13
Wt, Lis

Spółdzielcy apelują do parlamentarzystów o reformę spółdzielczości

Sejm RPCzłonkowie spółdzielni mieszkaniowych apelują do PiS, PO i SP o reformę spółdzielczości.

Do Posłanek i Posłów Klubów Parlamentarnych PO, PiS i SP

Stoicie  Państwo w przededniu decyzji, która będzie miała znamienny w skutkach wpływ na jakość życia najliczniejszej chyba ze wszystkich grup, jakie funkcjonują w obrębie organizmu społecznego naszego państwa. Społeczność członków spółdzielni mieszkaniowych w Polsce z uwagą śledzi niepokojący dla swojej przyszłości sygnał jakim jest podjęta przez lobby spółdzielcze agresywna próba zablokowania programu zmian, które zakładają  wprowadzenie  zasady transparentności w procesach zarządzania  spółdzielniami  mieszkaniowymi funkcjonującymi w naszym kraju.

Cechą charakterystyczną każdej sceny politycznej świata jest właściwy dla niej wachlarz podziałów politycznych. Podziały te znajdują swoje odbicie w przekroju środowiska społecznego w tym również środowiska społeczności spółdzielczej.  Dziś społeczność ta liczy na Waszą współpracę ponad podziałami, w imię jej korporacyjnego interesu.

Nam, szeregowym członkom spółdzielni, potrzebne jest w trybie pilnym wzmocnienie naszych praw dla ograniczenia dyktatury i wszechwładzy prezesów spółdzielni mieszkaniowych. Potrzebne nam zatem uproszczenie, za pośrednictwem stron internetowych, dostępu do dokumentów spółdzielni, cozdecydowanie poprawi naszą kondycję w kontrolowaniu sposobu wydawania przez organy spółdzielni naszych pieniędzy. Potrzebne nam prawo do własności lokali, które powstały z poniesionych przez nas nakładów, żeby przywrócić prezesom świadomość, że to my jesteśmy właścicielami spółdzielczego majątku, a nie odwrotnie.  Potrzebne nam głosowanie tajne przy udzielaniu absolutorium organom spółdzielni, żeby członkowie spółdzielni przestali się wreszcie obawiać długich rąk członków tych organów. Potrzebny nam również przepis o personalnej odpowiedzialności członków zarządu za wyrządzone spółdzielni szkody, ponieważ do tej pory koszty ich błędnych decyzji pokrywane są wciąż z naszych kieszeni, co ich wręcz rozzuchwala.

Takie rozwiązania zawiera projekt złożony przez Klub Parlamentarny PO oraz projekt proponowany przez PiS. Wzywamy więc i liczymy na ich procedowanie.

Mamy pełną świadomość tego, że usługi świadczone na rzecz naszych nieruchomości, to potężny rynek pracy. Wiemy też, że spółdzielczość ma poważny udział w tworzeniu PKB i że płacone przez spółdzielnie zobowiązania publiczno-prawne zapewniają  znaczące wpływy do Budżetu Państwa.  Liczymy więc na to, że stworzony wspólnymi siłami Waszych Klubów akt prawny pogodzi nasz interes z interesem Skarbu Państwa.

Liczymy, że ustanowione prawo skończy erę naszej bezsilności i niemocy w dochodzeniu swoich elementarnych praw. Liczymy w końcu, że skończy się czas wynaturzeń, nieograniczonej władzy prezesów i patologii sankcjonowanej przez obecnie obowiązujące prawo.

Chcemy mieć konstytucyjne prawo wyboru i wpływu  na sposób zarządzania nieruchomością wspólną. To jest nasz wspólny majątek, a nie majątek wąskiej i butnej grupy prezesów.

Liczymy zatem na Waszą mądrość, dobrą wolę oraz świadomość odpowiedzialności jakiej się podjęliście przyjmując mandat naszego zaufania. Wzywamy Was abyście odłożyli  „kusze i kopie”  w sprawie,  którą powierzamy w Wasze ręce.


Źródło: Temida contra SM

http://temidacontrasm.info/archiwa/1814

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież