26
Pn, Sie

Piwnice nieuwzględnione przy uwłaszczeniu – czy można je odzyskać??

Dzięki pomocy posła Jacka Żalka uzyskaliśmy opinię z Biura Analiz Sejmowych nt. nieuwzględniania piwnic jako pomieszczeń przynależnych przy uwłaszczeniu lokali mieszkalnych.

Postkomunistyczne spółdzielnie mieszkaniowe chcąc oddalić perspektywę utraty kontroli nad zarządzanym majątkiem w wyniku przegłosowania zmiany zarządcy przez uwłaszczonych w nieruchomości, podjęły ogólnokrajową akcję blokowania uwłaszczenia i spowalniania przyrostu udziałów właścicieli w nieruchomościach m.in. poprzez niezaliczanie przy uwłaszczeniu pomieszczeń przynależnych do tych lokali. Tak działo się np. w Białymstoku, w Hajnówce... i w wielu innych miejscach.

Wskutek procederu w nieruchomościach dokonywano uwłaszczenia mieszkań (notarialne przeniesienie własności ze spółdzielni na posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego) na podstawie sprzecznych z ustawą uchwał zarządu o przedmiocie odrębnej własności, pomijających pomieszczenia piwniczne. Bezprawie było możliwe dzięki bierności prokuratury niereagującej na łamanie zapisów ustawy i ignorującej orzeczenia Sądu Najwyższego.

W konsekwencji prezesi postkomunistycznych spółdzielni skrupulatnie wykorzystali przyzwolenie organów państwa i dokonywali przeniesienia własności z pominięciem pomieszczeń przynależnych by zachować kontrolę nad większą częścią majątku spółdzielców i oddalać czas uzyskania przez uwłaszczonych wymaganych 50 % udziałów w nieruchomości.

Analizując przypadki bojkotu uwłaszczenia natrafiliśmy m.in. na wariant, w którym zarząd SM podjął uchwałę o przedmiocie uwłaszczenia przed 31 lipca 2007 r., ale pierwszego przeniesienia własności dokonał po 31 lipca 2007 r., czyli po wejściu w życie nowelizacji o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązującej do uwzględniania pomieszczeń przynależnych.

W odniesieniu do takiego stanu oraz całokształtu problematyki pomieszczeń przynależnych zwróciliśmy się o ocenę istniejących możliwości prawnego uporządkowania statusu komórek piwnicznych.

W opinii BAS m.in. sformułowano tezę: Dopuszczalna jest jedynie zmiana umowy właścicieli lokali w zakresie przynależności poszczególnych pomieszczeń do poszczególnych lokali. Umowa taka, jako powodująca jednocześnie zmianę udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, jakie związane są z własnością poszczególnych lokali, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i ujawniona w księdze wieczystej.

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież