14
N, Sie

Wyjaśniamy jak powstał projekt nowelizacji ustawy i z kim gowinowe MRPiT go konsultowało?

Działając w interesie publicznym informujemy, że podejmujemy działania by ustalić autorów i okoliczności powstania kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o własności lokali.

17 maja 2021 r. wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o udzielenie informacji publicznej.

Poniżej kopia pytań:

W związku z pismem z dn. 12 maja (BM-II.015.228.2021), działając na podstawie art. 1 i art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej ponawiam wniosek o udzielenie rzetelnej i wyczerpującej informacji, mając na względzie ważny interes publiczny:

1. Czy Ministerstwo otrzymało projekt nowelizacji ustawy od organizacji zrzeszającej prezesów spółdzielni? Proszę podać nazwę organizacji i termin przekazania tekstu.

2. Jakie osoby (imię i nazwisko/nazwa organizacji prezesów) bezpośrednio uczestniczyły w pracach nad redakcją tekstu?

3. Czy Ministerstwo przesłało projekt do konsultacji dla organizacji zrzeszających członków spółdzielni? Proszę o listę organizacji oraz informację w jakiej formie (pocztą tradycyjną, czy pocztą elektroniczną) i kiedy wysłano materiały?

4. Jeżeli ewentualnie projekt nie został udostępniony organizacjom mieszkańców, a był uzgadniany wyłącznie z organizacjami prezesów (związkami rewizyjnymi), to wnoszę o wydłużenie terminu prowadzenia konsultacji i składania uwag do 60 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego wniosku oraz przesłanie projektu organizacjom członków spółdzielni.

5. Ponadto – jeżeli projekt nie został udostępniany organizacjom mieszkańców spółdzielni – proszę o wyjaśnienie przyczyny decyzji oraz podanie imienia nazwiska i stanowiska osoby, która zdecydowała o zawężeniu opiniowania nowych przepisów do organizacji prezesów.

6. Wnoszę o udostępnienie wykazu skarg jakie wpłynęły do Ministerstwa na działalność spółdzielni mieszkaniowych za okres ostatnich 5 lat. Proszę o dane w formie tabeli zawierającej: nazwę skarżonej spółdzielni, przedmiot skargi, sposób rozpatrzenia.

W odpowiedzi wyrażono stanowisko, że projekt nowelizacji został przygotowany w Ministerstwie oraz że 29 kwietnia 2021 udostępniono projekt organizacjom (dokumenty wysłano pocztą elektroniczną). Okazuje się jednak, że organizacje mieszkańców spółdzielni zaprzeczają by otrzymały korespondencję z MRPiT. Na udostępnionej liście dominują oficjalne organizacje prezesów tzw. związki rewizyjne (to satelickie organizacje spółdzielni mieszkaniowych, finansowane przez spółdzielnie i dające dodatkowe etaty i dochody prezesom i zaufanym pracownikom postkomunistycznych SM). W świetle prezentowanej listy oraz spływających zgłoszeń Ministerstwo prawdopodobnie nie konsultowało projektu z organizacjami mieszkańców, a skoncentrowało się na kontaktach z organizacjami prezesów.

 
Poniżej kopia odpowiedzi MRPiT.


Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 maja 2021 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informuję, jak następuje.

Ad 1. Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali został przygotowany i opracowany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ad 2. W pracach nad opracowaniem tekstu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali uczestniczyli wyłącznie pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ad 3-5. Informuję, że pismo kierujące projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji do uzgodnień i konsultacji zostało podpisane w dniu 29 kwietnia 2021 r. Następnie dokumenty zostały wysłane drogą elektroniczną do następujących podmiotów:
- Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie,
- Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie,
- Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
- Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Szczecinie,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Tarnowskich Górach,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu,
- Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku,
- Dolnośląskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego we Wrocławiu,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu,
- Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Wiejskich Spółdzielni Mieszkaniowych w Kołbaskowie,
- Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie,
- Związku Rewizyjnego Wrocławskich Spółdzielni Mieszkaniowych we Wrocławiu,
- Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Lesznie,
- Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Katowicach,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Kaliszu,
- Międzybranżowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości z/s w Częstochowie,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego w Rybniku,
- Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu,
- Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
- Małopolskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Krakowie,
- Dolnośląskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego we Wrocławiu,
- Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie,
- Wielkopolskiego Związku Rewizyjnego Wiejskich Spółdzielni Mieszkaniowych – Gułtowy w Kostrzynie,
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy,
- Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców,
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
- Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości,
- Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
- Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
- Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości,
- Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
- Warszawskiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
- Stowarzyszeniu Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska”,
- Krajowemu Związkowi Lokatorów i Spółdzielców w Koninie,
- Stowarzyszeniu „Nasza Spółdzielnia”,
- Zabrzańskiemu Stowarzyszeniu Mieszkańców,
- Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Spółdzielczemu,
- Krajowemu Związkowi Gospodarczemu Spółdzielni Mieszkaniowych,
- Stowarzyszeniu Mieszkańców Grunt to Warszawa,
- Mazowieckiemu Stowarzyszeniu Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców „Nasz Dom” w Płocku,
- Stowarzyszeniu Obrony Spółdzielców,
- Towarzystwu Spółdzielców,
- Krajowemu Stowarzyszeniu Spółdzielców „Nasze Mieszkania”,
- Stowarzyszeniu Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych,
- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Obrony Praw Członków, ich rodzin i użytkowników spółdzielni mieszkaniowych,
- Komitetowi Obrony Lokatorów,
- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Obrony Praw Członków, ich rodzin i użytkowników spółdzielni mieszkaniowych o/Gdynia,
- Stowarzyszeniu „Niezależni na Skarpie”,
- Federacji Przedsiębiorców Polskich,
- Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”,
- Polskiej Unii Lokatorów,
- Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców,
- Fundacji Republikańskiej,
- Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP,
- Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów,
- Unii Metropolii Polskich,
- Unii Miasteczek Polskich,
- Związkowi Gmin Wiejskich RP,
- Związkowi Miast Polskich,
- Związkowi Powiatów Polskich.

Ad 6. Informuję, że Ministerstwo nie prowadzi wykazu uwzględniającego wnioskowane dane, a tym samym nie jest możliwe ich przekazanie.

Ponadto przekazuję, że czynności Ministra podjęte na podstawie art. 93a u.p.s. nie podlegają kontroli sądów administracyjnych (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 725/11). Czynności podejmowane przez Ministra nie są prowadzone w trybie ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a.

Wobec powyższego do „skarg” wnoszonych na działalność spółdzielni mieszkaniowych nie ma zastosowania art. 254 k.p.a, zgodnie z którym skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.