20
Śr, Cze

Białostocki Sąd Apelacyjny zdecydował się utrzymać w mocy przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w sprawie regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w spółdzielni w Hajnówce.

W pierwszej instancji ustalono nieważność regulaminu rozliczeń z uwagi na sprzeczne z artykułem 45a upe zapisy skutkujące niesprawiedliwym podziałem kosztów i pokrzywdzeniem części użytkowników lokali.

Fragment uzasadnienia

Działając w interesie publicznym prezentujemy wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczący postępowania o zwrot nienależnych opłat za ogrzewanie.

Sąd uwzględnił pozew właścicieli lokali nieopomiarowanych (bez podzielników) o zwrot nienależnych spółdzielni opłat za ogrzewanie, powstałych wskutek uznaniowego zmieniania przez spółdzielnię stopnia partycypacji w kosztach c.o. W przypadku lokali bez podzielników spółdzielnia – według ustaleń sądu – uznaniowo zmieniała wysokość tzw. ryczałtowej stawki za ogrzewanie przyjmując 3-krotność i 2,5-krotność opłaty wyliczanej z rzeczywistego kosztu ogrzewania nieruchomości.

W ocenie sądu spółdzielcy mają prawo dochodzenia zwrotu nadpłat za okres dziesięciu lat.


Poniżej do pobrania w plikach pdf: wyrok i uchwała SN.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SN-uchwaYa-III-CZP-58-14-prawo-zwrotu-nienaleznych-oplat_1.pdf)SN-uchwaYa-III-CZP-58-14-prawo-zwrotu-nienaleznych-oplat_1.pdf 409 kB
Download this file (Wyrok-I-C-1146-11-prawo-nienaleznych-oplat.pdf)Wyrok-I-C-1146-11-prawo-nienaleznych-oplat.pdf wyrok I C 1146/11 rozliczanie kosztów ogrzewania w spółdzielni1279 kB

Białostocki Sąd Okręgowy utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Sokółce dotyczące zwrotu przez spółdzielnię nienależnie pobranej dopłaty.

Członek spółdzielni w Sokółce skierował pozew cywilny o zwrot nienależnej dopłaty za centralne ogrzewanie za 2011 r. w kwocie 580,44 zł wskazując na wadliwość systemu rozliczania kosztów c.o. Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo Parmańczuka. Prezesi wnieśli apelację, ale została ona oddalona.

Wyrok ma ważne znaczenie społeczne, ponieważ toczą się inne podobne postępowania sądowe, np. w Hajnówce, i orzeczenie II Ca 405/15 będzie kolejną wskazówką dla innych pokrzywdzonych błędnymi zasadami rozliczania ogrzewania.

Białostocki sąd w zakresie spółdzielczości wyraźnie się zmienia jeśli porównać bieżące wyroki do orzeczeń sprzed kilku lat. Orzekanie w granicach ustawy, kodeksu cywilnego i zasad konstytucyjnych tu w Białymstoku wciąż wydaje się wydarzeniem, o którym warto mówić.

 

Poniżej wyrok w formacie pdf.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wyrok_II_Ca_405_15_doplata_za_ogrzewanie.pdf)Wyrok_II_Ca_405_15_doplata_za_ogrzewanie.pdfWyrok II Ca 405/15 - pozew o zwrot nienależnej dopłaty za ogrzewanie4725 kB

Okazuje się, że już w 2014 roku Sąd Najwyższy podjął ważną dla mieszkańców spółdzielni uchwałę dotyczącą prawa do otrzymania zwrotu nienależnie wpłaconych kwot.

Uchwała dotyczy procesu o zwrot nienależnych wpłat za ogrzewanie uiszczonych spółdzielni przez właścicieli nieopomiarowanych lokali. Spółdzielnia naliczała opłaty – jak ustalił sąd – uznaniowo, wskutek m.in. presji użytkowników lokali z podzielnikami. Dla lokali bez podzielników ciepła przyjmowano 2-krotność, 3,5-krotność i 2,5-krotność stawki obliczanej z rzeczywistego kosztu ogrzewania.

Skan sprzecznego z prawem cennika z regulaminu spdzielni

Białostocki sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie regulaminu udostępniania dokumentów uchwalonego przez radę nadzorczą spółdzielni w Sokółce. Regulamin zakazywał cyfrowego kopiowania udostępnionych do wglądu dokumentów oraz zmuszał do wysokich opłat za "przygotowanie" dokumentów.

W tej sprawie były kierowane pisma do prokuratury o wszczęcie, na mocy art. 7 kpc, postępowania cywilnego o ustalenie nieważności uchwały rady nadzorczej sprzecznej z prawem. Białostocka prokuratura – jak sięgam pamięcią – zawsze była bierna w ochronie praw członków spółdzielni. Z analizy różnych postępowań nasuwa się wniosek, że prokuratura III RP nie uznaje mieszkańców spółdzielni za pełnoprawnych obywateli i nie podejmuje działań nawet w przypadku rażącego naruszenia prawa (np. bez reakcji prokuratury pozostawały bardzo medialne słynne już kominowe dopłaty za ogrzewanie).

Członek spółdzielni w Sokółce, z naszym udziałem, kierował wnioski do prokuratury o postępowanie cywilne. Przedmiotem skargi było zobowiązanie spółdzielni do przestrzegania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do prokuratury zgłoszono następujące sprzeczne z prawem zapisy:

– ograniczenie członkowi spółdzielni możliwość zaznajamiania się z dokumentami organów statutowych poprzez wymuszanie wysokich opłat za „przygotowanie” oraz sporządzanie kopii dokumentów;

– bezpodstawnie zabranianie fotografowania, skanowania i zapisywania przeglądanych dokumentów – naruszenie art. 8(1) usm, art. 58 kc, złamanie zasady wyrażonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

– konieczność unieważnienia nakazu zapłaty za przygotowanie pierwszej strony kserokopii dokumentu archiwalnego kwoty 13,44 zł, a każdej kolejnej 0,44 zł
oraz dokumentu bieżącego: za pierwszą stronę 7,44 zł a za następną 0,44 zł – naruszenie art. 1 ust. 1(1) usm i art. 8(1) usm).

Do rozstrzygnięcia w tej sprawie doszło dopiero w białostockim sądzie apelacyjnym. Sąd uznał ustawowe prawo spółdzielców – w mojej ocenie – po części z konieczności, bo był związany uchwałą Sądu Najwyższego (mającą moc zasady prawnej) nakazującą bezwarunkowe udostępnienie umów.

Niemniej wyrok I ACa 262/15 jest kolejnym znaczącymkrokiem na trudnej białostockiej drodze do praworządności.


Poniżej do pobrania w formacie pdf wyrok I Aca 262/15 i sprzeczny z prawem regulamin spółdzielni.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (I-Aca-262-15-spoldzielnia-prawo-cyfrowego-kopiownia.pdf)I-Aca-262-15-spoldzielnia-prawo-cyfrowego-kopiownia.pdfPrawo bezpłatnego cyfrowego kopiowania dokumentów spółdzielni67 kB
Download this file (SM_Sokolka_REGULAMIN_udostepniania__dokumentow_1.pdf)SM_Sokolka_REGULAMIN_udostepniania__dokumentow_1.pdfSprzeczny z prawem regulamin spółdzielni107 kB

Białostocki Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji skazujący prezesa spółdzielni za nieudostępnienie dokumentów (faktury i umowy).

Interweniowaliśmy w tej sprawie udzielając pomocy mieszkańcom Sokółki w batalii o dostęp do faktur i umów. W przypadku sądu białostockiego to przełom. To bodaj pierwszy korzystny wyrok dla interesu publicznego i oczywiście członków spółdzielni. Dotąd wszystkie znane nam postępowanie o nieudostępnianie dokumentacji określonej artykułem art. 8(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawsze kończyły się odmowami jeszcze na etapie policyjnym umacniając wśród prezesów poczucie bezkarności.

Działając w interesie publicznym publikujemy wyrok oraz przykładowe wnioski o udostępnienie dokumentów i o ukaranie. W przypadku utrudniania dostępu do danych każdy członek spółdzielni jest wręcz zobowiązany do kroków prawnych i kierowania wniosków o karanie.

Przekonanie prezesów o nieuchronności kary oraz groźba postępowania sądowego ma charakter dyscyplinujący i przyczynia się do lepszego gospodarowania pieniędzmi członków spółdzielni. Możliwość kontroli dokumentów zapobiega nadużyciom w rodzaju np. wystawiania pustych faktur na nieprzeprowadzone w rzeczywistości roboty i niedostarczone towary, zapobiega też zawyżaniu cen i wydatkom niezwiązanym z potrzebami mieszkańców.

O tych okolicznościach zawsze powinny pamiętać sądy oraz policja prowadząca postępowania przygotowawcze.

 

Stanisław Bartnik

 

Poniżej do pobrania:

– przykład wniosku o udostępnienie dokumentów w formacie doc

– przykład wniosku o ukaranie za nieudostępnienie w formacie doc

– wyrok sądu w formacie pdf

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wyrok_VIII_Ka_217_15_nieudostepnienie_dokumentow_spoldzielni.pdf)Wyrok_VIII_Ka_217_15_nieudostepnienie_dokumentow_spoldzielni.pdfWyrok VIII Ka 217/15 nieudostępnienie faktur i umów14350 kB
Download this file (wzor-wniosku-o-ukaranie_art-27.3-usm-1.odt)wzor-wniosku-o-ukaranie_art-27.3-usm-1.odtWzór wniosku o ukaranie za odmowę udostępnienia19 kB
Download this file (wzor-wniosku_udostepnienie_dokumentow.odt)wzor-wniosku_udostepnienie_dokumentow.odtWzór wniosku o udostępnienie dokumentów spółdzielni14 kB

Więcej artykułów…