20
Pn, Sie

Przykład odpowiedzi na żądanie zapłaty kominowej dopłaty za ogrzewanie

Poniżej przykład odpowiedzi na żądanie zapłaty kominowej dopłaty za ogrzewanie.Białystok, 11.11.2015 r.

nadawca
adres

Zarząd SM .......
adres


W odpowiedzi na pismo z dnia 11.11.2015 r. jeszcze raz informuję, że zgodnie z Państwa rozliczeniem, rzeczywiste koszty ogrzewania przypadające na mój lokal wyniosły 1579,71 zł.
W miesięcznych zaliczkach wg Państwa rozliczenia wpłaciłam 1680 złotych, czyli o 100,29 zł więcej od rzeczywistego kosztu ogrzewania.

Przypominam, że Państwa regulamin jest sprzeczny z art. 45a upe, bowiem nie spełnia wymogu określonego w ust. 9 zobowiązującym zarządcę do
ustalania opłat użytkownikom lokali (o których mowa w ust. 4) w sposób odpowiadający rzeczywistemu zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Wobec sprzeczności z ustawą zapisy regulaminu są nieważne w rozumieniu art. 58 kodeksu cywilnego (nieważna czynność prawna sprzeczna z ustawą i nieważna czynność skutkująca naruszaniem zasad współżycia społecznego). W konsekwencji bezprawne jest żądanie zapłaty całkowicie uznaniowej kwoty 2870,25 zł niezwiązanej z rzeczywistymi kosztami ogrzewania.

Jako profesjonalny zarządca jesteście Państwo zobowiązani do uchwalenia regulaminu rozliczeń zapewniającego naliczenie opłat odpowiadających rzeczywistemu zużyciu ciepła. Przy wspomnianym braku odpowiednich głowic termostatycznych i zbyt wysokiemu udziałowi podzielników kosztów (aż 50% ogółu kosztów,
mimo że nie są urządzeniami pomiarowymi) w rozliczeniu niemożliwe jest wypełnienie wymagań określonych w art. 45a upe 
– naliczanie użytkownikom opłat adekwatnych do faktycznego zużycia. Sprzeczny z prawem regulamin czyni opłaty całkowicie nieprzewidywalnymi i niezależnymi od zachowań użytkowników. W konsekwencji część użytkowników lokali oprócz rzeczywistych kosztów musi zapłacić za ogrzewanie innych lokali. Takiej możliwości absolutnie nie dopuszcza art. 45a prawa energetycznego. Określone ustawą uprawnienie zarządcy do wyboru metody rozliczania nie oznacza dowolności i uznaniowych zasad.

Analiza dotychczasowych przypadków błędnych rozliczeń dowodzi, że przy obecnym systemie:

– część użytkowników lokali w SM .......................... za c.o. płaci mniej niż wynoszą rzeczywiste koszty ogrzewania nieruchomości przypadające na ich lokale;
– w konsekwencji tego błędu grupa użytkowników (w szczególności lokali narożnych i na najwyższych piętrach oraz np. z chorymi) jest stale rażąco krzywdzona, gdyż musi zapłacić za innych ponosząc koszty stanowiące wielokrotność rzeczywistego kosztu ogrzewania;

Wobec powyższego ponawiam wniosek o niezwłoczną zmianę regulaminu rozliczania kosztów c.o. i dostosowanie zasad do wymogów ustawy. Jeszcze raz wskazuję na konieczność instalacji głowic termostatycznych +16 st. oraz konieczność ograniczenia udziału podzielników kosztów w rozliczeniu do maksymalnie 20%.

Państwa dotychczasowe działania: uchylanie się przed zmianą regulaminu, usiłowanie wymuszenia opłat nieadekwatnych do rzeczywistych kosztów, uznaniowe zmiany zasad rozliczenia, stosowanie preferencyjnych stawek dla wybranych lokali
– są całkowicie niedopuszczalne i w mojej ocenie mogą być rozpatrywane na gruncie karnym (art. 286 kk).

Pragnę Państwu przypomnieć, że wbrew obecnemu stanowisku ostatnio dokonywaliście Państwo zmiany metody rozliczenia na ul. .................
– już po okresie rozliczeniowym. Wówczas prezes zarządu w miejscowej prasie argumentował zmianę "rażącymi dysproporcjami w rozliczeniu poszczególnych mieszkań".
Pragnę również wskazać, że w nieruchomości ............... zrezygnowaliście Państwo z systemu podzielnikowego przechodząc na rozliczenie oparte na zapłacie rzeczywistych kosztów ogrzewania. Do zmian doszło po wielokrotnych przypadkach krzywdzącego rozliczenia (wymuszanie od niektórych użytkowników zapłaty wielokrotności rzeczywistego kosztu ogrzewania) oraz ujawnieniu stosowania w tej nieruchomości specjalnej obniżonej stawki 2 zł za m2.podpis

 

------------------------------------------------------------------

 


Białystok, 5 listopada 2015 r.


Imię i nazwisko
adres

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
..............................
ul. .......................
15-000 ........................


Wniosek


W związku z błędnym, naruszającym prawo, systemem rozliczania kosztów ogrzewania (naruszenie art. 45a ustawy prawo energetyczne, art. 1 ust. 1(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 58 kodeksu cywilnego), proszę o niezwłoczną korektę rozliczenia kosztów ogrzewania mojego lokalu w sezonie 2014/2015 i zwrot nadpłaty w kwocie 1987,84 zł.

Zgodnie z nadesłanym przez Państwa rozliczeniem rzeczywisty koszt ogrzewania nieruchomości w przeliczeniu na m2 powierzchni wyniósł 2,56 zł/m2 w sezonie grzewczym 2014/2015. Czyli dla mojego lokalu o metrażu 63,8 m2 faktyczny koszt c.o. kształtuje się następująco:
2,56 zł/m2 x 63,8 m2 = 163,33 zł miesięcznie
x 12 miesięcy = 1959,96 zł

Według rozliczenia w sezonie 2014/2015 wpłaciłem zaliczkę 4088,16 zł. Po odjęciu rzeczywistego kosztu c.o. 1959,6 zł i ceny podzielników (140,36 zł) faktyczne koszty ogrzewania mojego wyniosły 2100,32 zł. Po uwzględnieniu zaliczki 4088,16 zł na moim koncie jest nadpłata 1987,40 zł

Państwa rozliczenie oparte na sprzecznym z prawem regulaminie i podzielnikach kosztów (niebędących urządzeniami pomiarowymi) jest wadliwe a naliczony koszt ogrzewania rażąco błędny
– kwota 6173,88 zł stanowi ponad 3-krotność realnego kosztu c.o.

Powstały rażący błąd wynika z następujących przyczyn:

- dokonywania rozliczeń na podstawie sprzecznego z prawem regulaminu;

- niezastosowania się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku nakładającego na zarządców nieruchomości obowiązek stosowania w budynkach wielolokalowych głowic termostatycznych zapewniających utrzymanie minimalnej temperatury +16°C;

-  mimo braku wymaganych głowic termostatycznych powszechne stosowanie w rozliczeniach c.o. podzielników kosztów (niebędących urządzeniami pomiarowymi) i przyjęcie całkowicie niedopuszczalnej proporcji kosztów stałych i zmiennych: 50:50
– według nadesłanego rozliczenia aż 50% rzeczywistych kosztów ogrzewania nieruchomości jest rozdzielanych przy pomocy podzielników;

- trzecim (charakterystycznym dla spółdzielni ............................) czynnikiem wypaczającym rzetelność rozliczeń jest okoliczność ogrzewania się gazem z kuchenek przez liczną grupę użytkowników w związku z brakiem gazowego opomiarowania lokali i jego zbiorczym kolektywnym rozliczaniem. Prowadzi to do tzw. ucieczki części użytkowników od kosztów podzielnikowych i niesprawiedliwego obarczania pozostałych właścicieli lokali opłatami stanowiącymi wielokrotność rzeczywistego kosztu ogrzewania;

Na podstawie powyższych faktów oraz ustawowych wymagań określonych art. 45a upe, art. 1 ust. 1(1) usm i art. 58 kc, żądam niezwłocznego dostosowania regulaminu rozliczania kosztów c.o. do obowiązujących przepisów prawa.

Proszę ponadto o korektę opłat z poprzednich sezonów grzewczych i zwrot kwot stanowiących nadwyżkę nad rzeczywistymi kosztami ogrzewania (prawo do żądania zwrotu nienależnego świadczenia wg uchwały SN) przypadającymi na mój lokal.


podpis


(rzeczywisty koszt ogrzewania dla omawianego lokalu, mieszkanie narożne, najwyższe piętro
441928,20 : 14361,10 m2 = 30,72 : 12 miesięcy = 2,56 zł/m2
)

 

 

Skąd biorą się kominowe dopłaty za ogrzewanie >>

 

 

Reklama: Lumina.Sklep.pl oświetlenie domowe i ogrodowe. Źródła światła >>

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież