10
So, Kwi

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej i ile wynosi?

Komu przysługuje wsparcie po bliskiej osobie? Czy renta rodzinna przysługuje po rozwodzie? Do jakiego wieku wypłacana jest dzieciom?

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym najbliższym członkom rodziny zmarłego. Może być wypłacana dzieciom, małżonkowi, również rodzicom i rodzeństwu, po spełnieniu ustawowych wymogów.

Aby renta rodzinna była wypłacana, zmarły musiał być osobą posiadającą prawo do emerytury bądź spełniał warunki do jej otrzymania, był na emeryturze pomostowej bądź rencie z tytułu niezdolności do pracy albo też spełniał warunki, by ją otrzymać. Prawo do renty rodzinnej mają również bliscy zmarłego, który pobierał świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W przypadku renty rodzinnej przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy, co ma znaczenie przy obliczaniu lat składkowych i nieskładkowych, a w efekcie decyduje o przyznaniu świadczenia.

Jeśli umiera osoba pobierająca emeryturę sprawa jest jasna, natomiast co w przypadku, gdy umiera trzydziestolatek bądź czterdziestolatek? Pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy w ciągu ostatnich 10 lat jest podstawą do starania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a i również renty rodzinnej. W przypadku osób po 30. roku życia wymóg przepracowania 5 lat w ciągu ostatniej dekady nie jest obowiązkowy, gdy kobieta posiada 25 lat składkowych, a mężczyzna 30.

Istotne znaczenie ma również moment kiedy nastąpiła śmierć ubezpieczonego. Jeśli w trakcie, gdy był w okresie składkowym bądź nieskładkowym wskazanym w ustawie, wówczas jeden z kolejnych warunków jest spełniony. O rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź rodzinną można się starać, gdy do 18 miesięcy od ustania okresu składkowego bądź nieskładkowego nastąpiła niezdolność bądź śmierć. Po tym czasie renta rodzinna nie przysługuje. Wymóg ten nie obowiązuje, jeśli kobieta miała przepracowane 20 lat, a mężczyzna 25 lat.

Osobami, które mają prawo do renty rodzinnej są dzieci. Do ukończenia przez nie lat 16, a w przypadku dzieci kontynuujących edukację do lat 25. Gdy dziecko jest na studiach i to ostatni rok, może przedłużyć wypłatę świadczenia do końca roku akademickiego. Renta rodzinna wypłacana jest bez względu na to, czy dziecko uczy się w szkole publicznej czy prywatnej, a także bez względu na tryb. Może uczyć się wieczorowo i zaocznie. W polskich szkołach, ale również edukacja może być kontynuowana za granicą. Rentę rodzinna mogą pobierać również dzieci przyjęte przez zmarłego na wychowanie, które były na jego utrzymaniu. Może być to rodzeństwo, wnuki oraz inne dzieci. Warunkiem przyjęcie dzieci na wychowanie na rok przed śmiercią, wyjątkiem utrata życia w wypadku. Poza tym, dzieci nie mogą mieć prawa do renty po zmarłych rodzicach bądź w przypadku żyjących nie stać ich na utrzymanie. Dzieci mają prawo do renty rodzinnej, gdy zmarły był ich opiekunem prawnym.

Małżonka również ma prawo do renty rodzinnej po spełnieniu kilku warunków. Pierwszym z nich jest ukończenie 50 lat bądź niezdolność do pracy. Poza tym rentę rodzinną może otrzymać kobieta, która nie ukończyła 50 lat, ale wychowuje dziecko, któremu przysługuje renta rodzinna po zmarłym. Kolejna sytuacja, w której wdowie przysługuje renta rodzinna, to niezdolność do pracy w ciągu pięciu lat od śmierci małżonka bądź od zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.

Kobieta, która rozwiodła się z mężem, a ten zmarł, również ma możliwość otrzymania renty rodzinnej. Po pierwsze, musi spełniać wcześniej wymienione wymagania co do wdowy, a po drugie miała zasądzone alimenty bądź potwierdzone ugodą sądową. Jeśli nie spełnia ona wymagań, a znajduje się w trudnej sytuacji, to może otrzymać rentę czasową. Jest ona wypłacana przez rok bądź w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kursy i szkolenia przez okres dwóch lat. Mężczyzna również może starać się o rentę rodzinną po żonie. A wymagania są takie same, wiek uprawniający też 50 lat. Renta rodzinna przysługuje również po wejściu w związek małżeński, zarówno jeśli chodzi o dzieci jak i wdowę.

Rodzice zmarłego również mają prawo do renty rodzinnej. Muszą jednak spełniać wymagania stawiane wdowcom i udowodnić, że zmarły wspomagał ich utrzymanie.

W jakiej wysokości jest renta rodzinna? Kwota zależy od pobieranej przez zmarłego emerytury bądź świadczenia, które by mu przysługiwało. Osoby, które mają do niej prawo otrzymują:

  • 85% obliczonego świadczenia, jeśli przysługuje jednej osobie,

  • 90% obliczonego świadczenia, jeśli przysługuje dwóm osobom,

  • 95% obliczonego świadczenia, jeśli przysługuje trzem osobom.

Obliczona renta dzielona jest na równe części i wypłacana każdej osobie, której się należy. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć w ZUS-ie wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełniane warunki.

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.