20
Pn, Sty

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 4


Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o udostępnienie ewidencji członków SM Słoneczny Stok:

z zadłużeniem czynszowym;
wykluczonych ze spółdzielni;
podlegających procedurze windykacyjnej;
eksmitowanych.

Powyższe dane są niezbędne do analizy struktury zadłużenia czynszowego i opracowania metod przeciwdziałania powstawaniu zadłużenia.

Ponadto proszę o pełną informację (termin, dane rzeczoznawcy, wartość przedmiotu wyceny) o wszystkich wycenach lokali sporządzonych na zlecenie spółdzielni w okresie 2007-2008.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 3

Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o niezwłoczne udostępnienie do wglądu i i kontroli kompletnej ewidencji kosztów SM Słoneczny Stok zaokres 2002-2008.

Badanie struktury kosztów jest niezbędne do opracowania i wdrożenia planu redukcji wydatków w spółdzielni Słoneczny Stok.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 1

Uprzejmie proszę o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyny nieobniżenia opłaty eksploatacyjnej dla pani Heleny .......... o wartość podatku od nieruchomości i podatku za wieczyste użytkowanie w związku z posiadanym przez p.............. prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr .... przy ul. Armii Krajowej 27.

Proszę o zwrócenie p. Helenie .......... łącznej kwoty 473,16 (czterysta siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy) za okres 2004-2008.


Stanisław BartnikZałącznik:

Kopia specyfikacji


Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 Białystok

Interwencja 2

Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi Rady Nadzorczej i w związku z ujawnieniem nieprawidłowości przy naliczaniu wysokości opłaty eksploatacyjnej mieszkańcom SM Słoneczny Stok posiadającym prawo odrębnej własności lokali, proszę o niezwłoczne udostępnienie ewidencji członków z odrębną własnością mieszkania/lokalu w celu przeprowadzenia wyrywkowej kontroli prawidłowości naliczania opłat.

Ponadto proszę o wskazanie osób odpowiedzialnych za wydanie decyzji ws. sposobu naliczenia opłat.
Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 9 lipca 2008


Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
Białystok


W związku z odmową udostępnienia dokumentacji księgowej dotyczącej prac remontowo-budowlanych za lata 2003-2008 i tym samym brakiem realnej możliwości ustalenia czy w dniu 9 lipca udostępniono wszystkie umowy na roboty remontowo-budowlane i dostawy towarów zawarte przez Spółdzielnię Słoneczny Stok w badanym okresie, uprzejmie proszę o sprządzenie szczegółowej specyfikacji udostępnianych dokumentów - rejestru obejmującego nazwy, numery, daty dokumentów.

Ponadto na podstawie uprawnień przysługujących członkom Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o udostępnienie do wglądu kompletnych ksiąg rachunkowych Spółdzielni Słoneczny Stok za okres 2002-2008. Dostęp do ksiąg rachunkowych i dane pozyskane z dokumentacji księgowej są niezbędne przy wykonywaniu obowiązków członka Komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Słoenczny Stok.Stanisław Bartnikautor / źródło:

Redakcja

Jestem mieszkańcem Zielonych Wzgórz i od uruchomienia hipermarketu znacznie pogorszyła się możliwość zaparkowania auta pod moim blokiem. Nawet już zapytałem jednego z klientów hipermarketu dlaczego parkuje tutaj, zamiast pod sklepem gdzie jest dużo miejsca. Odpowiedział, że ma auto na gaz, a tam takich pojazdów nie wolno parkować. Zastanawiam się dlaczego my, mieszkańcy mamy rezygnować z miejsca parkingowego na rzecz hipermarketu? Na dodatek oni jeszcze czerpią z tego ogromne korzyści. Proszę niech ktoś się tym zajmie bo tak dłużej być nie może!


autor / źródło:

Władysław P.

Więcej artykułów…