21
Wt, Sie

Białystok, 23 października 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 BiałystokPrzewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny Stok
BiałystokWniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnejRealizując postulaty członków Spółdzielni Słoneczny Stok domagających się obniżenia opłaty eksploatacyjnej, wnoszę o podjęcie uchwały zobowiązującej zarząd do zracjonalizowania kosztów spółdzielni i zmniejszenia od stycznia 2009 roku stawki opłaty eksploatacyjnej z 1,39 zł za m2 powierzchni do 1 złotego za m2 dla mieszkań z prawem odrębnej własności oraz w przypadku lokali spółdzielczych i lokatorskich stawki 1,47 zł/m2 również do poziomu 1 zł/m2 plus koszty podatkowe.Uzasadnienie


Aktualnie cena rynkowa za administrowanie budynkami kształtuje się na poziomie 1 zł brutto za m2 powierzchni. Stawka ta dotyczy opłaty eksploatacyjnej wyliczanej przez firmy we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie często administruje się małymi nieruchomościami, np. jednobudynkowymi co choć mniej rentowne w porównaniu do spółdzielni, pozostaje wciąż atrakcyjne dla zarządców wolnorynkowych. Dlatego zarząd SM Słoneczny Stok jako profesjonalny administrator zarządzający wielką ilością budynków jest w stanie jeszcze łatwiej uzyskać oszczędności i wprowadzić stawkę 1 zł/m2 negocjując niższe ceny zakupu towarów i usług stanowiących składowe opłaty eksploatacyjnej. W przypadku gdyby racjonalizacja kosztów spółdzielni w ocenie członków rady nadzorczej i zarządu miała okazać się niemożliwa, alternatywnym wariantem będzie zapoczątkowanie zleceniaadministrowania budynkami (np. na wybranym osiedlu) firmom wyłonionym w przetargu - co skutecznie zagwarantuje obniżenie opłaty eksploatacyjnej do wolnorynkowego poziomu około 1 zł za m2. Główne atuty takiego rozwiązania to zmniejszenie kosztów utrzymania dla mieszkańców (np. użytkownik mieszkania z odrębną własnością o pow. 60 m2 rocznie zaoszczędzi 280,80 zł) oraz redukcja kosztów spółdzielni dzięki zmniejszeniu liczby etatów i wydatków na zakupy materiałów i usług. Warto nadmienić, iż zlecenie administrowania np. całym osiedlem spowoduje wzrost zainteresowania potencjalnych oferentów z uwagi na wyższą rentowność obsługi, a co za tym idzie stawka 1 zł za m2 może ulec dalszemu obniżeniu.


W kwocie 1 zł za m2 powierzchni, oferowanej przez administratorów wolnorynkowych zawarte są następujące składniki:

czynności administracyjne przewidziane ustawą;
ewidencja kosztów;
rozliczanie kosztów na poszczególnych mieszkańców;
składanie sprawozdań, kwartalnych, półrocznych i rocznych zarządowi spółdzielni;
obsługa finansowo-księgowa wraz z windykacją należności;
zawieranie umów z dostawcami energii elektrycznej, ciepła, wody i kanalizacji w imieniu
zarządu;
przygotowanie i organizowanie corocznych zebrań członkowskich;
prowadzenie ewidencji lokali;
utrzymanie czystości – sprzątanie;
środki czystości;
obsługa techniczna – konserwacja;
utrzymanie terenów zewnętrznych (latem sprzątanie, zimą odśnieżanie);
zysk firmy administrującej.

Z wyżej wymienionego zakresu obsługi oferowanego przez firmy zewnętrzne jasno wynika, że wdrożenie zmian w systemie funkcjonowania spółdzielni mogłoby istotnie obniżyć koszty spółdzielni i usprawnić jej funkcjonowanie. Ponadto możliwe będzie ewentualnie podwyższenie funduszu remontowego dzięki oszczędnościom uzyskanym ze zmniejszenia opłaty eksploatacyjnej.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok


Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – racjonalizacja cen dociepleń budynków

Proszę o uwzględnienie w porządku obrad dyskusji o dotychczasowej polityce remontowej zarządu SM Słoneczny Stok w zakresie dociepleń bloków oraz proszę o możliwość przedstawienia członkom rady nadzorczej raportu z działalności zarządu w okresie 2002-2007 obejmującego następujące zagadnienia:

1.Charakterystyka polityki remontowej.
2.Zasady wyboru wykonawców.
3.Analiza poziomu cen z okresu 2002-2005.
4.Alternatywne źródła dofinansowania termomodernizacji.
5.Znaczenie dotychczasowych działań zarządu dla sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
6.Metody uzyskania oszczędności.
7.Wpływ cen dociepleń na poziom czynszów.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008


Stanisław Bartnik
Zielonogórska 14/24
15-674 BiałystokPrzewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – likwidacja ochrony osiedli

Proszę o uwzględnienie w porządku obrad dyskusji o zasadności korzystania z odpłatnej ochrony osiedli i poddanie pod głosowanie wniosku dotyczącego redukcji kosztów usług świadczonych przez firmę „Purzeczko”.


Uzasadnienie

Obecna ochrona osiedli SM Słoneczny Stok realizowana przez firmę „Purzeczko” w formule płatnego patrolu interwencyjnego reagującego na wezwanie telefoniczne z terenu spółdzielni jest niecelowa z uwagi na wysokie miesięczne koszty i dublowanie działań Policji. Ponadto w związku z faktem, że pracownicy „Purzeczko” nie dozorują w sposób ciągły wyznaczonych obiektów lub rejonów, a ich faktyczne kompetencje są ograniczone i w praktyce sprowadzają się do wzywania patroli policyjnych na miejsce zdarzenia, całkowicie nieracjonalne z punktu widzenia interesów spółdzielni jest ponoszenie dużych miesięcznych wydatków, nie dających wymiernych efektów.

Z kolei w przypadku dozoru obiektów handlowo-usługowych korzystanie z odpłatnej usługi ochrony jest zasadne z uwagi stały dozór danego budynku przez pracowników ochrony w wyznaczonych w umowie godzinach. Jednakże należy podjąć renegocjacje zwartych umów lub rozpisać nowy przetarg celem uzyskania rynkowych cen za świadczone obecnie usługi (prezentacja różnic w cenach na przykładzie obiektu Upalna 1A).

W ramach przeciwdziałania przestępczości i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców należy również rozważyć rozbudowę systemu monitoringu poprzez instalowanie dodatkowych kamer przy partycypacji finansowej władz miasta. Ostateczne decyzje powinno się podejmować po uwzględnieniu opinii mieszkańców i przeanalizowaniu danych o strukturze przestępczości na terenie SM Słoneczny Stok uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok


Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny Stok


Program Reform - system odpracowywania zadłużenia

Wnoszę o zobowiązanie zarządu do wprowadzenia możliwości odpracowywania zadłużenia dla spółdzielców, którzy z przyczyn obiektywnych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i są zainteresowani taką formą spłaty zobowiązań.


Uzasadnienie

Odpracowywanie może polegać na zlecaniu prostych prac pomocniczych: np. sprzątanie otoczenia budynków, odśnieżanie, zmywanie klatek schodowych, mycie okien, itp. Ponadto w przypadku osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie robót remontowo-budowlanych czy konserwacji celowe jest zlecanie nieskomplikowanych prac remontowych. Od strony formalnej odpracowywanie zadłużenia można realizować na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Stworzenie możliwości odpracowywania zadłużenia będzie wyrazem poszanowania zasad spółdzielczości i bezpośredniej troski o mieszkańców SM Słoneczny Stok. Dotychczasowe działania zarządu wobec zadłużonych, polegające np. na odmawianiu prawa odpracowania długu, czy odmowie zamiany lokalu, czy blokowaniu przekształceń mieszkań lokatorskich w odrębną własność należy uznać za naganne i niedopuszczalne.


Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008


Stanisław Bartnik
Zielonogórska 14/24
15-674 BiałystokPrzewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – segregacja śmieci

Wnoszę o poddanie pod dyskusję projektu EKO AB autorstwa Andrzeja Bartoszkiewicza, dotyczącego segregacji śmieci w systemie kontenerowym oraz rozważenie wdrożeniatego rozwiązania na wybranym osiedlu spółdzielni Słoneczny Stok.


Uzasadnienie

Charakterystyka systemu EKO AB: spółdzielnia mieszkaniowa lub wynajęta firma buduje na terenie osiedla kontener z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia segregacji śmieci przez zatrudnionych pracowników. Mieszkańcy osiedla zamiast wyrzucania odpadków do klasycznych pojemników ustawionych pod blokami będą zdawać śmieci (odpady higieniczne, biodegradowalne, surowce wtórne i inne) obsłudze pawilonu/kontenera, która na miejscu dokona segregacji otrzymywanych odpadków i surowców wtórnych na poszczególne rodzaje materiałów. Kontener w zależności od liczby zatrudnionych może obsługiwać od kilku do kilkunastu bloków. Lokalizacja pawilonu powinna być tak wybrana by zachować możliwie nieduże odległości do obsługiwanych budynków. Dzięki segregacji na wysypisko trafi tylko 20% odpadów komunalnych, a pozostałe 80% to masa organiczna i surowce wtórne do dalszego zagospodarowania. Taki sposób odbioru i segregacji odpadów zapewni najwyższy poziom sanitarny (brak uciążliwych zapachów, much, gryzoni, przypadkowych zwierząt domowych). Zagwarantuje także czystość i porządek wokół pawilonu i terenów przyblokowych. Nawet gdy mieszkańcy nie posegregują odpadów, zrobi to za nich obsługa. Odbiory posegregowanych surowców wtórnych będą odbywać się w uzgodnionej częstotliwości na koszt firm recyklingowych. W ramach rozliczania opłat ze sprzedaży surowców mogą być pokrywane koszty wywozu niesegregowalnej części odpadów.
Projekt przewiduje zatrudnienie 3 osób na pełnych etatach dla zapewnienia ciągłości i wydajności obsługi oraz uwzględnienia obowiązków pracodawcy w zakresie urlopów i dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie obsługi i obsłużenie pozostałych kosztów utrzymania pawilonu (prąd, woda, itp.) będzie realizowane z poboru opłat od mieszkańców, szacunkowo w wysokości ok. 4 zł od osoby, czyli połowy obecnej stawki za wywóz śmieci (8,20 od osoby). Ponadto pojawią się dodatkowe przychody ze sprzedaży posegregowanych surowców wtórnych. W planowanej kwocie ok. 4 zł na osobę zawiera się również koszt wywozu 20% odpadków niesegregowalnych. Masa organiczna, trafiająca do pawilonu będzie również segregowana i przechowywana do czasu wywozu w module chłodniczym kontenera. Jako bardzo dobry surowiec może być wykorzystana do kompostowania przez spółdzielnię lub po uzgodnieniach z odpowiednimi odbiorcami np. przekazywana do produkcji biogazu lub biowęgla.
W związku z zapowiadanymi przez władze miasta kolejnymi podwyżkami cen wywozu nieczystości w pełni zasadne jest przeanalizowanie możliwości pilotażowego wdrożenia projektu. Budowa pawilonu wraz z kompletnym wyposażeniem to koszt rzędu 135 tys. zł lub 83 tys. zł w zależności od wyglądu kontenera. Środki finansowe na inwestycję spółdzielnia może przygotować z oszczędności uzyskanych z wprowadzenia postulowanych reform (m.in. systemu przetargowego, likwidacji ochrony osiedli, racjonalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń). Dodatkowo w ramach pomocy zewnętrznej na tworzenie miejsc pracy możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji z RUP w kwocie do 14 tys. na wyposażenie stanowisk oraz dofinansowania wynagrodzeń w kwocie ok. 650 zł/mies. przez pół roku na każdy etat. Ponadto z uwagi na wybitnie proekologiczny charakter inwestycji możliwe jest uzyskanie dotacji ze środków unijnych po złożeniu stosownych wniosków.
Inwestycja jest opłacalna nawet przy braku jakiegokolwiek dofinansowania zewnętrznego, gdyż poniesione nakłady zwrócą się po ok. 1-1,5 roku (zależnie od ilości zatrudnionych, liczby obsługiwanych mieszkańców i wersji pawilonu) przy utrzymaniu przez ten okres aktualnej stawki opłaty za wywóz śmieci, czyli 8,20 na osobę. Po tym okresie cena wywozu śmieci w przeliczeniu na mieszkańca spadnie do szacowanego poziomu w granicach 4 złotych.
W celu promocji alternatywnych form gospodarki odpadami, przekazania innowacyjnej wiedzy pozostałym spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz pełnego scharakteryzowania systemu EKO AB pożądane jest zorganizowanie przy współpracy z władzami miasta konferencji z udziałem Andrzeja Bartoszkiewicza.

Stanisław BartnikZałączniki:
Informacja o systemie EKO AB
Opis kontenera


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok


Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform - dodatkowe przychody z reklam

Wnoszę o zobowiązanie zarządu spółdzielni do wdrożenia systemu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z powierzchni reklamowej uzyskanej z zagospodarowania przestrzeni ścian budynków oraz instalowania billboardów. Pozyskane fundusze z reklam na budynkach należy przeznaczać na potrzeby mieszkańców danych bloków np. w zakresie remontów i konserwacji.


Uzasadnienie

Intensywna ekspansja handlu wielkopowierzchniowego na terenie miasta przy rosnącej konkurencji i jednoczesnej stagnacji popytu, wywołuje zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnię reklamową. Dlatego celowe jest opracowanie strategii pozyskiwania klientów zainteresowanych reklamą na terenie osiedli. Dotyczy to szczególnie sieci hipermarketów, których oferty są w pierwszej kolejności kierowane do społeczności zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych. Przygotowanie strategii powinno polegać na zinwentaryzowaniu potencjalnych miejsc na billboardy i tablice reklamowe oraz powierzchni ścian budynków odpowiednich do reklam wielkoformatowych. Sporządzoną ewidencję zawierająca listę punktów przeznaczonych na reklamy należy prezentować zainteresowanym klientom oraz firmom obsługującym reklamę wizualną. W celu uniknięcia nakładów pożądane jest ewentualne skalkulowanie okresów zwolnień z opłat w zamian za poniesienie przez firmy instalujące reklamy wszystkich kosztów związanych z ich wykonaniem.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 sierpnia 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny StokProgram Reform – tablice ogłoszeniowe

Wnoszę o podjęcie uchwały o zobowiązaniu zarządu dozlecenia wykonania mini tablic ogłoszeniowych na ścianach wiatrołapów w blokach.Uzasadnienie

Tablice ogłoszeniowe zamontowane obok drzwi wejściowych są niezbędne do ułatwienia wymiany informacji. Ich instalacja stworzy możliwość łatwego, bezpłatnego publikowania anonsów właścicielom mieszkań oraz firmom oferującym swoje usługi na terenie spółdzielni. Ponadto tablice ogłoszeniowe będą przydatne w aktywizacji spółdzielców w zakresie inicjatyw związanych z funkcjonowaniem spółdzielni oraz niesieniem pomocy potrzebującym np. w zakresie zamiany mieszkań.


Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Więcej artykułów…