19
Wt, Lis

Obowiązek wykonania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów!

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, roczne sprawozdanie sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Przez wytwórcę odpadów rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, który przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lud składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”.

Wytworzonym odpadem może być zarówno zużyty sprzęt elektryczny, odpady opakowaniowe jak i zużyte baterie, a także każdy asortyment, który został przez Państwa wytworzony w wyniku Państwa działalności i przekazany do firmy odbierającej odpady w 2018 roku, na dowód czego otrzymaliście Państwo kartę przekazania odpadu.

Sprawozdaniu nie podlega m.in. wytwórca odpadów komunalnych oraz m. in. podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (czyli m.in. wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, który w momencie sprzedaży przyjmuje od klienta zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)!

UWAGA !

ZGODNIE Z ART. 66 PKT. 4 USTAWY O ODPADACH, NIE KAŻDY PODMIOT ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW, A TYM SAMYM DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA.

To czy Państwa firma podlega pod obowiązek prowadzenia ewidencji, należy ustalić we własnym zakresie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o kontakt z urzędem marszałkowskim, który posiada pełną wiedzę w tym zakresie.

Sprawozdanie za 2018 r. należy złożyć do 15 marca 2019 r. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów (wzór powyżej w pliku pdf).

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów sporządza każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Zestawienie należy sporządzić w oparciu o ustawowe dokumenty potwierdzające posiadanie odpadu, tj. Karty Przekazania Odpadu lub Karty Ewidencji Odpadu. Powyżej w pliku pdf instrukcja, w jaki sposób należy prawidłowo je uzupełnić.

Zgodnie z art. 180 i 180a ustawy o odpadach, jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa w/w sprawozdania, podlega karze grzywny.

Wytwórcy odpadów powinni być zarejestrowani w rejestrze BDO (dział XII - Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego).

Podmioty zarejestrowane w dziale XII, które nie wytworzyły odpadów w 2018 r. powinny złożyć tzw. sprawozdanie zerowe.

W pliku pdf znajduje się aktualny wzór rozporządzenia z formularzem rejestrowym i aktualizacyjnym. Na stronie 30 jest dział XII Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież