Ukształtowana w Talmudzie wrogość do chrześcijaństwa jest przez Żydów kultywowana w każdym pokoleniu.

Lektura zasad Talmudu prowadzi do wniosku, że diaboliczna nienawiść pozostaje immanentną częścią judaizmu. Talmud dehumanizuje chrześcijan zrównując ich ze zwierzętami. Ideologia talmudyczna nie ogranicza się do negacji i kwestionowania zasad religii chrześcijańskiej. Nakazuje aktywne niszczenie chrześcijaństwa i szkodzenie wyznawcom Jezusa.

Szowinistyczne prawa Talmudu transmitowane z pokolenia na pokolenie są realizowane poprzez zakażanie społeczeństw totalitarnymi ideologiami obliczonymi na systemowe niszczenie Kościoła katolickiego (przykładem z historii najnowszej jest komunizm - najbardziej przerażający produkt zła z priorytetem walki z Kościołem) i wyrażane nieustanną wrogością i mową nienawiści służącą znieważaniu, poniżaniu i rozniecaniu konfliktów społecznych wśród gojów.

Permanentna agresja wobec nie-Żydów i sianie destrukcji to w rozumieniu Talmudu wypełnianie religijnych obowiązków. Ideologia talmudyczna jest bardzo silną podbudową dla szowinizmu etnicznego opierającego się całkowitym braku empatii dla gojów i subiektywnym przekonaniu o wyższości narodu żydowskiego nad innymi nacjami.

W odniesieniu do współczesności z pozoru dziwne i zaskakujące zachowania i działania, np. Jana Hartmana, czy organizacji żydowskich, stają się w pełni zrozumiałe i logiczne w kontekście wymagań określonych w Talmudzie.

W zrozumieniu Żydów, prawidłowym odczytaniu ich intencji i zamierzeń politycznych we współczesnym świecie, bezcenną pomoc niesie nam znawca judaizmu, hebraista, ks. Justyn Pranajtis. Jego opracowanie pt. "Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim" daje odpowiedzi na kluczowe pytania i pozwala lepiej odczytać teraźniejszość jak i polską tragiczną historię.

Poniżej odtajnione przez ks. Pranajtisa talmudyczne zasady traktowania chrześcijan.

Chrześcijan należy zniszczyć

Wyznawcom „tego męża“, którego samo imię brzmi u ży­dów — „niech zginie imię jego i pamięć o nim“, nic innego nie mogą życzyć jak żeby zginęli wszyscy — Rzymianie, tyrani, ciemiężcy synów Izraela, i żeby się żydzi tak uwolnili z tej czwartej niewoli. Każdy Izraelita jest przeto obowiązany we­dle sił, zwalczać to bezbożne królestwo Edomitów, rozprzestrze­nione na cały świat. Ponieważ jednak nie zawsze, wszędzie i dla wszystkich jest możliwe tego rodzaju tępienie chrześcijan, nakazuje Talmud przynajmniej pośrednio ich zwalczać; mianowicie przez szkodzenie im wszelkimi sposobami — i tak zmniejszać ich władzę i przygotowywać upadek. Gdzie zaś jest możliwe, żyd może i powinien także mordować chrześcijan bez żadnej litości.

Przykłady z historii najnowszej: Jakub Berman, Salomon MorelFajga Mindla.

Należy chrześcijanom szkodzić

Żyd ma nakaz szkodzić chrześcijanom wszędzie tak pośrednio, nie robiąc dla nich nic dobrego, jak też bezpośrednio, w majątkach i sądach; nie może też przyjść chrze­ścijaninowi z pomocą, w razie niebezpieczeństwa życia. [89—90 J.

Nie należy robić nic dobrego

Księga Zohar, część I, 25b: «Ci, którzy starają się dobrze czynić akumowi,... po śmierci nie zmartwychwstaną. »Wolno niekiedy dobrze czynić chrześcijanom, lecz w tym celu, aby dobrze było samemu Izraelowi: mianowicie dla spo­koju i ukrycia nieprzyjaźni.»

Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, § 6: «Będą się wspierali nędzarze pogan z nędzarzami Izraela dla spokoju; nie należy przeszkadzać, aby nędzarze gojów zbierali resztki po kątach, i to także dla spokoju.»

Szulchan aruch, część Jore dca § 148, art. 12, Hagah: «I dlatego jeśli wchodzi do miasta i znajduje ich weselą­cych się, w ich dniu świątecznym, może się z nimi weselić, dla ukrycia nieprzyjaźni, na  sposób ob­łudnika. Jednakowoż, (kto) o duszy (zbawienie jest nie­ spokojny), niech unika weselenia się; niech się powstrzyma od weselenia się z nimi, jeżeli się to może stać i bez wzbudzenia nieprzyjaźni z tego powodu.»

Nie wolno chwalić chrześcijanina

Talmud traktat tat Aboda zara 20a, Tosefta: «Nie okażesz im życzliwości, aby przypadkiem nie po­wiedziano: jak piękny jest ten g o j 2).» [90—91]
Tak się tam tłumaczy słowa Deuteronomium VT, 2: „i nie będziesz ich (goim) żałował“, cytowane w Gemurze. W ten sam sposób wyjaśnia to miejsce Pisma świętego — r. Szelomo Jarchi : «Nie okażesz im życzliwości; zabronione jest człowiekowi [żydowi] mówić: jak piękny jest ten goj.»

Szulchan aruch, część Jore dea § 151, art. 14: «Nie jest dozwolone coś powiedzieć na ich pochwałę, ani nawet powiedzieć: jak piękny jest ten akum. O ileż mniej chwalić (wolno) jego dzieła, łub coś takiego o nich opowiadać,
coby mogło zrobić ich sławnymi. Jeżeli jednak chwaląc go, ma się zamiar dać chwałę Bogu Błogosławionemu, za to mia­nowicie, że stworzył piękne stworzenie, wtedy wolno.»

Żydowi nie wolno nawet wymawiać nazwy chrześcijan i nazwy rzeczy, które się odnoszą do ich kultu bałwochwalczego

Majmonides w Hilchot akum, rozdz. V, § 12: «Wzbronione jest także wspominać akum... Albowiem na­pisano: „Nie wspominaj“.»

Gdy zaś zdarzy się wspomnieć koniecznie bożków, są obowiązani nazywać je obelżywie

Szulchan aruch, część Jore dea § 146, art. 15: «Należy się starać niszczyć bożki, albo nadawać im nazwy obelżywe.» [91—92J. Szulchan aruch, część Jore dea § 147, art. 5: «Dozwolone jest wyśmiewać bożki. Hagah.
R. Bechaj, wyjaśniając tekst Deuteronomium VII, 26, o obrzydzaniu bałwochwalstwa, tak mówi : «Pismo uczy, że człowiek jest obowiązany obrzydzać bożki, nazywając je obelżywie; jak: jeśli będzie nazwa jakiegoś kościoła bet galja — dom wyniosły, niech nazwie go bet karja — dom niski, dom wieprzy, ustęp; albowiem to sło­wo (karja) oznacza miejsce głębokie i niskie; itd. »Że żydzi rzeczywiście nazywają obelżywie rzeczy chrześci­jan, widzieliśmy już dotąd w niejednym miejscu. Warte trudu jest zebrać tu razem nazwy, oczywiście nie wszystkie, którymi żydzi określają rzeczy dla chrześcijanina najdroższe i najświęt­sze.

Przykłady współczesnych obelżywych, znieważających wypowiedzi i grafik wymierzonych w chrześcijan:

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.