21
Wt, Sie

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok


Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform - likwidacja nieuzasadnionych "sponsoringów"

Wnoszę o zobowiązanie zarządu do zaprzestania wydatkowania funduszy uzyskiwanych z opłat od mieszkańców cele nie związane ze statutową działalnością spółdzielni.


Uzasadnienie

Obecne wydatki na różnego rodzaju "sponsoringi" nie mają ekonomicznego uzasadnienia i nie leżą w interesie mieszkańców. Finansowanie działalności jakichkolwiek organizacji, osób, firm lub imprez może odbywać się jedynie poprzez indywidualne darowizny osób fizycznych np. pracowników czy prezesów spółdzielni ze środków własnych uzyskiwanych z wynagrodzeń, a nie z kasy SM Słoneczny Stok.


Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja


Drukuj

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – likwidacja przymusowego finansowania

Wnoszę o przygotowanie projektu uchwały do głosowania na najbliższym Walnym Zebraniu, dotyczącej zniesienia przymusu finansowania przez członków spółdzielni Międzyszkolnego Osiedlowego Klubu Sportowego Słoneczny Stok.


Uzasadnienie

Finansowanie działalności klubów sportowych nie ma związku z ustawowymi zadaniami spółdzielni w zakresie realizowania potrzeb mieszkaniowych. Tym samym duże wydatki są niecelowe z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy nigdy nie mieli i nie będą mieć żadnych związków z klubem sportowym, a przymusowa opłata szczególnie w przypadku emerytów oraz ubogich rodzin drenuje i tak już ograniczone budżety domowe przyczyniając się do obniżania poziomu życia i popadania w zadłużenie.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – likwidacja monopolu jednego notariusza


Wnoszę o podjęcie uchwały umożliwiającej członkom spółdzielni (zgodnie z obowiązującym prawem) swobodny wybór notariusza przy realizacji przeniesienia własności lokalu. Ponadto należy bezwarunkowo wdrożyć i stosować formuły aktów notarialnych zalecane przez twórców nowelizacji ustawy.


Uzasadnienie

Likwidacja monopolu (...)przyniesie spółdzielcom SM Słoneczny Stok oszczędności w postaci obniżenia opłat do poziomu 700-800 złotych oraz przyczyni się do podwyższenia standardu świadczonych usług, a także przyśpieszy realizację wniosków o odrębną własność.


Stanisław Bartnik


Załączniki:
kopia zalecanej formuły aktu notarialnego,
kopia informacji o kosztach aktu,
kopia wytycznych.


autor / źródło:

Redakcja

NIŻSZY CZYNSZ

Jak to zrobić?
- wprowadzenie systemu przetargowego na zakupy towarów i usług;
- likwidacja procederu zaprzyjaźnionych firm zaopatrujących spółdzielnię (firmy członków rady nadzorczej, rad osiedli, pracowników, rodzin prezesów);
- reorganizacja zatrudnienia, zwiększenie wydajności pracy;
- zmiany w systemie wynagradzania konserwatorów;
- likwidacja nieuzasadnionych wydatków: np. kominy płacowe, nagrody, sponsoring, itp.;
- likwidacja finansowania firm członków rady nadzorczej.

Korzyści:
- mniejsze zadłużenie mieszkańców;
- mniej biedy;
- mniej przestępczości;
- mniej niedożywienia dzieci;
- polepszenie warunków życia;
- mniejsze zapotrzebowanie na lokale socjalne;
- mniej eksmisji;
- zahamowanie slumsowienia osiedli.


PRAWIDŁOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Jak to zrobić?
- nadzór nad robotami;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji budowlanej;
- odbiory robót;
- umowy zabezpieczające interesy spółdzielni;
- rekrutacja dostawców i wykonawców w oparciu o kryteria merytoryczne.

Korzyści:
- mniejsze wydatki na roboty remontowo-budowlane;
- wyższa jakość prac;
- koniec ze stratami wyrządzanymi wskutek wadliwych robót;
- koniec z procesami sądowymi o odszkodowania (zarząd spółdzielni wspólnie z wykonawcami przeciwko mieszkańcom!!!).


POWSZECHNE UWŁASZCZENIE

Jak to zrobić?
- likwidacja układu "jednego notariusza";
- wykorzystanie formuł aktów notarialnych zalecanych przez ustawodawcę;
- prawo własności dla wszystkich zainteresowanych;
- aneksowanie wadliwych aktów notarialnych.

Korzyści:
- obniżenie ceny aktu notarialnego do poziomu określonego przez ustawodawcę (600-700 zł);
- prawo własności = zmniejszenie skali dewastacji;
- prawo własności = zabezpieczenie przyszłości rodzin.


OTWARCIE SPÓŁDZIELNI DLA OPERATORÓW

Jak to zrobić?
- renegocjacja umów z działającymi w spółdzielni operatorami;
- umożliwienie nieograniczonego świadczenia usług operatorom telekomunikacyjnym, internetowym i telewizji kablowych.

Korzyści:
- obniżka cen;
- wyższa jakość usług.


TAŃSZE ŚMIECI

Jak to zrobić?
- wybór ofert w drodze przetargu (na rynku pojawiły się nowe firmy oferujące wywóz śmieci).

Korzyści:
- obniżenie ceny wywozu nieczystości.


POLICJA PAŃSTWOWA, A NIE "SPÓŁDZIELCZA"

Jak to zrobić?
- rozdział Policji od władz spółdzielni;
- oddzielne serwisy internetowe;
- dodatkowe formy finansowania;
- więcej etatów, lepszy kontakt funkcjonariuszy z mieszkańcami.

Korzyści:
- wzrost autorytetu Policji;
- zwiększenie zaufania społecznego do funkcjonariuszy komisariatu zlokalizowanego na terenie spółdzielni;
- większa wykrywalność przestępstw dzięki autentycznej współpracy z mieszkańcami.


REFORMA SYSTEMU OCHRONY OSIEDLI

Jak to zrobić?
- zmiana istniejącego systemu;
- renegocjacje umów na ochronę poszczególnych obiektów.

Korzyści:
- zmniejszenie obciążenia budżetu spółdzielni nieracjonalnymi wydatkami (opłata za patrole na wezwanie);
- niższe opłaty za dozór obiektów;
- wyższa jakość usług.


BIURO DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

Jak to zrobić?
- w ramach istniejących etatów zorganizowanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców spółdzielni.

Korzyści:
- pomoc prawna najuboższym;
- praktyczna realizacja zasady spółdzielczej solidarności i samopomocy.


ODPRACOWYWANIE ZADŁUŻENIA

Jak to zrobić?
- umożliwienie wszystkim zainteresowanym odpracowywania zadłużenia na podstawie umów-zlecenia, umów o dzieło - poprzez wykonywanie prostych prac pomocniczych.

Korzyści:
- wspomagające narzędzie redukcji zadłużenia czynszowego;
- praktyczna realizacja zasady solidarności spółdzielczej i samopomocy.


OGRANICZANE ZADŁUŻENIA SPÓŁDZIELNI

Jak to zrobić?
- redukcja zbędnych wydatków;
- system przetargowy;
- racjonalne zarządzanie.

Korzyści:
- stopniowe zmniejszanie zadłużenia;
- poprawa płynności finansowej;
- więcej środków na inwestycje.


OPRACOWANIE i WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO PLANU TERMOMODERNIZACJI BLOKÓW

Jak to zrobić?
- system przetargowy na roboty;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- odbiory robót i odpowiedzialność wykonawców.

Korzyści:
- oszczędności w zużyciu energii;
- mniejsze opłaty za ogrzewanie.


POZYSKIWANIE FUNDUSZYZEWNĘTRZNYCH NA INWESTYCJE

Jak to zrobić?
- efektywne zarządzanie;
- wykorzystanie programów pomocowych: państwowych i unijnych.

Korzyści:
dofinansowanie:
- wydatków na docieplenia,
- modernizacji instalacji;
- usuwania azbestu;
- itd.


autor / źródło:

Stanisław Bartnik
25.04.2008

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok


Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny Stok
Program Reform – likwidacja zbędnych kosztów archiwizacji

Wnoszę o podjęcie uchwały o zaprzestaniu zlecania firmie zewnętrznej (byłego członka rady nadzorczej SM Słoneczny Stok) archiwizacji dokumentów spółdzielni.


Uzasadnienie

Spółdzielnie mieszkaniowe nie są zobowiązane do zlecania archiwizacji dokumentacji firmom zewnętrznym. W związku z powyższym nieracjonalne i szkodliwe jest ponoszenie dodatkowych wydatków z tego tytułu. Archiwizacja dokumentacji powinna być wykonywana przez etatowych pracowników w ramach ich rutynowych obowiązków.


Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – informacja dla właścicieli psów

Wnoszę o poddanie pod dyskusję i podjęcie decyzji o umieszczeniu w gablotach ogłoszeniowych informacji adresowanej do właścicieli psów o sankcjach za dopuszczenie do zanieczyszczania otoczenia budynków (chodniki, trawniki, place zabaw). Wiadomość powinna zawierać odwołanie do odpowiednich przepisów i określać wysokość kary za zanieczyszczanie. Oprócz wywieszenia w gablotach ogłoszeniowych informacja ta powinna znaleźć się na tabliczkach montowanych na zewnątrz, a w szczególności przy placach zabaw.


Stanisław BartnikZałącznik:
kopia uchwały,
kopia regulaminu.


autor / źródło:

Redakcja

O potrzebie nowelizacji Statutu SM „Słoneczny Stok”

Statut SM „Słoneczny Stok” powinien być zmieniony. Wynika to z potrzeby doprecyzowania jego zapisów oraz wprowadzenia nowych, które wzmocnią pozycję członków Spółdzielni i jej organów kontrolnych, a także z powodu zmiany prawa spółdzielczego, które wymusza dokonanie zmian w statutach spółdzielni mieszkaniowych.
Nowelizacje Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy Prawo spółdzielcze, dokonane przez Sejm poprzedniej kadencji, nie są satysfakcjonujące. Propozycje bardziej radykalnych zmian zostały zablokowane przez posłów partii rządzącej, od lat broniących status quo w spółdzielczości. Mimo to, nowe przepisy są korzystne dla członków spółdzielni mieszkaniowych – m.in. wzmacniają mechanizmy kontrolne w spółdzielni, zwiększają uprawnienia mieszkańców i odpowiedzialność władz spółdzielni.
Najważniejsze przepisy prawa spółdzielczego, które muszą być wprowadzone do statutu spółdzielni, zwiększają :
1)uprawnienia spółdzielców do zapoznawania się z dokumentami np. uchwałami organów spółdzielni, protokołami ich obrad, sprawozdaniami, umowami zawieranymi z osobami trzecimi,
2)możliwości obrony spółdzielcy zagrożonego wykluczeniem lub wykreśleniem ze spółdzielni,
3)prawo do kwestionowania uchwał organów spółdzielni podjętych niezgodnie z prawem,
4)odpowiedzialność cywilną i karną członków zarządu i rady nadzorczej za szkody wyrządzone spółdzielni swoim działaniem lub zaniechaniem działania oraz za podawanie organom lub członkom spółdzielni nieprawdziwych danych.
Zapisy ustawowe wprowadzane do statutu spółdzielni wymagają uszczegółowienia, doprecyzowania. Nie powinny, a nawet nie mogą, być tylko przepisane z ustaw do statutu. Korzystając z okazji, że statut musi być zmieniony w związku ze zmianą ustaw, należy dokonać też innych zmian w dotychczas obowiązujących zapisach statutu. Zmiany te powinny zmierzać w kierunku wzmocnienia uprawnień członków spółdzielni, funkcji stanowiących, nadzorczych i kontrolnych rady nadzorczej oraz zebrania przedstawicieli, a także wzmocnienia demokratycznych mechanizmów ordynacji wyborczych do organów spółdzielni.
Jednym z kluczowych zapisów statutu, warunkującym możliwości wypełniania przez radę nadzorczą swoich funkcji w interesie członków spółdzielni jest treść § 30 ust. 2 : „Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni”. O wadze tego zapisu dla interesów spółdzielców świadczy sankcja jaka grozi członkom rady nadzorczej naruszającym zakaz konkurencji – „odwołanie ze składu rady nadzorczej i inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach”.
Niestety, jest to jeden z tych przykładów zapisu statutowego, którego treść nie jest wystarczająco precyzyjna. Ci członkowie rady nadzorczej, którzy zajmując się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni „podpadają” pod ten zapis, mogą pozostawać w radzie broniąc się, iż zapis statutowy nie wymienia wprost ich działalności, a zapisów statutu nie wolno dowolnie interpretować. By uniknąć takiej argumentacji (linii obrony) należy doprecyzować pojęcie interesu, działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni i jednoznacznie nazwać rodzaje działalności, które uznajemy za konkurencyjne.
Obrońcy obecnego zapisu statutowego zapewne posłużą się argumentacją, iż zapisy statutu nie mogą wykraczać poza treść ustawy Prawo spółdzielcze. Generalnie zgoda, ale co to znaczy wykraczać poza treść ustawy ? Akty prawne niższego rzędu, a do takich należy statut spółdzielni, nie mogą być sprzeczne z treścią tej ustawy. Nie znaczy to jednak, że statut może zawierać tylko treści przepisane z ustawy. Statut musi uszczegóławiać, dostosowywać treści ustawowe do warunków w jakich działa spółdzielnia i do celów, które chce osiągać.
Pojęcia „konkurencyjny interes”, „konkurencyjna działalność”, pochodzące z ustawy, na pewno można zastąpić w statucie pojęciem „sprzeczność interesów”, a następnie podać przykłady („...a w szczególności ...”) takiej sprzeczności interesu członka rady nadzorczej i interesu spółdzielni. Z pewnością będą do nich należały sytuacje, w których osobiste lub zawodowe interesy członka rady zależą od decyzji tejże rady czy też decyzji zarządu, którego kontrolerem ma być tenże członek rady. Oto kilka przykładów, które powinny być zapisać w statucie. Sprzeczność interesów występuje wtedy gdy ta sama osoba jest członkiem rady nadzorczej spółdzielni i jednocześnie :
jest wspólnikiem lub członkiem władz podmiotu gospodarczego wykonującego na zlecenie spółdzielni prace lub usługi,
jest najemcą lokalu użytkowego lub dzierżawi teren spółdzielni,
jest pracownikiem spółdzielni,
wykonuje prace na zlecenie spółdzielni.
W wymienionych przykładach mamy do czynienia z oczywistym konfliktem interesów. Osoba prowadząca działalność zależną od decyzji rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni jest zainteresowana ich decyzjami korzystnymi dla swojej działalności. Ta sama osoba, jako członek rady nadzorczej, może więc podejmować decyzje we własnej sprawie i nie może rzetelnie kontrolować zarządu, od którego decyzji zależy jej działalność.
Doprecyzowanie i rozwinięcie treści § 30 ust. 2 statutu zakazującego członkom rady nadzorczej prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni jest potrzebne. Jednak nawet obecny zapis statutu jest wystarczający, by ocenić podane wyżej przykłady sprzeczności interesów jako odnoszące się do treści § 30 ust. 2 i zapytać członków rady czy prowadzą taką działalność. Zapytałem.
Jako członek rady nadzorczej zgłosiłem wniosek, by wszyscy członkowie rady udzielili pisemnie informacji na temat swoich związków ze spółdzielnią odpowiadając na następujące pytania :
Czy uczestniczę jako wspólnik lub członek władz podmiotów gospodarczych dostarczających towary lub usługi dla spółdzielni ?
Czy jestem pracownikiem spółdzielni lub osobą zatrudnioną na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w spółdzielni lub jej placówkach ?
Czy wykonuję prace na zlecenie spółdzielni ?
W przypadku odpowiedzi pozytywnych należało dodatkowo podać informacje na temat podmiotu gospodarczego, rodzaju i treści umowy, rodzaju prac wykonywanych na rzecz spółdzielni.
Uważałem i nadal uważam, że nie tylko rada nadzorcza, ale również wszyscy członkowie spółdzielni powinni dysponować wiedzą na temat działalności członków rady, która może powodować konflikt interesów. Uważam, że podanie wyczerpujących informacji na ten temat jest warunkiem wiarygodności członków rady nadzorczej jako strażników interesu spółdzielni i jej członków. Niestety, członków rady bardziej interesowały intencje wnioskodawcy niż interes spółdzielców. Wniosek został odrzucony.
Jest wiele przepisów statutu naszej spółdzielni, które wymagają zmiany lub doprecyzowania tak, by wzmocnić pozycję członków Spółdzielni, jej mechanizmów kontrolnych, zwiększyć odpowiedzialność członków organów spółdzielni. Nowelizacja statutu wymaga dużej pracy, ale przede wszystkim woli przeprowadzenia zmian w interesie członków spółdzielni i samej spółdzielni. Obawiam się, że takiej woli może zabraknąć. Projekt nowelizacji statutu opracuje rada nadzorcza, a uchwali zebranie przedstawicieli członków. Dotychczasowa działalność tych organów spółdzielni nie wskazuje na to, by w tym gronie była silna wola dokonania takich zmian.
Wydaje się, że istnieje potrzeba wywarcia nacisku na członków rady nadzorczej, która przygotuje projekt nowelizacji statutu, by uwzględniła postulaty członków spółdzielni. Na podstawie § 11 pkt 2, każdy członek spółdzielni może zgłaszać wnioski w sprawach związanych ze spółdzielnią. Mogą to być również wnioski dotyczące treści nowelizowanego statutu spółdzielni kierowane do rady nadzorczej.


autor / źródło:

Jerzy Kiszkiel

P.S.
Po raz pierwszy, jako członek rady nadzorczej, ujawniam publicznie treść decyzji rady. Odmowę udzielenia informacji o działalności, która mogłaby powodować konflikt prywatnych interesów członka rady i interesów spółdzielni uważam za skandaliczną. W tej sytuacji uznałem, że obowiązuje mnie przede wszystkim lojalność wobec spółdzielców, a nie rady. Członków rady, tak chętnie dociekających moich intencji, zachęcam do refleksji nad własnymi intencjami i interesami.