21
Cz, Lut

Wyrok TK P 7/16 – prace adaptacyjne a ustanowienie odrębnej własności

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 marca 2018 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sprawozdawca

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 14 marca 2018 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

czy art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) rozumiany w ten sposób, że:

– użyte w nim sformułowanie „w razie bezczynności spółdzielni” obejmuje każdą postać bezczynności, czyli niepodjęcia przez organ wykonawczy spółdzielni czynności niezbędnych do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na uprawnionego, zatem także czynności, o których mowa w art. 41 i art. 42 tej ustawy;

– deroguje art. 49 tej ustawy,

jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Tuleja
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

 

Zakwestionowany przez pytający sąd art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje procesowy tryb postępowania w sprawach, w których uprawniony na podstawie materialnych przepisów tej ustawy żąda ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia na niego tego prawa, a spółdzielnia nie wypełnia ciążących na niej obowiązków. Zgodnie z tym przepisem podmiot uprawniony może w takich sytuacjach wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 k.c. w związku z art. 1047 § 1 k.p.c. Czytaj całość komentarza >>

 

Reklama: Styl toskański

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież