14
N, Sie

Opinia dot. tzw. „Obywatelskiego” projektu ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych

Zaproponowane kierunki zmian proponowanych w projekcie ustawy, autorstwa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w R.P., o działalności spółdzielni mieszkaniowych (2010).

Proponowane zmiany należy uznać nie tylko za niezmiernie szkodliwe lecz wręcz aspołeczne, utrwalające wszechogarniającą władzę Zarządów nad Spółdzielcami. Propozycje starają się całkowicie ubezwłasnowolnić Spółdzielców, zapewniając całkowitą bezkarność Zarządom i Radom Nadzorczym SM, uniemożliwiając nawet iluzoryczną obronę przed Sądami.

ZRSM-RP publikuje swój Projekt w witrynie: http://www.zrsmrp.com.pl/i1.html
Projekt uważam za niezmiernie groźny, tym bardziej że pojawił się w okresie przedwyborczym. Jeśli wejdzie w życie Członkowie SM oficjalnie będą zmuszeni do pokrywania zobowiązań SM, wynikających z nietrafnych decyzji Zarządu. Pojawiają się już próby przepychania na zebraniach rocznych i podsuwanie list poparcia do podpisania przez Członków!

Z listy osób mieniących się KOMITETEM INICJATYWY USTAWODAWCZEJ oraz z treści projektu ustawy, jednoznacznie wynika, że za inicjatywą stoją wieloletni działacze spółdzielczy, którym doskwiera kierunek zmian, którzy zamierzają odwrócić bieg historii i przywrócić porządek prawny dawnej PRL.

1.Odejście od zakazu ustanawiania na rzecz członków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i przywrócenie możliwości ustanawiania przez spółdzielnię na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (dalej SWPL) jako ograniczonego prawa rzeczowego.
2.Warunki finansowe uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa statut każdej spółdzielni, przy uwzględnieniu swoich możliwości.
3.Poszerzenie zakresu działalności spółdzielni w zakresie realizowania zadań społecznych, oświatowych i kulturalnych.
4.Członkowie uzyskujący SWPL nie obciążani kosztami pozyskania gruntu.
5.Wspólne rozliczania kosztów i przychodów dla dwu lub więcej nieruchomości.
6.Zasady rozliczania kosztów na poszczególne lokale normowane nie tylko wyłącznie przepisami statutu, ale również w formie regulaminu uchwalanego przez organ wskazany w statucie SM.
7.Wspólne gospodarowanie funduszem remontowym dla dwu i więcej nieruchomości.
8.Regulacje finansowania działań technicznych zwiększających wartość budynku i lokali.
9.Statutowe regulacje zasad dysponowania przez spółdzielnię lokalami mieszkalnymi nowobudowanymi, lokalami mieszkalnymi do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (dalej SLPL) lub SWPL, jak również lokalami odzyskanymi przez spółdzielnię w związku ze zmianą sposobu wykorzystania lokalu.
10.Ograniczenie zakresu dokumentów jakich może żądać członek spółdzielni. Dodatkowe zabezpieczenie interesów gospodarczych spółdzielni.
11.Umożliwienie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pracownikom SM, brak ograniczenie długości kadencji rady nadzorczej SM oraz nieograniczone możliwości bycia członkiem rady nadzorczej w kolejnych kadencjach.
12.Zaostrzenie form w jakich mają być składane wnioski z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia.
13.Wydłużeniu czasu w jakim zarząd jest zobowiązany zwołać walne zgromadzenie na żądanie uprawnionej grupy członków spółdzielni.
14.Ograniczenie członków co do terminu w jakim mogą składać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
15.Wprowadzenie w SM (postanowieniami statutu) zebrania przedstawicieli członków jako najwyższego organu spółdzielni mieszkaniowej, co praktycznie zapewnia Zarządom dowolne dysponowanie mieniem Spółdzielców.
16.Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (SLPL).
17.Powrót do dysponowania przez Zarządy lokalami mieszkalnymi, do których wygasło spółdzielcze prawo, na podstawie postanowień statutu.
18.Ograniczenie dziedziczenia do wkładu mieszkaniowego a nie SLPL.
19.Uprawnienie SM(sprawującej funkcje zarządcy na mocy przepisów u.s.m.) do możliwości uzyskania dokumentów potwierdzających prawo własności w szczególności dokumentujących przejście prawa własności na inne osoby np. sprzedaż, darowizna, zamiana cywilnoprawna. Zobowiązanie Notariusza aby wypis aktu notarialnego zbycia prawa odrębnej własności lokalu przesyłał spółdzielni (zarządcy), co stanowi zrównanie uprawnień SM z Sądem Powszechnym.
20.Zobowiązanie – po stronie właścicieli wychodzących spod zarządu spółdzielni - obowiązku udziału w kosztach utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe w określonych budynkach lub osiedlu (art. 5).
21.Zmiana przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 31 lipca 2007 r.) zmierzająca do umocowania spółdzielni jako wiecznego zarządcy części wspólnych nieruchomości.
22.Niekorzystne zmiany regulujące problematykę rozliczeń w sytuacji gdy w wyniku zastosowania art. 51 lub art. 52 ukonstytuowała się wspólnota mieszkaniowa.
23.Uprawnienie SM - sprawującej funkcje zarządcy na mocy przepisów u.s.m. – do uzyskania dokumentów potwierdzających prawo własności w szczególności dokumentujących przejście prawa własności na inne osoby np. w drodze dziedziczenia, sprzedaży, darowizny, zamiany cywilnoprawnej, czy nabycia własności lokalu w drodze egzekucji, a także przejścia prawa na jednego z byłych małżonków w wyniku podziału majątku.
24.Ograniczania praw właścicieli lokali w decydowaniu o nieruchomości wspólnej, np. w sytuacji, gdy zarządca nieruchomości (SM) zamierza prowadzić roboty budowlane w nieruchomości. Rozbudowa, przebudowa, zmiana zabudowy, czy podział nieruchomości wspólnej, który spowodują zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej przez spółdzielnię nie będzie już wymagał zgody właścicieli lokali na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej.
25.Jeśli zarząd SM zamierzy prowadzić roboty budowlane, które nie wiążą się ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej, to stroną przed właściwym organem w postępowaniu związanym z realizacją robót budowlanych nie będą już Członkowie. Decyzja zarządu SM (art. 54 ust. 2 projektu ustawy) dotycząca dodatkowej zabudowy nie wymagana zgody właścicieli lokali.
26.Zmiany przepisów w przedmiocie nabycia prawa własności gruntów.
27.Zmuszanie członków do pokrywania zobowiązań spółdzielni z „innych” tytułów, nie wyjaśnia jakich, więc stanowi obowiązek pokrywania wszelkiej niegospodarności Zarządu SM.
28.Zmiany w zakresie podziałów nieruchomości, zmiana na posesje wielobudynkowe ubezwłasnowolniające Spółdzielców.
29.Ograniczanie Członkom praw przeniesienia własności użytkowanych lokali.
30.Koszty postępowań sądowych, które aktualnie pokrywa spółdzielnia ZRSM zamierza przerzucić na Członków, aby finansowo ubezwłasnowolnić Spółdzielców, zapewniając całkowitą bezkarność Zarządom i Radom Nadzorczym SM, uniemożliwiając nawet iluzoryczną Sądową obronę przed samowolą Zarządów.

Proszę maksymalnie szeroko rozpowszechnić tę opinię!

WJS
Gdańsk, 07-05_2010`

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.