i szowinizmu?

14. Proszę o udostępnienie w plikach pdf wszystkich "przewodników" sporządzonych dla policji i prokuratury w ramach porozumienia z organizacjami żydowskimi.

15. Czy przedmiotem zainteresowania prokuratorów ww. grupy były przypadki przestępstw z nienawiści popełniane przez osoby i środowiska żydowskie i np. wypowiedzi i publicystyka prof. Jana Hartmana z Warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Rafała G. lub publikacje na stronie organizacji OMZRiK?

16. Czy prawdą jest, że w przypadku zgłaszania przez Polaków "mowy nienawiści", pochodzącej od Żydów, prokuratury odmawiają prowadzenia postępowań, np. uzasadniając swoje stanowisko twierdzeniami, że zawiadamiający jest "antysemitą", "ksenofobem" itd.?

17. Czy zawiadomienia ws. "mowy nienawiści" pochodzące od Polaków oraz od Żydów trafiają zawsze do prokuratorów z utworzonej grupy? Jakie są zasady przydzielania tego rodzaju spraw?

Pytania do Prokuratury Krajowej zawarte we wniosku z 26 maja 2023 r.

1. Czy prawdziwe są informacje zawarte w stenogramie posiedzenia komisji z dnia 29 marca 2021 r, z których wynika, że w strukturach wymiaru sprawiedliwości funkcjonuje nieformalna struktura (grupa 105 prokuratorów) powołana m.in. do zwalczania osób i środowisk patriotycznych (określanych tam jako „nacjonalistyczne”)?
Link do stenogramu w internetowej bazie sejmu RP:  https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/C8117B96203FDE0FC12586B7003E89CE/%24File/0112609.pdf    

2. Proszę o udostępnienie imiennej listy prokuratorów z podziałem na poszczególne prokuratury regionalne, należących do grupy.

3. Czy Prokuratura współpracowała/współpracuje z przestępcą R.G i jego wspólnikiem K.D.?

4. Czy prawdą jest informacja podana przez organizację R.G. i K.D. na jej profilu internetowym w serwisie Facebook, że współpracują oni z grupą 105 prokuratorów na terenie całego kraju?
Link do wpisu: https://www.facebook.com/FundacjaOMZRiK/posts/pfbid02Jmt77cZKgvgNnYmyNY8vF1V7ZbqyFifAgD2Ztn9dXsUWAMjvoJQT78kymLc9Hxrcl 

5. Czy prawdą jest, że w spotkaniach roboczych z udziałem prokuratorów i policjantów organizowanych przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, których przedmiotem było m.in. zwalczanie środowisk „nacjonalistycznych”, uczestniczył R.G. oraz jego wspólnik K.D.?
W jakim charakterze ww. uczestniczyli w posiedzeniach i czy Prokuratura informowała Prokuratora Generalnego o prowadzonych przez siebie postępowaniach dotyczących G. i D.?

6. Ze stenogramu, którego fragment opublikowała redakcja serwisu PRAWO.PL wynika, że przestępca R.G. chwalił sobie współpracę z białostocka prokuraturą. Jaki charakter miała ta współpraca? Czy G. lub ktoś z jego współpracowników opiniował jakieś sprawy dla prokuratury i czy z tytułu współpracy osoby te otrzymywały jakieś wynagrodzenie? Czy jednym z prokuratorów współpracujących z grupą G. był prokurator B. H.? Link do artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prokurator-generalny-deklaruje-wspolprace-w-zwalczaniu-ksenofobii,177245.html

7. Czy zawieszenie śledztwa w sprawie przeciwko R. G. i K. D. miało związek z faktem, że prokuratura współpracuje z organizacją kierowaną przez ww.?

8. Czy prokuratura korzysta z materiałów opracowanych przez muzeum POLIN jako wytycznych dla polskich organów ścigania? Jeśli tak, to jakich? Proszę o udostępnienie wszystkich „materiałów szkoleniowych” przygotowanych dla prokuratury/policji przez osoby i organizacje żydowskie.

9. Proszę o udostępnienie wykazu osób i organizacji będących uczestnikami „projektu zwalczania mowy nienawiści” i współpracujących z wyłonioną grupą 105 prokuratorów.

10. Czy wśród prokuratorów działających w grupie zadaniowej współpracującej z organizacją R. G. i K. D., o której mowa w stenogramach przytoczonych powyżej, znajduje się prok. B. H.?

11. Czy fakt, że prokurator B. H. odmawia wszczynania spraw przeciwko R. G., K.D. i ich organizacji (np. sygn. 4002-0.Ds.3930.2022) a równocześnie podejmuje bardzo represyjne czynności (nocna interwencja policji z nakazem przeszukania i zajęcia niezbędnego do pracy i codziennego funkcjonowania sprzętu elektronicznego) na podstawie zawiadomień składanych przez ściganego listem gończym przestępcę, ma związek z funkcjonowaniem grupy 105 prokuratorów i czy pan prokurator H. jest członkiem ww. grupy? 

12. Z treści stenogramu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 29 marca 2021 r, jasno wynika, że na prokuraturę wywierana jest presja ze strony polityków oraz organizacji żydowskich, ukraińskich i homoseksualnych. W sposób szczególnie jaskrawy widać to w wystąpieniu przedstawiciela środowisk homoseksualnych – posła Krzysztofa Śmiszka, który w swojej wypowiedzi za wzór do naśladowania wskazuje jednego z warszawskich prokuratorów, który z niespotykaną gorliwością realizuje cele środowiska reprezentowanego przez posła Śmiszka. Czy sposób prowadzenia spraw przez Prokuraturę (zawieszenie postępowania przeciwko D. i G., odmowa wszczynania postępowań przeciwko ww. oraz zaskakująca represyjność w sprawach wszczynanych z ich inicjatywy) ma związek z naciskami wywieranymi przez polityków, organizacje żydowskie i środowiska homoseksualne?

13.  Czy prokuratura weryfikowała informacje o powiązaniach rodzinnych R. G. z wysokiej rangi funkcjonariuszem KWP w Białymstoku?

14. Czy domniemane rodzinne powiązania R. G. z podkomisarzem KWP mogły mieć wpływ na sposób prowadzenia czynności przez białostocką policję i czy prokuratura widzi potrzebę wyjaśnienia tej sprawy?

W związku z bezpodstawną odmową udostępnienia informacji i uprawdopodobnioną możliwością popełnienia przestępstw z art. 231 kk i 129 kk - podejrzenie zawierania porozumień godzących w dobro i bezpieczeństwo Polski, przekroczenie uprawnień polegające na instrumentalnym pozakodeksowym wykorzystaniu prokuratury do realizacji interesów obcego państwa, wnieśliśmy do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku żądanie badania szczegółów "porozumienia i współpracy" Prokuratury Krajowej/Generalnej z organizacjami żydowskimi, w tym z Rafałem G.

To sytuacja bezprecedensowa.

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.