21
Wt, Sie

SOLIDARNY-DOMNiesienie pomocy członkom spółdzielni mieszkaniowych pozwoliło nam zdobyć szerszą wiedzę o funkcjonowaniu pokomunistycznej spółdzielczości i zapoznać się z najważniejszymi problemami dotykającymi społeczności egzystujących w spółdzielniach-molochach.

Za najważniejsze problemy należy obecnie uznać wysokie opłaty czynszowe w spółdzielniach-molochach, szybko narastający odpływ zamożniejszej ludności z osiedli wielkopłytowych i wciąż duży problem nieposiadania prawa własności do zajmowanych spółdzielczych mieszkań.


Wysokie czynsze w spółdzielniach-molochach

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny rozwój budownictwa deweloperskiego i ugruntowanie mechanizmów wolnej konkurencji w zarządzaniu nieruchomościami. Urynkowienie budownictwa i większa podaż lokali mieszkalnych wzmocniła konkurencję i wymusiła racjonalizację kosztów zarządzania wśród zarządców wspólnotowych. Aktualnie zarządcy białostockich wspólnot mieszkaniowych oferująswoim mieszkańcom opłatę za zarządzanie (odpowiednik opłaty eksploatacyjnej w spółdzielni-molochu) na poziomie ok. 0,80 - 1,0 zł za m2 powierzchni. Tymczasem wielkie białostockie spółdzielnie naliczają lokatorom stawki średnio 1,50 - 2,00 zł za m2 i co ciekawe wyższe opłaty niejednokrotnie idą w parze ze świadczeniem usług na niższym poziomie.

Więcej informacji o systemie EKO AB. Prezentacja filmowa i informacje techniczne.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SYSTEMIE EKO AB


RAPORT SYSTEM EKO AB - ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW

"Zmniejszone zapotrzebowanie gospodarki na surowce, niska cena surowców pierwotnych oznacza także zmniejszenie zapotrzebowania na surowce wtórne, a tym samym rynkowa cena tych surowców jest bardzo niska. Obecna dekoniunktura nie zwalnia nas z obowiązków ochrony środowiska i wypełniania dyrektyw unijnych w tej dziedzinie gospodarki. Kryzys gospodarczy jest zawsze zjawiskiem przejściowym, a wielu analityków twierdzi, że wzrost zapotrzebowania na surowce, w tym także na surowce wtórne nastąpi jeszcze w tym roku. Polska nie zostanie zwolniona z zobowiązań akcesyjnych w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami komunalnymi ze względu na kryzys gospodarczy.

W okresie wysokiej koniunktury gospodarczej w wytwarzanych odpadach komunalnych przeciętnego mieszkańca Polski znajdują się surowce wtórne o łącznej wartości około 3 zł. System EKO AB daje możliwości wysegregowania bardzo wysokiej jakości surowców wtórnych w dużych i powtarzalnych seriach. Praktycznie na polskim rynku surowców wtórnych nie ma w tak wysokiej jakości i w tak dużej gamie asortymentów surowców wtórnych. Dzięki temu surowce wtórne pochodzące z segregacji w Systemie EKO AB znajdą zawsze nabywcę.

Jako autor Systemu EKO AB zakładałem, że zawsze może nastąpić kryzys gospodarczy, a chronić środowisko należy jak najlepiej, przy wysokiej efektywności ekonomicznej, czyli niskiej opłacie dla mieszkańca. Przyjąłem za punkt brzegowy cenę surowców wtórnych - O zł, czyli że wszystko co wysegreguję, przekażę za darmo do recyklingu. To lepsze wyjście niż deponowanie naskładowisku pod względem ekonomicznym, środowiskowym i prospołecznym - miejsca pracy. W takiej kryzysowej sytuacji mieszkaniec zostałby obarczony maksymalną podwyżką 3-4 zł, co oznacza, że maksymalna opłata nie przekroczyłaby 12 zł miesięcznie. Dziś w Płocku mieszkańcy płacą 8,60'od osoby. Kilka miesięcy temu płacili ok. 6 zł. Przy tym należy zaznaczyć, że firma EKO-MAZ z Płocka ze względu na posiadanie ograniczonej ilości pawilonów Systemu EKO AB surowce wtórne sprzedaje pośrednikom i nie otrzymuje za nie dopłat organizacji odzysku. Im większa skala Systemu EKO AB tym rośnie jego efektywność ekonomiczna.

W dotychczasowych znanych systemach segregacji w Europie Zachodniej możemy zauważyć poważne problemy sanitarne, szczególnie latem. Wiąże się to z tym, że biomasa kuchenna w tym czasie ulega szybkiemu rozkładowi. Towarzyszą temu procesowi odory, zwiększają się populacje gryzoni, owadów oraz zwierząt leśnych. Wszystko to jest niepożądane na ternie osiedli i miast. W Systemie EKO AB odpady są gromadzone w zamkniętym pawilonie, od ręki segregowane, a biomasa kuchenna przechowywana jest czasowo w pojemnikach w chłodni.

Obecnie poziom segregacji w Polsce wynosi kilka procent. Wdrożenie spalarni odpadów komunalnych musi być poprzedzone wysegregowaniem odpadów na poziomie ok. 40%. Przy niskiej świadomości ekologicznej i ogromnym sprzeciwie polskiego społeczeństwa do nakazów w okresie 2-3 lat osiągnięcie takiego poziomu segregacji jest niemożliwe. Doświadczenia płockie potwierdzają, że jest realny bardzo wysoki poziom segregacji przy wdrożeniu Systemu EKO AB. Wysegregowane odpady higieniczne i inne drobne nieprzeznaczone do recyklingu, czyli tzw. frakcja balastowa, są doskonałym surowcem dla spalarni. Taki surowiec zapewnia najlepsze wykorzystanie spalarni, ponieważ można spalić dużą ilość masy, nie zakłócając parametrów technologicznych tej instalacji, w tym także części filtrującej, gdyż spalane odpady są prawie jednolitą frakcją o niezbyt wysokiej energetyczności.

Wdrożenie Systemu EKO AB na terenie każdego dużego miasta Polski jest wielokrotnie tańsze niż zbudowanie spalarni. Daje kilkanaście razy więcej miejsc pracy, a obciążenie mieszkańca opłatami za wywóz nieczystości stałych jest minimum dwukrotnie mniejsze.

System EKO AB może współpracować z produkcją biowęgla. Potwierdzają to doświadczenia. Ta druga rodzima technologia stawia pod dużym znakiem zapytania budowę spalarni. Technologia produkcji biowęgla, podczas której uzyskuje się ciepło odpadowe, które z kolei można wykorzystać w warzywnictwie i produkcji kwiatów, oraz możliwość produkcji odnawialnej rozproszonej energii elektrycznej to powody, że Polska nie powinna wdrażać licencyjnych drogich instalacji przekształcania termicznego odpadów komunalnych.

System EKO AB nie stwarza kontrowersji społecznych, w przeciwieństwie do dużych instalacji przekształcania termicznego.

Pawilony Systemu EKO AB mogą doskonale wkomponować się w architekturę miasta, np. w przypadku Szczecina, mogą być wykorzystane koloryrbiały, zielony, niebieski. Dodatkowo kolor zielony może być w pełni żywym kolorem, tzn. na ścianach pawilonu mogą być zamocowane pergole, które pokryje np. wino japońskie.

Te dwie polskie innowacyjne myśli są prospołeczne, ponieważ tworzą tysiące nowych miejsc pracy, są „skrojone" na kieszeń przeciętnego mieszkańca Polski i są doskonałą kartą przetargową przy ewentualnym wdrażaniu spalarni. Dziś doradcy zachodni, nawet były minister środowiska Niemiec na spotkaniu w Szczecinie twierdził, że bez instalacji przekształcania termicznego nie damy sobie rady, a praktycznie po wdrożeniu Systemu EKO AB już z ogromną nawiązką wypełniamy dyrektywy unijne, w tym szczególnie z łatwością pokonujemy problem segregacji bioodpadów, elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych.

Ochrona środowiska to jeden z zapisów w polskiej konstytucji. Wybór najlepszej techniki i technologii to obowiązek administracji państwowej każdego szczebla, dlatego najlepsze technologie powinny być lobbowane, ponieważ to służy dobru państwa i nas wszystkich."

Andrzej Bartoszkiewicz


Dla porównania klasyczna forma wywozu odpadów w SM Słoneczny Stok:

ODPADY W SM SŁONECZNY STOK:

eko3   eko4   eko5

 

autor / źródło:

Stanisław Bartnik

W związku licznymi wnioskami mieszkańców o obniżenie kosztów odbioru odpadów oraz oczekiwaniami w zakresie skutecznej segregacji śmieci, chcemy zaprezentować Państwu innowacyjny program segregacji EKO AB.


Ogólna charakterystyka systemu

EKO AB - to zorganizowany i prosty sposób odbioru i segregacji odpadów z osiedli wielomieszkanowych. EKO AB sprawdził się już w Bytomiu Odrzańskim (woj. lubuskie) oraz w Płocku. Wydaje się szczególnie korzystny i zalecany w zespołach budownictwa wielorodzinnego. Jego prostota i innowacyjność jest szansą na powszechne wdrożenie.

EKO AB jest w dużej mierze samofinansujący i stanowi alternatywę dla bardzo kosztownych typowych sortowni przywysypiskowych segregujących zaledwie od 4 do 15 % surowców wtórnych. W realiach Białegostoku projekt segregacji bezpośredniej wydaje się szczególnie pożądany, ponieważ w budynkach wielorodzinnych (spółdzielniach mieszkaniowych) zamieszkuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wymuszona koncentracja gospodarstw domowych w blokach 4-piętrowych (i większych) tworzy optymalne warunki dla skutecznego wdrażania systemu EKO AB. Z punktu widzenia władz miasta i narosłego ostatnio problemu składowania odpadów i kontrowersji w kwestii budowy spalarni, EKO AB daje szansę na radykalne zmniejszenie tempa gromadzenia odpadów na składowisku oraz tworzy perspektywę korzyści z recyklingu.

Istotą EKO AB jest natychmiastowa segregacja pozyskiwanych od mieszkańców odpadów przez pracowników specjalnego kontenera wyposażonego w niezbędne urządzenia i zaplecze do segregacji (mieszkańcy nie wyrzucają śmieci do tradycyjnego pojemnika, a oddają obsłudze). Kontener - to niewielki klimatyzowany pawilon ustawiony w miejscu klasycznego śmietnika, służący za miejsce do segregacji i przechowania odpadów do chwili ich odbioru przez firmy zajmujące się wywozem i recyklingiem.

ZOBACZ: PAWILON EKO AB:
eko-ab1   eko-ab2

Dzięki takiej formie segregacji na wysypisko trafia tylko 20 % odpadów komunalnych, a pozostałe 80 % to wartościowe surowce wtórne i masa organiczna przeznaczona do dalszego zagospodarowania. Taki sposób odbioru i segregacji odpadów w odróżnieniu od tradycyjnych form, zapewnia najwyższy poziom sanitarny (brak uciążliwych zapachów, much, gryzoni, przypadkowych zwierząt domowych). Gwarantuje także czystość i porządek wokół pawilonu i terenów przyblokowych. Nawet gdy mieszkańcy wstępnie nie posegregują śmieci, to i tak zrobi to za nich obsługa kontenera.

Wynagrodzenie obsługi i pokrycie kosztów utrzymania pawilonu jest finansowane w części z opłat pobieranych od mieszkańców, a częściowo z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych. Po wdrożeniu EKO AB opłaty pobierane od mieszkańców są niższe w porównaniu do klasycznej formy wywozu odpadów dzięki zyskom z segregacji i mniejszym stawkom za składowisko.

EKO AB to nowa, nieznana dotąd jakość gospodarki odpadami. Odzyskane surowce wtórne przedstawiają wysoką wartość, mogą być odbierane z sieci pawilonów w długich i systematycznych seriach, co pozwala sięgnąć po najlepsze technologie recyklingu. Ponadto istnieje możliwość wysegregowania prawie w 100% odpadów niebezpiecznych i elektrośmieci, a masa organiczna, wysegregowana i przechowywana w module chłodniczym doczasu odbioru to później bardzo dobry surowiec do kompostowania, produkcji biogazu lub biowęgla.

Wprowadzenie EKO AB na skalę ogólnokrajową może stworzyć nawet do 200 tysięcy nowych miejsc pracy.

Oceniając walory systemu i realia jego ewentualnego wdrażania w Białymstoku należy stwierdzić, że najpoważniejszym problemem będzie sprzeciw firm, które teraz trudnią się jedynie wywożeniem śmieci i ze swojego punktu widzenia nie są zainteresowane segregacją odpadów, ponieważ postrzegają ją jedynie jako ograniczenie przychodów. Ta kwestia chyba okaże się największą barierą. Żywimy jednak nadzieję, że zwycięży samorządowy rachunek ekonomiczny, interes społeczny oraz ochrona środowiska. Zachęcamy władze miasta do wsparcia i propagowania systemu EKO AB.

W następnej części charakterystyki EKO AB podamy bardziej szczegółowe informacje o kosztach wdrożenia.

ZOBACZ: KLASYCZNA FORMA ODBIORU ODPADÓW:
smieci3   smieci1   smieci2


autor / źródło:

oprac. Stanisław Bartnik

Po zapoznaniu się z ofertami administratorów zarządzającymi wspólnotami mieszkaniowymi oraz dokonaniu oceny sytuacji w spółdzielni, Stanisław Bartnik ponowił wniosek o redukcję kosztów utrzymania mieszkań poprzez obniżenie opłaty eksploatacyjnej do poziomu rynkowego tj. ok. 1,00 -1,10 zł za m2 powierzchni mieszkania. Niestety zarząd i rada nadzorcza stanowczo odrzuciły propozycję redukcji opłat.

ZOBACZ: PIERWSZY WNIOSEK

obnizenie23.10-1   obnizenie23.10-2

 

ZOBACZ: DRUGI WNIOSEK

obnizenie2.04-1  obnizenie2.04-2


autor / źródło:

Redakcja

Poniżej szkic rozkładu pomieszczeń i urządzeń oraz wygląd wnętrz w pawilonie systemu EKO AB.

SEGREGACJA EKO AB:

ekoab1   ekoab2   ekoab3   ekoab4
Klasyczna forma wywozu odpadów w spółdzielni mieszkaniowej.

WYWOŻENIE SM SŁONECZNY STOK:

eko2   eko3   eko4   eko5

 


autor / źródło:

Stanisław Bartnik

Firmy zajmujące się wywozem śmieci zaproponowały dalsze obniżki cen usług. Wpłynęła m.in. oferta na wywóz odpadów ze spółdzielni za stawkę 4,49 brutto od osoby. W związku z powyższym Stanisław Bartnik wystąpił po raz kolejny o zorganizowanie przetargu w SM Słoneczny Stok i wyłonienie firm oferujących najkorzystniejsze warunki. Niestety zarząd i rada nadzorcza odmówiły.

ZOBACZ: WNIOSEK O PRZETARG

przetarg1autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 23 października 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 BiałystokPrzewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny Stok
BiałystokWniosek o likwidację diet


Wnoszę o podjęcie uchwały o likwidacji diet wypłacanych członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni Słoneczny Stok.

Uzasadnienie

W związku z napływającymi postulatami mieszkańców dotyczącymi redukcji kosztów spółdzielni oprócz zmniejszania kosztów głównych w pełni zasadna jest również likwidacja diet i przejście na system całkowicie społecznej pracy członków Rady Nadzorczej. Za powyższą zmianą przemawiają następujące argumenty:

brak aktywności członków rady w zakresie kontroli funkcjonowania spółdzielni;
brak podstawowej wiedzy z zakresu spółdzielczości;
brak jakichkolwiek wniosków ze strony członków rady (jedyny dotychczas wniosek to wypłata premii członkom zarządu);
brak merytorycznej dyskusji o wydatkach, zadłużeniu czynszowym, redukcji kosztów, itp.
Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Więcej artykułów…